Byddwn ni'n creu casgliadau ac yn gwneud gwaith ymchwil cyfoes a pherthnasol o safon ryngwladol. Rydyn ni wedi buddsoddi'n sylweddol (£4.2m) yn ein dulliau o ofalu am y casgliadau a'u hagor i'r cyhoedd dros y pedair blynedd diwethaf. Mae hyn wedi arwain at welliannau mawr. Byddwn ni'n mynd ati nawr i ganolbwyntio ar waith casglu ac ymchwil cyfoes.

Ein bwriad yw cyflawni'r mentrau strategol hyn:

  • Adolygu a diwygio Strategaethau Casgliadau Amgueddfa Cymru a chadarnhau’r blaenoriaethau ar gyfer casglu yn y dyfodol (bl. 1).
  • Adolygu’r Strategaeth Ymchwil (bl. 1).
  • Adolygu’r systemau a’r cyfrifoldebau ar gyfer Rheoli Casgliadau gan gynnwys datblygu cynllun strategol ar gyfer cadwraeth a chynnal gwerthusiad ac adolygiad o’r storfa yn unol â’r projectau ailddatblygu mawr (bl. 1 – bl. 2).
  • Datblygu mynediad ar-lein i’n cronfeydd data casgliadau ac ymchwil ymhellach, ac ehangu cwmpas y cronfeydd data casgliadau ac ymchwil yn benodol (bl. 1 – 3).
  • Archwilio potensial Casgliad y Werin Cymru a chyfranogiad cymunedol o ran ymgysylltu a chasglu (bl. 1).
  • Datblygu partneriaethau strategol, ymchwilio i’r posibilrwydd o greu Memoranda Cyd-ddealltwriaeth â chyrff ymchwil/casglu eraill gan gynnwys Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (bl. 1).
  • Adeiladu ar ein statws Sefydliad Ymchwil Annibynnol (IRO) er mwyn creu canolfannau rhagoriaeth ym maes ymchwil â chysylltiadau â sefydliadau AU eraill, cyflwyno ceisiadau am nawdd i AHRC a NERC a cheisiadau eraill mewn partneriaeth â sefydliadau AU (bl. 1).
  • Arwain gwaith grŵp Ymgysylltu â’r Cyhoedd Hanes Cymru i ddatblygu mentrau ar y cyd a gweithio mewn partneriaethau strategol ar draws y sector (bl. 1).

Meysydd blaenoriaeth y Weledigaeth – 2 – Casgliadau Llewyrchus / 5 - Cyfathrebu

» Nol i'r Map Gweledigaeth