Chwefror 1005

O bryd i'w gilydd, bydd gofyn i rai aelodau o staff weithio gydag oedolion ifanc 15-18 oed.

Rydyn ni'n cydnabod bod ysgolion a cholegau'n disgwyl i oedolion ifanc ar brofiad gwaith ddatblygu annibyniaeth, cyfrifoldebau a'r gallu i wneud eu penderfyniadau eu hunain .

Rydyn ni'n cydnabod hefyd nad yw'r ymarferol nad yn angenrheidiol i fyfyrwyr ar brofiad gwaith fod dan oruchwyliaeth neu yng nghwmni dau aelod o staff neu ragor drwy'r amser. Ond i' gyd-fynd â byrdwn y polisi hwn, dylai lles y person ifanc fod yn hollbwysig. Felly er mwyn galluogi i'r aelod o staff a'r myfyriwr ar brofiad gwaith fwynhau profiad positif, dylid cadw'r pwyntiau uchod mewn golwg:

Os ydych chi'n treulio amser gyda myfyriwr ar eich pen eich hun, ystyriwch:

  • Sicrhau bod aelod arall o staff yr Amgueddfa'n gwybod ble ydych chi a beth rydych chi'n bwriadu ei wneud .
  • Sicrhau bod y drws yn gilagored neu bod modd gweld i mewn i'r ystafell/arddangosyn trwy ffenestr.
  • Os ydych chi'n teithio mewn cerbyd gyda'r myfyriwr ar eich pen eich hun, gwneud yn siŵr bod aelod arall o'r staff yn gwybod ble rydych chi'n mynd, beth rydych chi'n bwriadu ei wneud a pa mor hir mae'r daith yn debygol o gymryd.

Ar ddechrau unrhyw gyfnod o brofiad gwaith, dylech chi roi amser i esbonio ffurf y lleoliad, gan gynnwys y lle gwaith a'r amodau a sicrhau bod ef/hi yn gyffyrddus â'r trefniadau.

Dylech chi wneud yn siŵr bod y myfyriwr wedi cael digon o amser i drafod y cynlluniau gyda'r coleg neu'r ysgol, neu riant neu warcheidwad fel y bo'n briodol.