Mae gwaith petrolegol yn sylfaen i nifer o brojectau ymchwil yn yr Adran Ddaeareg, ond mae'n brif ganolbwynt i ddau faes gwaith. Mae projectau yn y maes hwn yn defnyddio petroleg i nodweddu cyfansoddiad ac ansawdd creigiau arbennig fel ffordd o gadarnhau eu tarddiad daearegol. Mae hyn o werth ym maes archaeoleg gan ei fod yn darparu tystiolaeth am y cysylltiad rhwng y safle lle cafwyd y garreg, yn aml fel cerflun neu gofgolofn, ac ardal yr echdynnu. Mewn astudiaethau cerrig adeiladu mae'n galluogi cysylltiad rhwng hanes echdynnu a gweithio litholeg arbennig. Mewn rhai enghreifftiau, mae hefyd o gymorth i adnabod carreg addas ar gyfer gwaith cadwraethol adferol. Mae astudiaethau o'r fath ar sail adnabod sbesimenau, a lle bo'n bosib, astudiaeth o'r graig mewn adrannau tenau drwy feicrosgop polareiddio. Mae'r Amgueddfa yn gwneud yr holl waith torri a pharatoi yn fewnol, a'r staff yn cynhyrchu sleidiau meicrosgop wedi'u gloywi i safon uchel, yn addas ar gyfer meicrosgop sganio electron a gwaith diffreithiant pelydr X.