Yn yr ystafelloedd hyn y gwnaed gwaith gweinyddol y chwarel.  Dyma lle cedwid yr offer teliffon a gysylltai gwhanol rannau o'r chwarel â'r gweithdai.  Dyma, hefyd, lle'r oedd y storfeydd.  Yn y brif storfa, cedwid haearn, dur ac eitemau mawr eraill ar reseli hir.  Cedwid hefyd amrywiaeth syfrdanol o sgriwiau, hoelion a wasieri, a phob drôr wedi ei labelu'n gywir.

Ers talwm crogai bwrdd talis wrth y drws yn y fan hon (Mae i'w weld nawr drwy ffenest y porth.)  Roedd gan bob dyn a weithiai yn y Gilfach Ddu ei dali ei hun a byddai'n cyflwyno hwnnw ar ddiwedd y dydd.  Ni châi dynion oedd yn galw yn y storfeydd fynd i mewn i'r storfeydd eu hunain - roedd yn rhaid iddynt ofyn am yr hyn a geisient wrth ffenest gyfagos.  Rhybuddiai arwydd ger llaw na ddylent oedi'n rhy hir!