Ymysg prif ardaloedd bioamrywiaeth y byd, fforestydd mynydd trofannol yw un o'r systemau pwysicaf. Yn Affrica, mae Rhanbarth yr Arch Ddwyreiniol a fforestydd Gorllewin Affrica, gyda fforestydd Madagascar, yn dri o'r 25 prif ardal bioamrywiaeth yn y byd. Gwelir bod amrywiaeth uchel o folysgiaid tir yn nwyrain, canol a de Affrica, gyda dros 2000 o rywogaethau wedi'u dogfennu a nifer o tacsa enwol sy'n parhau heb eu disgrifio. Yn Nwyrain Affrica, credir bod tua 83% o ffawna malwod tir yn wedi'u cyfyngu i goedwigoedd. Gan bod cynefinoedd coedwigoedd ar hyn o bryd dros 2-3% yn unig o dir yn Nwyrain Affrica, ac o dan bwysau dynol difrifol, mae hyn yn bryder cadwriaethol diamheuol.

Mae ein casgliadau yn gyfoethog mewn deunyddiau a gasglwyd yn ystod y cyfnod gwladychol rhwng 1880 a 1940. Felly yn 1996, gyda chymorth cyllid o Fenter Darwin llywodraeth y DU, cychwynnwyd project gyda phartneriaid yn Amgueddfeydd Cenedlaethol Kenya ac Amgueddfeydd Cenedlaethol Tanzania. Ers 1996, rydym gyda'n gilydd wedi archwilio ffawna malwod tir mewn dros 45 o fforestydd gwahanol Kenya, Tanzania, Uganda ac ar gyfer cymhariaeth, fforestydd yn Ne Affrica. Yn ogystal â darparu hyfforddiant mewn methodoleg arolygu, adnabod rhywogaethau a churadu casgliadau, rydym hefyd wedi sefydlu bas data o enwau rhywogaethau ar gyfer y rhanbarth.

Mae'r projectau cyfredol fel a ganlyn: