etsf_classify.cy.zip
Archwilio Gwely'r Môr - Dosbarthwch! (PDFs)

Nodau'r wers

Cyflwyno'r disgyblion i sut a phryd i gynnal astudiaethau amgylcheddol.
Gwneud y disgyblion yn fwy ymwybodol o'r amgylchedd morol a defnydd cynaliadwy o adnoddau.

Amcanion dysgu

 • esbonio pam fod gwyddonwyr yn astudio'r amgylchedd morol;
 • didoli anifeiliaid y môr yn ôl grwpiau;
 • Disgrifio sut mae pobl yn defnyddio adnoddau morol a sut gall pobl helpu i wneud hyn mewn ffordd fwy cynaliadwy.

Cysylltiadau'r cwricwlwm

Gwyddoniaeth - cynefinoedd, rhyngddibyniaeth ac addasu, ymholi gwyddonol, amrywiaeth a dosbarthiad, pethau byw yn eu hamgylchedd;
Daearyddiaeth - ymholi daearyddol, datblygu cynaliadwy;
Dinasyddiaeth - paratoi ar gyfer chwarae rhan weithredol fel dinasyddion, gweithio gyda'n gilydd, sgiliau cyfathrebu.

Amlinelliad

Gan ddefnyddio'r cyflwyniad PowerPoint (ar y CD-Rom neu'r we), rhowch orolwg o sut a pham mae gwyddonwyr wedi bod yn astudio gwely'r môr. Dangoswch y fideo am samplo.

Rhannwch y disgyblion yn 4 grŵp a rhowch set o ddelweddau o anifeiliaid a 4 cylch (hŵp) lliw i bob grŵp (gellir gwneud hyn heb y cylchoedd). Gofynnwch i'r disgyblion rannu'r lluniau yn 4 cylch (neu'n 4 pentwr os nag oes cylchoedd ar gael) yn ôl eu golwg (e.e. yr holl rai â choesau mewn un cylch, yr holl rai â chregyn mewn un arall). Gofynnwch i bob grŵp adrodd nôl i weddill y dosbarth am sut aethant ati i ddidoli'r anifeiliaid. Dylech ganfod fod yna wahaniaethau rhwng syniadau'r gwahanol grwpiau. Trafodwch yr angen am system i'r holl wyddonwyr ei dilyn i adnabod anifeiliaid a chyflwynwch yr allwedd adnabod*. Gofynnwch i'r disgyblion geisio adnabod yr anifeiliaid yn y lluniau gan ddefnyddio'r allwedd yma.

*Ar gyfer grwpiau iau Cyfnod Allweddol 2, defnyddiwch y cardiau â chliwiau dosbarthu yn hytrach na'r allwedd (plygwch bob cerdyn yn ei hanner a'i lamineiddio fel bod y cliw ar un ochr ac enw'r anifail ar y llall). Gall un disgybl ddarllen y cliw a bydd aelodau eraill y grŵp yn ffeindio'r anifail sy'n cyd-fynd ag e.

Themâu a drafodir

 • Sut a pham mae gwyddonwyr yn astudio gwely'r môr?
 • Dosbarthu anifeiliaid yn ôl grwpiau
 • Cynaladwyedd
 • Gwaith grŵp
 • Amrywiaeth
 • Addasu
 • Gwarchod yr amgylchedd
 • Anifeiliaid morol

Estyniad

Gellir cymharu anifeiliaid morol ag anifeiliaid y tir - beth sy'n debyg a beth sy'n wahanol?