Hydref 2002

POLISI A THREFNIADAU HYFFORDDIANT A DATBLYGIAD STAFF

Y Polisi

Mae AOCC wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd datblygu a hyfforddi ar gyfer pob un o'i weithwyr:

 • er mwyn iddynt allu cyfrannu mewn ffordd mor effeithiol â phosib at gyflawni amcanion cyffredinol AOCC
 • fel bod ganddynt gyfleoedd addas i ddatblygu'n bersonol a datblygu eu gyrfaoedd
 • er mwyn iddynt dderbyn cefnogaeth ar bob lefel oddi wrth reolwyr a chanddynt y mathau priodol o sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth
 • er mwyn iddynt gael amrediad o wybodaeth a sgiliau arbenigol a chyffredinol er mwyn i AOCC ddatblygu gweithlu a chanddo sylfaen sgiliau eang

Mae'r ddarpariaeth datblygiad a hyfforddiant ym mhob rhan o AOCC wedi'i seilio ar yr arferion canlynol:

 • rhoddir hyfforddiant cychwynnol i bob aelod newydd o staff;
 • pennir amcanion ar gyfer pob gweithgaredd datblygu a hyfforddi;
 • mae aelodau unigol o staff yn chwarae rhan weithredol yn eu datblygiad a'u hyfforddiant eu hunain;
 • mae'n gyfrifoldeb ar reolwyr llinell i ddatblygu eu staff ac fe gânt eu cynorthwyo i gyflawni'r amcan hwnnw;
 • gweithredir cynllun hyfforddi parhaus yn AOCC, yn seiliedig ar yr anghenion hyfforddiant a adnabuwyd ar gyfer unigolion, grwpiau ac ar lefel drefniadaethol;
 • caiff gwahanol ddulliau darparu eu hystyried yn ofalus er mwyn defnyddio'r rhai mwyaf priodol i gwrdd ag anghenion hyfforddi penodol;
 • pan fo hynny'n briodol, bydd gweithredoedd datblygu a hyfforddi'n arwain at gymwysterau academaidd, galwedigaethol a phroffesiynol a gydnabyddir yn genedlaethol;
 • caiff pob gweithgaredd datblygu a hyfforddi unigol ei gwerthuso ac fe asesir ei llwyddiant.

Adnabod anghenion datblygu a hyfforddi

Yn AOCC, mae'r prif elfennau sy'n effeithio ar adnabod anghenion datblygu a hyfforddi fel a ganlyn:

 • Mae'r Gyfarwyddiaeth a'r Fforwm Rheoli yn cytuno ar y Cynlluniau Corfforaethol a Gweithredol gan bennu amcanion allweddol
 • Mae Penaethiaid Adran ac aelodau o staff yn cytuno ar gynlluniau adrannol, gan gyfrannu yn ôl yr hyn sy'n briodol at gyflawni'r amcanion allweddol hyn.
 • Mae rheolwyr llinell a'u staff yn cytuno ar amcanion unigol o fewn yr un canllawiau fel bod pawb o fewn y sefydliad yn gweithio tuag at yr un amcanion allweddol cyffredinol ac yn gallu gweld y rhan y maent yn ei chwarae yn llwyddiant AOCC.
 • Bydd asesiad o berfformiad cyfredol drwy PDR (Adolygiad o Berfformiad a Datblygiad) yn cynorthwyo i adnabod anghenion datblygu a hyfforddi ar lefelau unigol ac fe gaiff y rhain eu cynnwys yng nghynllun hyfforddi parhaus AOCC.
 • Bydd rheolwyr hefyd yn dewis aelodau o staff sydd â photensial i ymgymryd â rolau ehangach a byddant yn weithredol wrth annog datblygiad unigolion o'r fath i gael sgiliau a gwybodaeth i'w gwneud yn addas at ddatblygiad gyrfa pellach.

Gall anghenion fod yn rhai y mae a wnelont â sgiliau, gwybodaeth, dealltwriaeth, ymddygiad neu agweddau personol neu rai yn perthyn i grwpiau. Gallant godi yn sgîl technoleg newydd, swydd newydd, newid dyletswyddau neu ryw newid allanol e.e. deddfwriaeth.

Pennu amcanion

Mae unigolion a'u rheolwyr llinell yn gyfrifol am bennu amcanion ar gyfer pob gweithgaredd hyfforddi a datblygu. Fe ddylai'r rhain egluro'r canlyniadau sy'n ddymunol o ran sgiliau, gwybodaeth, dealltwriaeth newydd a.y.b. a hefyd sut y byddir yn pwyso a mesur cyn penderfynu a gafwyd y canlyniadau hyn ai peidio.

Hyfforddiant Cychwynnol

Mae'n hanfodol bod pob aelod newydd o staff yn derbyn hyfforddiant cychwynnol ar ôl cael ei b/phenodi ac mae'r rheolwyr atebol yn gyfrifol am sicrhau bod y rhaglen sefydlu'n cael ei gweithredu'n gywir. Dyma sut y daw aelodau newydd o staff i gyflawni eu swyddi newydd yn gwbl effeithiol cyn gynted â phosib.

Mae dwy ran i raglen sefydlu AOCC. Caiff un rhan ei rheoli o fewn adran yr unigolyn ac fe gaiff y rhan fwy cyffredinol yn ymwneud â chyflogaeth ei rheoli gan yr Adran Adnoddau Dynol drwy gynllun darparu mewnol.

Dulliau datblygu a hyfforddi

Unwaith y nodir anghenion datblygu ac unwaith y penderfynir ar flaenoriaethau, mae angen ystyried y dull addas at gwrdd â'r angen, gyda golwg ar yr amcanion y cytunwyd arnynt a blaenoriaethau dysgu'r unigolyn.

Mae cyfleoedd hyfforddi, datblygu a dysgu'n cynnwys:

 • hyfforddiant neu addysgu/mentora perthnasol yn y swydd
 • mynychu cynadleddau/seminarau'n gysylltiedig â chyfleoedd dysgu penodol
 • cyrsiau allanol
 • cyrsiau mewnol - yn cael eu rhedeg gan hyfforddwyr allanol
 • cyrsiau/sesiynau hyfforddi mewnol - yn cael eu rhedeg gan staff AOCC
 • defnydd o becynnau dysgu o bell - gan grwpiau o staff AOCC neu unigolion yn eu hamser eu hunain
 • addysg bellach/dosbarthiadau nos/cyrsiau i ennill cymwysterau
 • secondiadau i sefydliadau eraill ar cyfer cyfleoedd dysgu penodol
 • ymwneud â mentrau hyfforddi cenedlaethol yn y sector Amgueddfeydd/Treftadaeth Ddiwylliannol

Fel arfer, caiff cyrsiau allanol eu trefnu gan ar y cyd rhwng yr adran berthnasol a'r yr Adran Adnoddau Dynol. Unwaith y bydd unigolion wedi cael lle ar gyrsiau allanol, ni chânt dynnu'n ôl ond o dan amgylchiadau eithriadol. Os yw tynnu'n ôl o gwrs allanol yn arwain at fforffedu'r tâl am y cwrs, yna codir y tâl ar adran yr unigolyn ei hun.

Defnyddir cyllidebau adrannol er mwyn cwrdd â chostau teithio a chynhaliaeth ar gyfer cyrsiau allanol a drefnwyd gan AOCC.

Er mwyn cofnodi pob gweithgaredd hyfforddi a datblygu yn ganolog, fe ddylai penaethiaid adrannau hysbysu'r Adran Adnoddau Dynol ynghylch unrhyw gyrsiau a drefnir ganddynt hwy eu hunain, pa un a ydynt yn cael eu hariannu gan y gyllideb hyfforddi ganolog ai peidio.

Addysg Bellach ac Astudio Personol

Mae AOCC yn annog aelodau o staff i hybu eu haddysg a'u datblygiad eu hunain drwy ennill cymhwyster pellach, mewn dosbarth nos, drwy ddysgu o bell neu, os yw'n briodol, cyrsiau undydd. Os yw nawdd yn caniatáu, clustnodir cyfran o gyllideb hyfforddiant AOCC i ariannu datblygiad o'r fath a rhoddir absenoldeb i astudio os yw hynny'n cael ei ystyried yn briodol.

Y Drefn Geisiadau:

 • Fe ddylid trafod ceisiadau am gymorth ar ffurf nawdd ac amser yn gyntaf gyda'r rheolwr llinell a chyda'r pennaeth adran/rheolwr safle, ac fe ddylent hwy ystyried y cais gyda golwg ar y meini prawf canlynol cyn cwblhau'r Ffurflen Gais briodol i gael cymorth:
 • i ba raddau mae'r cwrs yn arwain at gymhwyster academaidd neu broffesiynol sy'n hanfodol i/sy'n ddymunol ar gyfer, datblygu cymhwyster yr unigolyn yn ei swydd yn AOCC;
 • faint o ymroddiad y mae'r unigolyn wedi ei ddangos i'w rôl o fewn y sefydliad ac i ddatblygu'r rôl honno;
 • hyd gwasanaeth;
 • i ba raddau bydd y cwrs yn gwella datblygiad gyrfa'r unigolyn.
 • Fe ddylai'r pennaeth adran/rheolwr safle ystyried faint o gymorth y dylai AOCC ei roi i'r unigolyn o ran arian ac amser a chwblhau'r adrannau perthnasol ar y ffurflen gais. Fe ddylid defnyddio'r canllawiau isod:

Nawdd:

Bydd AOCC yn rhoi cymorth ariannol fel a ganlyn, yn dibynnu ar berthnasedd y cwrs a faint o arian sydd ar gael:

 • hyd at 80% tuag at ffioedd y cwrs;
 • hyd at 80% tuag at ffioedd sefyll arholiad;
 • Cymorth gyda'r gost o brynu llyfrau a deunydd hanfodol i'r cwrs hyd at gyfanswm o £50 (i'w dalu ar ôl dangos derbynebion), oni bai fod y llyfrau ar gael yn llyfrgelloedd AOCC

Er mwyn cael cymorth ariannol parhaus ar gyfer cwrs sy'n para mwy na blwyddyn bydd yn rhaid wrth ganlyniadau arholiad a/neu adroddiadau cynnydd boddhaol gan y sefydliad y mae'r unigolyn yn astudio ynddo.

Ad-dalu ffioedd:

Rhoddir cymorth ariannol ar yr amod y bydd yr unigolyn ac AOCC yn elwa o'r gwelliant yng ngwybodaeth a sgiliau'r unigolyn. Os bydd unigolion yn gadael eu cyflogaeth yn AOCC o fewn blwyddyn i gwblhau'r cwrs efallai y bydd gofyn iddynt ad-dalu rhywfaint o'r ffioedd. Fel arfer, yr uchafswm y bydd angen ei ad-dalu fydd 50% o ffioedd y flwyddyn derfynol yn unig. O dan amgylchiadau eithriadol, os tybir nad yw AOCC wedi elwa o'r buddsoddiad, efallai y bydd gofyn gwneud ad-daliad mwy.

Mae'r ffurflen gais yn tynnu sylw at y gofyn posib hwn am ad-dalu a thrwy lofnodi mae unigolion yn dynodi eu bod yn cytuno y caiff AOCC gadw'r hawl i ofyn am ad-daliad.

Absenoldeb i Astudio

Gofynion gweithredu AOCC sy'n penderfynu i ba raddau y caiff unigolyn ganiatâd i gael amser o'r gwaith â thâl neu yn ddi-dâl er mwyn ymgymryd â chwrs astudio neu er mwyn astudio ar gyfer arholiadau. Fe ddylid ystyried lefel yr absenoldeb i astudio cyn y cwrs ac fe ddylid nodi'r manylion ar y ffurflen gais. Dylid dilyn y canllawiau canlynol:

 • uchafswm o 3.5 o oriau'r wythnos o'r gwaith â thâl i fynychu cyrsiau rheolaidd ar ddiwrnodau gwaith (gan ddibynnu pa mor berthnasol yw'r cwrs i waith yr unigolyn yn AOCC);
 • hyd at ddiwrnod o absenoldeb y flwyddyn i astudio ar gyfer pob arholiad .

Gwerthuso

Fe ddylid gwerthuso effeithiolrwydd pob gweithgaredd hyfforddi a gynhelir o fewn AOCC. Yn dilyn unrhyw weithgaredd hyfforddi, fe ddylai'r unigolyn a'r rheolwr llinell drafod effeithiolrwydd yr hyfforddiant gydag AD yn ogystal ag ystyried pa mor llwyddiannus y bu wrth gyflawni'r amcanion a chael y canlyniadau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw.

Cyfleoedd Cyfartal

Mae'n rhaid i bob gweithgarwch hyfforddiant a datblygu o fewn AOCC gael ei weithredu yn unol â pholisi cyfleoedd cyfartal AOCC. I'r perwyl hwn, ni chynigir ac ni wrthodir hyfforddiant i'r un unigolyn ar sail ei ryw, statws priodasol, anabledd, lliw, hil neu gefndir ethnig, oedran, tueddfryd rhywiol neu gred grefyddol