Staff: Dr. Ingrid Jüttner

Mae pyllau yn ecosystemau pwysig iawn ond yn aml heb eu hymchwilio'n ddigonol, sy'n cynnal cyfran sylweddol o bioamrywiaeth dŵr ffres y DG. Fel llynnoedd a nentydd, maent yn aml wedi'u heffeithio'n negyddol gan effaith dynol megis gormodedd o faetholion, dyddodiad asid neu newidiadau anffafriol yn nodweddion eu cynefinoedd. Mae astudiaeth mewn cydweithrediad gyda Phrifysgol Caerdydd yn ymchwilio i ddefnydd posibl diatomau fel dangosyddion cyfoethogiad maetholion, asideiddio, ac addasrwydd cynefinoedd ar gyfer amffibiaid mewn pylloedd yng Nghanolbarth Cymru.