Chwefror 1005

Mae Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru am sicrhau bod plant yn cael eu hamddiffyn rhag niwed yn yr Amgueddfa. Yn ogystal â chyfrifoldebau'r Amgueddfa, rydym ni'n gofyn bod arweinwyr/athrawon grwpiau yn cyflawni eu dyletswyddau hwythau hefyd.

Yn benodol, dylai'r holl arweinwyr/athrawon:

  • Sicrhau eu bod yn goruchwylio'r plant/pobl ifanc bob amser.
  • Cysylltu ag aelod o staff yr amgueddfa yn achos damwain er mwyn sicrhau bod Trefn Argyfwng Staff AOCC yn cael ei gweithredu.
  • Yn achos plentyn coll, cysylltu ag aelod o staff yr Amgueddfa a fydd yn dilyn y Drefn bwrpasol.
  • Peidio â meddu ar, neu yfed diodydd meddwol, defnyddio cyffuriau anghyfreithlon nac ysmygu ar eiddo'r Amgueddfa .
  • Peidio â cham-drin unrhyw blentyn/person ifanc ar lafar nac yn gorfforol.
  • Sicrhau yswiriant digonol ar gyfer y grŵp a'r arweinydd.
  • Dweud wrth eu grŵp sut i ymddwyn yn Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru.
  • Dilyn Rhagofalon Tân AOCC.

Hoffem atgoffa arweinwyr/athrawon mai nhw sy'n gyfrifol am les y plant sydd yn eu gofal ar bob adeg.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i'r arweinydd/athro cyfrifol am unrhyw bryderon (oni bai mewn achosion lle'r person hwn sy'n achosi'r pryder) ac yn mynd ar drywydd y mater gyda'r ysgol/sefydliad.

Byddwn ni'n cysylltu â'r ysgol/sefydliad yn uniongyrchol, ac efallai â'r heddlu os ydyn ni'n pryderu am ymddygiad yr arweinydd/athro.