Katie Driscoll

Enw

Katie Driscoll

Beth oedd / yw eich rôl?

Gwirfoddolwr Archifo Ffotograffig

Ym mha Amgueddfa fuoch / ydych chi'n gwirfoddoli?

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Am faint fuoch chi'n gwirfoddoli i'r Amgueddfa?

3-4 mis

Beth ydych chi'n ei hoffi am wirfoddoli i'r Amgueddfa?

Mwynheais ennill profiad uniongyrchol o ofynion bywyd bob dydd gweithiwr amgueddfa a dysgais sawl sgil newydd a thechneg ddefnyddiol. Roedd o fudd i mi ddod i nabod aelodau staff a threulio amser gyda gwirfoddolwyr eraill oedd yn aml yn rhannu'r un nod â mi. Roedd y staff yn fwy na pharod i roi o'u hamser i ddangos arteffactau newydd i mi ac esbonio cyfrifoldebau a thechnegau curadurol, rhywbeth yr oeddwn yn ei werthfawrogi'n fawr gan fy mod yn gobeithio gwneud gradd meistr mewn gofal casgliadau.

Pa wahaniaeth wnaeth y rôl wirfoddol hon i chi?

Mae'r rôl hon wedi bod o fudd mawr i mi gan fy mod wedi dechrau swydd newydd yn ddiweddar na fyddwn yn gymwys amdani heb y sgiliau a'r profiad a enillais tra'n gwirfoddoli. Mae fy mhrofiad wedi fy nghalonogi a'm hargyhoeddi fy mod ar y llwybr cywir a taw gyrfa ym myd treftadaeth yw'r un i mi. Mae hefyd wedi agor cil y drws i mi.

Beth wnaeth i chi feddwl gwirfoddoli i'r amgueddfa yn y lle cyntaf?

Rwyf wedi bod yn frwd dros hanes erioed, ac ers gorffen fy ngradd rwyf wedi bod yn chwilio am ffyrdd i sefydlu cysylltiadau ac ennill profiad o fewn y sector treftadaeth. Roedd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn berffaith ar fy nghyfer gan fy mod i'n byw yn lleol ac yn ymwelydd cyson yn barod. E-bostiais sawl safle treftadaeth ac amgueddfa ar drws De Cymru ac roeddwn wrth fy modd pan gadarnhaodd yr Amgueddfa eu bod yn cynnal rhaglen wirfoddoli.

Sut fyddech chi'n mynd ati i argymell eraill i wirfoddoli?

Buaswn yn argymell yn gryf i bobl wirfoddoli i'r amgueddfa lle gallan nhw ennill sgiliau di-ri a gwneud cysylltiadau da. Un o brif fanteision cofrestru fel gwirfoddolwr yw bod ystod eang o gyfleon ar agor i chi, o arwain teithiau drwy'r orielau celf i helpu i gatalogio y casgliad ceiniogau a medalau. Hyd yn oed os nad ydych yn chwilio am yrfa ym maes treftadaeth, mae'n amgylchedd diddorol i wirfoddoli ynddo ac yn gaffaeliad i'ch CV. Buaswn yn ei argymell i unrhyw un.