Cysylltiadau Amgueddfa:

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Oriel Glanely
BioSyB – Adran Bioamrywiaeth a Bywydeg Gyfundrefnol
Bioamrywiaeth Morol
Addysg yn yr AOCC

Cysylltiadau Allanol:

ADP – Arolwg Daearegol Prydain
Sefydlwyd Arolwg Daearegol Prydain (ADP) ym 1835. Dyma arolwg daearegol cenedlaethol hynaf y byd a phrif ganolfan Prydain ar gyfer gwybodaeth ac arbenigedd ym maes y Gwyddorau Daear. Sefydliad o'r sector cyhoeddus sy'n gyfrifol am gynghori llywodraeth Prydain ar bob agwedd ar wyddor daearegol yn ogsyatl â rhoi cyngor daearegol di-duedd i fyd diwydiant, addysg a'r cyhoedd.

Rhaglenni Morol, Arfordirol a Hydrocarbonau

Rhaglenni Morol, Arfordirol a Hydrocarbonau - Addysg

BMAPA – Cymdeithas Cynhyrchwyr Agregau Morol Prydain
Cymdeithas fasnachol diwydiant agregau morol Prydain.

BWEA – Cymdeithas Ynni Gwynt Prydain
Cymdeithas Ynni Gwynt Prydain yw corff masnachol a phroffesiynol diwydiant gynt Prydain.

CCGC – Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Cynghorydd y Llywodraeth ar gynnal prydferthwch naturiol, bywyd gwyllt a chyfleoedd i fwynhau'r awyr agored.

Cefas – Canolfan Gasanaethau'r Amgylchedd, Pysgodfeydd ac Acwafethrin
Canolfan ymchwil ac ymgynghorol sy'n gweithio i reoli pysgodfeydd, amddiffyn yr amgylchedd ac acwafeithrin.

CEMEX
Cynhyrchydd sment, concrit parod ac agregau.

Ystâd y Goron
Mae Ystâd y Goron yn berchen ar nifer o diroedd gan gynnwys trefluniau, hen fforestydd, ffermydd, parcdiroedd, arfordiroedd a chymunedau ym Mhrydain.

English Nature
English Nature sy'n gofalu am fywyd gwyllt, daeareg a llefydd gwyllt Lloegr. Fel asiantaeth y Llywodraeth a sefydlwyd o dan Ddeddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990, caiff ei ariannu drwy Weinyddiaeth yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.

Natural England
Erbyn hyn, mae English Nature yn rhan o Natural England: Mae Natural England yn gweithio er budd pobl, llefydd a natur i gadw a gwella bioamrywiaeth, tirweddau a bywyd gwyllt mewn ardaloedd gwledig, trefol, arfordirol a morol. Mae Natural England yn uno English Nature, y Countryside Agency a'r Gwasanaeth Datblygu Cefn Gwlad.

Asiantaeth yr Amgylchedd
Corff cyhoeddus sy'n gyfrifol am amddiffyn a gwella'r amgylchedd yng Nghymru a Lloegr.

Fledermaus
I gael rhagor o wybodaeth am Fledermaus, a ddatblygwyd gan IVS, ewch i:

Cymdeithas Gŵyr
Gwarchod Penrhyn Gŵyr i bawb.

Hanson Aggregates
Hanson yw un o brif gyflenwyr deunyddiau adeiladu trwm Prydain.

JNCC – Cyngor Cadwraeth Natur
Cynghorydd Llywodraeth Prydain ar fywyd gwyllt, yn gwneud gwaith cadwraeth cenedlaethol a rhyngwladol ar ran asiantaethau natur Cyngor Cefn Gwlad Cymru, English Nature a Scottish Natural Heritage.

Llanelli Sand Dredging Cyf.
Cyflenwi tywod o'r môr i gymunedau lleol.

Marine Photos
Codi ymwybyddiaeth am anifeiliaid morol gwych Prydain.

MarLIN – Rhwydwaith Gwybodaeth Bywyd Morol Prydain ac Iwerddon
Darparu gwybodaeth i reoli, amddiffyn ac addysgu am yr amgylchedd morol.
http://www.marlin.ac.uk/

MarLIN - Parth Dysgu

MBA – Cymdeithas Fioleg Morol Prydain
Hybu ymchwil a lledaenu gwybodaeth am y moroedd.

MIRO
Mae'r Sefydliad Ymchwil i'r Diwydiant Mwynau (MIRO) yn gorff sy'n hwyluso gwaith ymchwil a datblygiadau technolegol ac yn darparu gwasanaethau rheoli project ar gyfer y diwydiannau mwynau a diwydiannau cysylltiedig.

MCS – Y Gymdeithas Cadwraeth Morol
Y Gymdeithas Cadwraeth Morol (MCS) yw Elusen y DU sy'n amddiffyn.

NERC- Y Cyngor Ymchwil i'r Amgylchedd Naturiol
Hyrwyddo a chynorthwyo gwaith ymchwil, arolygu a monitro'r amgylchedd yn y gwyddorau daear trwy ddatblygu gwybodaeth a thechnoleg a rhoi cyngor.

National Maritime Museum
Amgueddfa forwrol fwya'r byd.

NBN – Y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol
Project i greu rhwydwaith cyntaf y DU o wybodaeth am fioamrywiaeth.

ODPM – Swyddfa'r Dirprwy Brif Weinidog
Creu cymunedau cynaliadwy. Yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol yw'r ODPM erbyn hyn. Ei gweledigaeth yw creu cymunedau ffyniannus a chydlynol sy'n cynnig amgylchedd diogel, iach a chynaliadwy i bawb.

Cymdeithas Cynnyrch y Chwareli
Cymdeithas Cynnyrch y Chwareli yw'r corff masnachol dros gwmnïau ym Mhrydain sy'n cyflenwi pob math o nwyddau i chwareli.

SWSFC – Pwyllgor Pysgodfeydd Môr De Cymru
Rheoleiddio, rheoli a chyfoethogi pysgodfeydd mewndirol y de a'r gorllewin.

Spiny Software
Meddalwedd o ansawdd am bethau byw, i'r cartref a'r ysgol.

United Marine Aggregates
Un o brif gynhyrchwyr agregau morol Prydain.

Prifysgol Cymru, Bangor
Yn cynnig cyrsiau i israddedigion ac ôl-raddedigion. Adran y Gwyddorau Morol yw un o adrannau gwyddorau morol mwyaf Ewrop. Nhw sydd biau'r R.V. Prince Madog ar y cyd â VT Group ccc, llong a wnaeth nifer o'r arolygon o Gynefinoedd Morol Rhan Allanol Môr Hafren.

Prifysgol Cymru, Abertawe
Yn cynnig cyrsiau i israddedigion ac ôl-raddedigion, gan gynnwys y Gwyddorau Morol. Nhw sydd biau'r R.V. Noctiluca, llong a wnaeth nifer o'r arolygon o Gynefinoedd Morol Rhan Allanol Môr Hafren.

Llywodraeth Cynulliad Cymru – Cefn Gwlad
Adran yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad.