1. Cyflwyniad

Mae Amgueddfa Cymru yn arddangos gwrthrychau hanesyddol o’u chasgliadau ar waith er mwyn ychwanegu at ein dealltwriaeth o’u pwrpas, eu harwyddocâd a’r amodau gwaith hanesyddol.

Gall gweithredu gwrthrych gynorthwyo’r broses o’i gadw, trwy ddosbarthu ireidiau ac amrywio’r mannau sy’n dioddef straen. Gall hefyd gadw neu adfer y sgiliau perthnasol.

Mae’r polisi hwn yn pwyso’n drwm ar y ddogfen Standards in the Museum Care of Large and Working Objects a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Amgueddfeydd ac Orielau (CAO) ym 1994 yn ogystal â’r arfer gorau cyfredol. Mae’n cyflwyno’r prif faterion i’w hystyried a’r gweithdrefnau y dylid eu sefydlu cyn defnyddio unrhyw wrthrych hanesyddol.

2. Arolwg Cyflwr

Rhaid cwblhau arolwg cyflwr sy’n cofnodi gwahanol rannau a chyflwr y gwrthrych yn fanwl i benderfynu a yw’r gwrthrych mewn cyflwr addas i’w ddefnyddio.

3. Asesu Perygl

Rhaid asesu’r perygl tebygol i’r gwrthrych, y defnyddwyr a’r ymwelwyr.

Er enghraifft, mae’n bosib bod unrhyw dreulio neu ddirywio tebygol yn digwydd i ddarnau sydd wedi’u cynllunio i dreulio (e.e. berynnau) a bod hyn felly’n cael ei ystyried yn dderbyniol. Mewn achosion lle ystyrir nad yw’n dderbyniol i adnewyddu darnau, bydd rhaid gosod terfynau ar gyfer darnau unigol, i ddynodi pryd na ellir eu defnyddio ymhellach, h.y. y pwynt lle daw’r defnydd o’r peiriant i ben.

Dylai’r asesiad benderfynu a yw’n bosibl defnyddio’r gwrthrych yn unol â safonau Iechyd a Diogelwch heb fygwth ei gyflwr gwreiddiol.

4. Cynllun Cadwraeth A Llawlyfr Gweithredu

Dylid llunio cynllun cadwraeth neu gynnal a chadw a llawlyfr gweithredu i fonitro cyflwr y gwrthrych yn barhaus, yn ogystal â sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio a’u gynnal yn gywir. Rhaid cadw cofnod o unrhyw waith atgyweirio a gwblhawyd arno.

Mae canllawiau CAO yn cydnabod bod cyfarwyddiadau a systemau gweithredu gwneuthurwyr cyfoes yn fan cychwyn da i lunio llawlyfr gweithredu ar gyfer gwrthrych mewn amgueddfa. Fodd bynnag, mae angen bod yn ofalus oherwydd eu bod o bosib yn cynnwys cyfarwyddiadau sy’n groes i arferion curadurol a chadwraethol sefydlog, a’u bod bron yn sicr o gymryd argaeledd darnau sbâr yn ganiataol.

5. Hyfforddiant

Ni ddylid defnyddio gwrthrych onid oes nifer digonol o staff cadwraethol a gweithredol hyfforddedig cymwys wrth law.