Chwefror 1005

Rhaid i aelod o staff sy'n amau bod plentyn wedi cael ei gam-drin ddilyn y drefn isod. Ni ellir gwarantu cyfrinachedd i'r aelod o staff na'r plentyn mewn sefyllfa o'r fath, er y bydd rheolau cyffredinol yr Amgueddfa ar amddiffyn data sensitif yn berthnasol. Dim ond ar sail angen y dylai unrhyw wybodaeth a gesglir wrth weithio gyda phlant neu deuluoedd gael ei rannu fel a nodir isod.

Gall plentyn olygu unrhyw berson hyd at 18 oed.

Gellir diffinio camdriniaeth fel camdriniaeth gorfforol, emosiynol neu rywiol. Gall diofalwch fod yn fath o gamdriniaeth hefyd.

Gallai camdriniaeth gynnwys;

 • Camdriniaeth gan aelod arall o staff yr amgueddfa;
 • Camdriniaeth gan y cyhoedd;
 • Camdriniaeth gan y rhieni;
 • Rhywun yn gwneud niwed iddyn nhw eu hunain; neu
 • Camdriniaeth gan gyfoedion (bwlio): mae plant yn agored iawn i gamdriniaeth gan eu cyfoedion. Dylid cymryd y math yma o gamdriniaeth o ddifrif yn yr un modd â chamdriniaeth wrth law oedolyn. Mae pobl ifanc yn eu harddegau yn gyfrifol am gyfran sylweddol o droseddau rhyw, a rhai plant iau hefyd. Ni ddylai oedolion ddiystyru ymddygiad treisgar fel ymddygiad 'normal' rhwng pobl ifanc bob tro.

Dylai unrhyw aelod o staff sy'n:

 • amau bod plentyn wedi cael ei gam-drin neu mewn perygl o gael ei gam-drin; neu
 • derbyn gwybodaeth am gamdriniaeth; neu
 • derbyn cwyn gan aelod o'r cyhoedd am faterion amddiffyn plant yn yr amgueddfa; neu
 • cael honiad uniongyrchol yn eu herbyn; drafod y mater gyda'u Rheolwr Llinell ar unwaith, neu os nad yw'r person hwnnw ar gael, rheolwr arall sydd ar ddyletswydd.

Dylai'r rheolwr asesu'r sefyllfa a chymryd unrhyw gamau priodol i atal neu rwystro'r camdriniaeth neu'r posibilrwydd o gamdriniaeth. Os oes modd, dylai ef neu hi ofyn am gyngor y Cydlynydd Diogelwch. Os nad yw'r Cydlynydd Diogelwch ar gael ar y pryd, dylai'r rheolwr gymryd y camau priodol a rhoi gwybod i'r Cydlynydd Diogelwch beth wnaed cyn gynted â phosibl. Mae'n bwysig bod unrhyw honiadau'n cael ei cofnodi'n ysgrifenedig a bod y Cydlynydd Diogelwch yn cael gwybod amdanyn nhw.

Dylai'r rheolwr gymryd manylion cyswllt yr achwynydd hefyd.

Os yw'r honiad yn ymwneud ag aelod arall o'r staff, dylai'r rheolwr gysylltu â'r Adran AD yn ôl trefn ddisgyblu yr Amgueddfa cyn ystyried ei [d]diarddel (neu, yn achos contractwr, ei [g]wahardd o'r safle fel bod modd cyflawni ymchwiliad priodol, o dan y Drefn Ddisgyblu. O dan amgylchiadau eithriadol, gallai aelod o staff deimlo nad yw'n gallu codi pryderon drwy'r hierarchaeth ffurfiol, ac os felly, mae yna ddarpariaeth nodi pryderon trwy'r polisi datgelu ? ac yn benodol Llinell Gymorth gyfrinachol Expolink (0800 374199).

Gallwch nodi eich pryderon trwy ffonio Rhif Amddiffyn Plant yr NSPCC (0808 100 2524 yn ystod oriau gwaith) neu'r llinell 24 awr (0808 800 5000)

Os yw'r honiad yn ymwneud ag ymwelydd neu aelod o'r cyhoedd, dylai'r rheolwr ystyried a oes yna sail resymol dros wahardd y person hwnnw o'r safle nes bod modd cyflawni archwiliad priodol. O dan rhai amgylchiadau, efallai y bydd angen tynnu'r heddlu i mewn i'r mater ar unwaith.

Os yw'r plentyn yn perthyn i grŵp ffurfiol, dylai'r rheolwr ymgynghori ag arweinydd y grŵp a gwneud pob ymdrech i gytuno ar ffordd briodol o ddelio â'r mater.

Os yw'r plentyn gydag aelod o'i deulu neu unrhyw oedolyn cyfrifol arall, dylai'r rheolwr ymgynghori â'r person hwnnw a gwneud pob ymdrech i gytuno ar ffordd briodol o ddeilio â'r mater.

Ymateb i wybodaeth gan blentyn neu berson ifanc

Os oes rhywun yn dweud wrthoch chi eu bod nhw, neu blentyn neu berson ifanc arall yn cael ei gam-drin;

 • Dangoswch eich bod chi wedi clywed beth maen nhw'n ei ddweud a'ch bod chi'n cymryd eu honiadau o ddifrif.
 • Rhowch anogaeth i'r plentyn siarad, ond peidiwch ag arwain y sgwrs na gofyn cwestiynau awgrymog.
 • Peidiwch â thorri ar draws os yw'r plentyn yn siarad am hanesion arwyddocaol. Peidiwch â gofyn i'r plentyn ailadrodd yr hanes.
 • Esboniwch y camau y mae'n rhaid i chi eu cymryd mewn ffordd sy'n briodol i oedran a lefel dealltwriaeth y plentyn.
 • Peidiwch ag addo cadw'r peth yn gyfrinach am fod cyfrifoldeb arnoch chi i ddatgelu gwybodaeth i'r bobl hynny sydd angen gwybod. Ni fyddwch chi'n torri ymddiriedaeth wrth ddweud wrth rywun am eich pryderon.
 • Ysgrifennwch beth rydych chi wedi ei glywed, gan ddefnyddio'r union eiriau os oes modd.
 • Nodwch y dyddiad, yr amser, y lle a phwy oedd yn bresennol yn y drafodaeth.
 • Rhannwch eich pryderon gyda'ch rheolwr llinell.
 • Peidiwch â phoeni eich bod chi wedi gwneud camgymeriad. Mae'n well trafod y mater gyda rhywun â phrofiad a chyfrifoldeb i wneud asesiad.