Staff: Julian Carter

Nod y project oedd cofnodi Bioamrywiaeth y ffawna infertebratau tir yng Ngwarchodfa Natur Ogof Ffynnon Ddu yng Nghwm Tawe. Cyflawnwyd gwaith maes yn ystod 2006 drwy gyfres o ymweliadau safle o fis Ebrill i fis Medi. Yna cafodd y samplau eu dosbarthu a'u clustnodi i lefel rhywogaeth cyn belled ag oedd yn bosibl. Rhoddwyd sylw arbennig i gorrynnod, chwilod a chwtsboncod. Dyma'r astudiaeth fanwl gyntaf o bioleg infertebratau'r safle a bydd y canlyniadau yn ffurfio rhan o'r cynllun rheoli sy'n cael ei gasglu ar gyfer y warchodfa.