Staff: Andrew Mackie

Bydd y gwaith hwn yn cwblhau adnabyddiaeth a dadansoddiad y mwydod gwrychog morol (polychaete) o samplau treillio Môr Iwerddon a gymerwyd yn 1997 a 1998. Bydd y canlyniadau yn cael eu hychwanegu at grwpiau ffawna eraill a adnabuwyd, a'u dadansoddi gyda hwy (molysgiaid, arthropodau ac ecinodermau). Bydd y canlyniadau yn cael eu cynnwys mewn bas data o ganfyddiadau o waith arall yr Amgueddfa o amgylch arfordir Cymru (e.e., De Ddwyrain Môr Iwerddon, Traethellau Tywod Cymru, Môr Hafren Dwfn).

Canlyniad y project fydd cynhyrchu Adroddiad BIOMÔR ar yr ardal, ac Adroddiad integredig BIOMÔR ar sail map (gydag Ivor Rees, Prifysgol Cymru, Bangor – wedi ymddeol). Bydd y diwethaf yn uno gwybodaeth am ddosbarthiadau rhywogaethau infertebratau yng ngwaddodion gwely'r môr oddi ar arfordir Cymru.

South West Irish Sea Survey