Chwefror 1005

Yn aml, caiff ffotograffau o blant a phobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn rhaglenni addysg, profiad gwaith a gweithgareddau gwirfoddol eu tynnu a'u defnyddio am resymau cyhoeddusrwydd. Mae'r Amgueddfa'n ymwybodol y gallai rhai lluniau o'r fath fod yn agored i gael eu cam-drin gan unigolion diegwyddor. Felly, os bwriedir defnyddio llun o un plentyn neu grŵp o llai na 5 plentyn mewn deunydd a fydd ar gael i'r cyhoedd, byddwn ni'n gofyn am ganiatâd ysgrifenedig yr ysgol neu'r corff cyfrifol arall, neu gan rieni'r plentyn yn uniongyrchol lle bo hynny'n berthnasol. Yn achos grwpiau o 6 neu ragor o blant, ni fyddwn ni'n gofyn am ganiatâd penodol, ond byddwn ni'n gofyn am ganiatâd cyffredinol yr ysgol fel mater o gwrteisi.

Weithiau bydd gofyn i blant sefyll ar gyfer ffotograffau cyhoeddusrwydd. Mewn achosion o'r fath, byddwn ni'n gofyn i'r rhieni roi caniatâd ysgrifenedig i ddefnyddio'r ffotograffau mewn unrhyw ffordd briodol yn y dyfodol. Caiff unrhyw ffotograffau eu labelu a'u dyddio.

Dylid herio ymwelwyr ac aelodau eraill o'r cyhoedd sy'n tynnu lluniau o dan amgylchiadau amhriodol lle bo sail rhesymol am amheuaeth.