Mae mesur bioamrywiaeth yn weithgaredd bwysig yn y cyfnod hwn o newid hinsawdd a difodiant rhywogaethau. Mae'n syndod ein bod yn gwybod cymharol ychydig am amrywiaeth a dosbarthiad yr anifeiliaid sy'n byw ar wely'r môr oddi ar ein arfordir.

Mae macroffawna gwely'r môr yn cynnwys yn bennaf y polychaetau (mwydod gwrychog), molysgiaid (cregyn a malwod), cramennogion (gan gynnwys berdysyn, corgimwch a chranc) ac ecinodermiaid (pysgod seren, draenog môr, ciwcymer môr). Mae'r anifeiliaid hyn gyda'i gilydd yn ffurfio rhan bwysig o we fwyd a'u gweithgareddau oddi mewn i'r gwaddodion yn cyfrannu tuag at iechyd yr amgylchedd forol — er enghraifft, drwy droi'r gwaddodion a phrosesu mater organig. Mae'r mwyafswm o rywogaethau yn llonydd yn eu hanfod, ac felly gellir archwilio newidiadau yn strwythur ac amrywiaeth eu cymuned mewn perthynas gydag amhariadau naturiol a dynol.

Rydym wedi bod yn archwilio anifeiliaid gwely'r môr ym Môr Iwerddon a Môr Hafren dros 20 mlynedd. Cyhoeddir yr ymchwiliadau hyn yn y gyfres Adroddiadau BIOMÔR ac maent yn darparu llawer o'r deunydd a ddefnyddir ar gyfer astudiaeth tacsonomaidd. Hefyd, rydym wedi cynnal arolygon cymharol mewn amgylcheddau eraill, yn arbennig Hong Kong is-drofannol a Seychelles trofannol. Mae'r wybodaeth a geir yn ein cynorthwyo i ddeall yn well y gwahaniathau mewn bioamrywiaeth morol ledled y byd.