Mae Polychaetes, a adwaenir fel mwydod gwrychog, yn gyffredin yng ngwaddodion gwely'r môr yng ngogledd Ewrop. Ymysg y macroffawna (anifeiliaid sy'n cael eu dal gan rwyd 0.5 mm) dyma'r grŵp dominyddol fel rheol, eu niferoedd yn fwy na'r molysgiaid, cramennogiaid a ecinodermiaid gyda'i gilydd. Mae'r mwyafrif o'r rhywogaethau yn fach ac yn fyrhoedlog, ac yn ymddangos ym mwydlen ysglyfaethwyr mwy, symudol — gan gynnwys pysgod. Mae rhai rhywogaethau yn cael eu casglu neu eu magu (e.e. abwyd gwyrdd Nereis virens ) fel abwyd i bysgotwyr.

Mae tua 1000 o rywogaethau yn bresennol yn nyfroedd Prydain. Er bod ffawna mwydod gwrychog Ewropeaidd yn weddol adnabyddus o'i gymharu gyda rhannau penodol eraill o'r byd (e.e. y Môr Indiaidd trofannol), mae rhywogaethau newydd yn parhau i aros i gael eu darganfod. Mae'r adran Bioamrywiaeth Morol yn ymwneud ag ymchwilio i fwydod gwrychog yn y dyfroedd o amgylch Cymru a thu hwnt. Oddi mewn i Fôr Iwerddon yn unig, rydym wedi darganfod o leiaf 20 rhywogaeth sy'n haeddu ymchwil pellach. Mae nifer ohonynt yn debygol o fod yn newydd i wyddoniaeth.

Ar wahan i ddisgrifio rhywogaethau newydd ac ail ddisgrifio rhai na wyddir llawer amdanynt, mae llawer i'w ddarganfod o hyd am berthynas oddi mewn i'r anelidau a rhyngddynt hwy a grwpiau anifeiliaid eraill. Mae technoleg newydd, gan gynnwys dadansoddiad DNA, yn cael ei gymhwyso'n gynyddol wrth ochr astudiaethau morffolegol er mwyn gwella ein dealltwriaeth.