R.E. Child a Caroline Buttler

Mae angen ocsigen ar bob system byw; hebddo maent yn marw. Mae'r ffaith hon yn sail i ddatblygiadau systemau rheoli pla pryfed, lle bo deunydd llygredig yn cael ei osod mewn amgylchedd anocsi (dim ocsigen) am ddigon o amser i ladd y pryfed. Fel rheol, mae'r awyr o amgylch y gwrthrychau yn cael ei gyfnewid am nwy anadweithiol megis nitrogen (lleithder addas), ac maent yn cael eu cadw yno am 2-3 wythnos yn ddibynnol ar y tymheredd amgylchynol. Neu, defnyddir amsugnwyr ocsigen er mwyn tynnu ocsigen o'r awyr, gan adael nitrogen a'r nwyon anadweithiol yn unig. Mae ocsigen hefyd yn rhan o nifer fawr o brosesau dirywio megis rhydu, pydredd pyrit mewn creigiau a ffosiliau pyrit, pylu pigmentau ayyb. Gellir defnddio amgylchedd anocsig i atal y mathau hyn o ddirywiad.

Yn ganolog i lwyddiant triniaethau anocsig mae blychau aerglos, ac rydym yn parhau i werthuso, datblygu a phrofi gwahanol ddeunyddiau ar gyfer eu haddasrwydd. Maent yn cynnwys ffilm plastig sy'n rhwystro nwyon, y gellir ei selio i ffurfio bagiau arbennig ar gyfer gwrthrychau. Rydym hefyd yn edrych ar y posibilrwydd o ddatblygu blychau arddangos anocsig ar gyfer arddangos deunyddiau bregus iawn.