Polisïau Rheolaeth Casgliadau - Polisi ar Wirio'r Casgliadau'n Gorfrorol

Adolygwyd Hydref 2010
Adolygiad Nesaf Hydref 2015

1. CYFLWYNIAD

Rhaid i Amgueddfeydd fod yn atebol am y casgliadau sydd yn eu gofal. Dyma safbwynt yr Amgueddfa Cymru lle cedwir gwrthrychau mewn ymddiriedolaeth ar gyfer pobl Cymru ac eraill, er mwyn i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol eu mwynhau a dysgu ganddynt. Mae’r Amgueddfa’n cydymffurfio ag egwyddor sylfaenol Cyngor yr Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifdai, sef y dylai amgueddfa wybod beth yn union y mae’n gyfrifol yn gyfreithiol amdano ar unrhyw adeg (mae hyn yn cynnwys benthyciadau yn ogystal â chasgliadau parhaol), a ble mae pob eitem.

2. NODAU AC AMCANION

Er mwyn cyflawni’r lefel hon o atebolrwydd, rydym yn cydnabod ei bod yn hanfodol cynnal rhaglen archwilio ar ein casgliadau. Mae’r datganiad polisi hwn yn ceisio egluro'r dull a ddefnyddir i gyflawni hyn, ac yn rhan o’n hamcan i sicrhau gofal a diogelwch ein casgliadau.

3. DIFFINIADAU

Ystyr archwilio yw’r broses pan fo’r Amgueddfa’n sefydlu, ar bwynt penodol mewn amser, presenoldeb a lleoliad gwrthrych/sbesimen penodol sydd yn ei ofal. Caiff canlyniad y broses archwilio ei gofnodi mewn cronfa ddata gyfrifiadurol lle bo cofnodion cyfrifiadurol modern yn bodoli, neu â llaw os oes angen.

4. ARCHWILIO

4.1 Byddwn yn bodloni’r angen am archwilio trwy fabwysiadu a chynnal trefniadau archwilio penodol, gan gynnwys sefydlu, lle bo’n briodol:

 • rhaglen dreigl o archwiliadau systemataidd o’n casgliadau
 • rhaglen 'archwilio ar hap', lle nad yw gwrthrychau/sbesimenau sy’n cael eu harchwilio’n cael eu dewis ymlaen llaw, ond ar hap.

4.2 Hefyd, caiff unrhyw gamau i archwilio gwrthrychau/sbesimenau sy’n digwydd yn ystod y trefniadau isod eu cofnodi ar un o’n systemau rheoli casgliadau cyfrifiadurol os oes modd, neu â llaw os oes angen pan fo:

 • data sy’n berthnasol i’r gwrthrych/sbesimen yn cael ei osod ar un o’n systemau rheoli casgliadau cyfrifiadurol;
 • gwrthrych/sbesimen yn cael ei gadw, ei ail-becynnu, ei ail-storio neu ei symud;
 • gwrthrych/sbesimen yn cael ei osod i’w arddangos;
 • gwrthrych/sbesimen yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwaith ymchwil/ymholi;
 • gwaith rhestru cyson yn cael ei wneud ar y mathau o eitemau/gwrthrychau a nodir neu a enwir; a
 • benthyciadau’n dod i mewn ac allan o’r Amgueddfa.

4.3 Caiff gweithrediad y dulliau uchod ei dargedu yn ôl maint a ‘gwerth’ y casgliadau penodol, yn ariannol ac yn academaidd. Bydd y dulliau a ddefnyddir yn ceisio rhoi’r gwerth gorau am yr ymdrech. Bydd y Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil yn pennu targedau archwilio materol bob blwyddyn.

5. COFNODI

5.1 Caiff y cyfrifoldebau dros gydlynu'r ymarferion archwilio o fewn adrannau, y trefniadau i’w dilyn, a’r ffordd y caiff yr archwiliadau eu cofnodi, eu cyflwyno mewn canllawiau ar y trefniadau.

5.2 Bydd adrannau’n llunio adroddiadau chwarterol ar gynnydd eu harchwiliadau ar gyfer y Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil. Caiff y broses ei goruchwylio gan y Pennaeth Gwybodaeth a bydd Archwilydd Mewnol yr Amgueddfa’n ei harchwilio. Bydd y Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil yn rhoi gwybod i’r Pwyllgor Adolygu Perfformiad am unrhyw eithriadau o bwys, a bydd yr Archwilydd Mewnol yn rhoi gwybod i’r Pwyllgor Archwilio am unrhyw faterion gweithdrefnol a glustnodir.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.