Polisïau Rheolaeth Casgliadau - Polisi ar Ofalu am y Casgliadau a’u Cadwraeth

Adolygwyd Hydref 2008
Adolygiad Nesaf Hydref 2013

1. CYFLWYNIAD

1.1 Mae gofalu am gasgliadau’n ddyletswydd sylfaenol i bob amgueddfa. Seilir ein polisi o ran gofalu am y casgliadau ar gyfuniad o gadwraeth ataliol ac adferol, a bwriad y ddau yw sicrhau cynhaliaeth y casgliadau.

1.2 Mae cadwraeth ataliol yn cwmpasu’r mesurau angenrheidiol i rwystro neu leihau dirywiad gwrthrychau a sbesimenau a strwythurau’r amgueddfa. Seilir y mesurau ataliol angenrheidiol ar ddealltwriaeth drylwyr o’r ffordd y mae gwrthrychau a sbesimenau’n ymateb i’w hamgylchedd ac yn dirywio’n ffisegol neu’n gemegol. Mae cadwraeth adferol yn cynnwys trin gwrthrych neu sbesimen er mwyn ei adfer i gyflwr gwell, er mwyn ei sefydlogi neu er mwyn gwella rhai agweddau o’i werth diwylliannol neu wyddonol.

1.3 Byddwn yn dilyn arferion da yn ein dulliau cadwraeth fel y rhai a nodir mewn dogfennau fel BS 5454 Argymhellion ar gyfer Storio ac Arddangos Dogfennau Archif, a Meincnodau’r MLA o ran Gofalu am Gasgliadau.

1.4 Mae defnyddio peiriannau hanesyddol yn gofyn am ystyriaeth arbennig yn nhermau cadwraethol, a datblygwyd polisi arbennig yn unol â hynny. Fe’i cyflwynir fel Atodiad 1 - Polisi ar Gyfer Defnyddio Peiriannau Hanesyddol i’r polisi hwn.

2. NODAU AC AMCANION

Yn ôl y Siarter, un o brif nodau’r Amgueddfa yw cadw’r casgliadau. Byddwn yn gofalu am y casgliadau drwy ddarparu’r amodau gorau ar gyfer pob gwrthrych a sbesimen drwy:

 • cynnal y tymheredd, y lleithder, golau ac ati ar y lefel orau o dan amodau sy’n rhydd o lygredd a phlâu gan daro’r cydbwysedd gorau rhwng cadwraeth tymor hir y gwrthrychau a’r sbesimenau a gadael i’r cyhoedd a staff eu gweld;
 • darparu amodau storio ac arddangos sy’n bodloni safonau cadwraeth cyfoes er mwyn cadw pob casgliad yn ddiogel drwy’r amser;
 • asesu cadwraeth y casgliadau cyn eu derbyn, eu benthyg a’u harddangos, asesu gwrthrychau sy’n cael eu benthyg i mewn, a monitro cyflwr pob sbesimen yn gyson;
 • blaenoriaethu anghenion cadwraeth o fewn fframwaith yr adnoddau sydd ar gael;
 • cynnal y safonau uchaf o ran cadwraeth drwy ddefnyddio staff proffesiynol, cymwys a dulliau a deunyddiau o’r radd flaenaf;
 • dogfennu’r holl fesurau cadwraeth a gymerir tra bod gwrthrychau a sbesimenau yn ein gofal;
 • gweithio gan gofio bod rhai dulliau o drin yn gallu effeithio ar werth ymchwil gwrthrych yn y dyfodol; a
 • hyrwyddo arferion da wrth drin a gofalu am wrthrychau, a lleihau’r risg i’w cadwraeth tymor hir.

3. TREFNIADAU BRYS

Byddwn yn cymryd camau uwchlaw'r hyn sy’n angenrheidiol i amddiffyn y casgliadau o ddydd i ddydd er mwyn darparu trefniadau ac adnoddau brys yn sgil niwed trychinebus (llifogydd, tân ac ati.). Mae’r mesurau hyn yn cynnwys:

 • paratoi dogfennau Ymateb i Drychinebau yn rhan o’r Canllawiau ar Drefniadau Brys, ym mhob maes lle cedwir casgliadau;
 • cynnig hyfforddiant priodol ar amddiffyn rhag trychinebau ac ymateb i drychinebau, a gosod offer a deunyddiau addas mewn Cypyrddau Trychineb ar bob safle; a
 • chlustnodi cyrff allanol y gellir defnyddio eu gwasanaethau mewn sefyllfaoedd o argyfwng.

4. CASGLIAD

Bydd gofal a chadwraeth y casgliadau’n bwysicach na dim i ni ym mhob mater o ran caffael a defnyddio gwrthrychau neu sbesimenau.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.