Chwefror 1005

Galli:

 • Ewch at unrhyw blentyn sy'n edrych fel pe bai mewn gofid a gofynnwch a allwch chi helpu.
 • Gofynnwch am gymorth cydweithiwr neu oruchwylydd lle bo hynny'n briodol.
 • Byddwch yn ymwybodol o'r posibilrwydd o berygl gan bobl eraill a chwestiynwch unrhyw sefyllfaoedd amheus.
 • Cadwch lygad yn agored am blant ar eu pennau eu hunain ? rhowch wybod i'r pwynt canolog priodol am unrhyw blant coll.
 • Cadwch unrhyw blant coll mewn man cyhoeddus a gweladwy.
 • Byddwch yn ymwybodol o sut mae pethau'n edrych ac osgowch unrhyw sefyllfaoedd a allai edrych yn amheus.
 • Rhowch wybod i'ch rheolwr llinell am unrhyw honiad (neu amheuaeth) o gamdriniaeth neu ymddygiad amhriodol ar unwaith.

Paid

 • Peidiwch â chwarae'n wyllt gyda'r plant.
 • Peidiwch â dal unrhyw blentyn neu berson ifanc yn ôl yn gorfforol heblaw o dan amgylchiadau arbennig (e.e. i atal anaf, niwed i eiddo neu'r casgliadau neu i atal lladrad) a hyd yn oed bryd hynny, byddwch yn ofalus i ddefnyddio'r grym lleiaf posibl.
 • Peidiwch â gwneud sylwadau awgrymog o rywiol i unrhyw ymwelydd.
 • Peidiwch â defnyddio iaith anweddus neu ymosodol gydag unrhyw ymwelydd, yn enwedig gyda phlentyn neu o fewn clyw plentyn.
 • Peidiwch ag ymosod ar neu gam-drin unrhyw ymwelydd yn gorfforol, yn enwedig plant a phobl ifanc.
 • Peidiwch â chyffwrdd â neb mewn ffordd amhriodol na chaniatáu cyffwrdd o'r fath. Prif egwyddorion cyffwrdd yw:
 • y dylai'r plentyn ddangos y dymuniad i gael ei gyffwrdd bob tro
 • y dylai'r cyffwrdd fod yn briodol i oedran a lefel datblygiad y plentyn.
 • Peidiwch â gwneud unrhyw beth o natur bersonol i'r plant os oes modd iddyn nhw wneud y peth eu hunain neu y gall riant/arweinydd wneud ar eu rhan.

Heblaw yn achos argyfwng, argymhellir yn gryf nad yw'r staff yn:

 • mynd i mewn i'r tŷ bach gyda phlentyn oni bai bod oedolyn arall yn bresennol neu'n rhoi caniatâd (gallai hyn gynnwys rhiant, athro neu arweinydd grŵp)
 • treulio amser gyda phlentyn unigol ar eich pen eich hun. Os ydych chi mewn sefyllfa lle rydych chi ar eich pen eich hun gyda phlentyn, gwnewch yn siŵr bod modd i bobl eraill eich gweld chi'n glir. Lle bo modd, dylech osgoi bod ar eich pen eich hun mewn cerbyd gyda phlentyn neu berson ifanc heb gwmni arall, er na fydd hyn yn ymarferol bob tro, er enghraifft wrth gludo pobl ar brofiad gwaith.