Mae Datganiad Gweledigaeth Amgueddfa Cymru, a gyhoeddwyd yn 2005 yn amlinellu ein hymrwymiadau tymor hir - sef creu ‘amgueddfa ddysg o safon ryngwladol’. Mae’r ddogfen yn disgrifio cyfeiriad ein gwaith yn y tymor hir a’n dyheadau ar gyfer datblygu’r Amgueddfa dros y ddeng mlynedd nesaf a’r tu hwnt.

Datblygwyd Map y Weledigaeth am y tro cyntaf yn 2009/10. Dyma offeryn cynllunio newydd Amgueddfa Cymru ar gyfer y tymor canolig. Ffrwyth cydweithio rhwng yr Ymddiriedolwyr, y Cyfarwyddwyr a’r Rheolwyr yw’r Map. Mae’n defnyddio dull mapio strategaeth i amlinellu rhaglen waith Amgueddfa Cymru dros gyfnod o dair blynedd. Mae’r ddogfen yn cyflwyno 10 amcan craidd ar sail 4 safbwynt: Pobl Cymru; Cynrychioli Cymru; Gwella Perfformiad a Llwyddiant Ariannol. Trwy glicio ar bob un o’r amcanion, gellir gweld y mentrau strategol a gaiff eu cyflwyno dros y tair blynedd nesaf. Mae’r rhain yn mynd law yn llaw â strategaethau Llywodraeth Cynulliad Cymru. Rhoddir gwybodaeth hefyd am y dystiolaeth y byddwn ni’n ei defnyddio i fesur llwyddiant. Caiff y Map ei ddiweddaru bob hydref dros y tair blynedd nesaf.

Pob mis Ebrill, rydyn ni’n cyhoeddi ein Cynllun Gweithredol sy’n amlinellu ein cynlluniau manwl ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf mewn ymateb i Lythyr Gorchwyl y Gweinidog Treftadaeth.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych am gynlluniau neu brosesau cynllunio’r Amgueddfa, cysylltwch â Dr Judith A Ingram, Pennaeth Polisi a Chynllunio.