Dyma restr o’r cyfreithiau a’r rheoliadau cenedlaethol a rhyngwladol y mae Amgueddfa Cymru’n cyfeirio atynt wrth weithredu ei pholisïau Rheoli Casgliadau.

Cenedlaethol:

Deddf Henebion ac Ardaloedd Archaeolegol, 1979
Bona Vacantia [yr Alban]
Rheoliadau Hawlfraint a Hawliau Perthnasol 2003
Deddf Gwarchod Data 1998
Deddf Prynu a Gwerthu Gwrthrychau Diwylliannol (Troseddau) 2003
Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995
Deddf (Mewnforio ac Allforio) Rhywogaethau mewn Perygl, 1976
Rheoliadau Gwybodaeth am yr Amgylchedd 2004
Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974
Deddf Cnodwe Dynol 2004
Deddf Pwerau Mewnforio, Allforio a Thollau (Amddiffyn), 1939
Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio 1999
Cyfiawnhad o Weithredoedd o dan y Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio 2004
Deddf Llongau Masnach , 1894
Deddf Llongau Masnach, 1995
Deddf Treftadaeth Genedlaethol, 1980
Deddf Gwarchod Drylliadau, 1973
Rheoliadau Dychwelyd Gwrthrychau Diwylliannol, 1994
Deddf Trysor, 1996 [Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon]
Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad, 1981: gan gynnwys yr atodlenni diweddar

Rhyngwladol:

Cyfarwyddeb Rhif 93/7/EEC Cyngor y Gymuned Ewropeaidd ar ddychwelyd gwrthrychau diwylliannol a gymerwyd yn anghyfreithlon o dir aelod-wladwriaethau
Y Confensiwn Ewropeaidd ar Ddiogelu Treftadaeth Archaeolegol, 1973
Confensiwn UNESCO ar y Fasnach Rhyngwladol mewn Rhywogaethau o Fflora a Ffawna Gwyllt sydd Mewn Perygl (CITES), 1975
Deddf Amddiffyn Beddi ac Ail-wladoli Americanwyr Brodorol yr Unol Daleithiau, 1990
Confensiwn a Phrotocol UNESCO ar Amddiffyn Eiddo Diwylliannol mewn Gwrthdaro Arfog (Confensiwn yr Hâg), 1954
Confensiwn UNESCO ar Amddiffyn Treftadaeth Diwylliannol a Naturiol y Byd, 1972
Confensiwn UNESCO ar Ddulliau Gwahardd ac Atal Mewnforio, Allforio a Throsglwyddo Perchnogaeth Eiddo Diwylliannol yn Anghyfreithlon, 1970
Confensiwn yr Hâg UNESCO (1954) Ail Brotocol, 1999
Egwyddorion a Chanllawiau Comisiwn Hawliau Dynol UNESCO er Amddiffyn Treftadaeth Pobloedd Brodorol, 1997
Confensiwn UNIDROIT ar Ddychwelyd Gwrthrychau Diwylliannol a Ddygwyd neu a Allforiwyd yn Anghyfreithlon, 1995
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Amrywiaeth Fiolegol, 1992
Datganiad y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobloedd Brodorol (Datganiad Maatatua), 1993
Cyngres Archaeoleg y Byd: Cytundeb Vermilion ar Olion Dynol, 1989

Canllawiau Anneddfwriaethol:

Deddf Trysor, 1996 – Canllaw ar gyfer Curaduron Amgueddfeydd ac Archaeolegwyr Llywodraeth Leol, 1997: yr Adran dros Ddiwylliant, Chwaraeon a’r Cyfryngau
Canllawiau Dyfalwch Dyledus wrth Gasglu a Benthyg Deunyddiau Diwylliannol: Herio’r Fasnach Anghyfreithlon, 2005: yr Adran dros Ddiwylliant, Chwaraeon a’r Cyfryngau
Canllawiau wrth Ofalu am Olion Dynol mewn Amgueddfeydd, 2005: yr Adran dros Ddiwylliant, Chwaraeon a’r Cyfryngau
Dulliau Gweithredu Deddf Trysor 1996 (Cymru a Lloegr), 1997: Yr Adran dros Dreftadaeth Genedlaethol
Cod Moeseg Proffesiynol ICOM, 1986 (cyhoeddwyd gyda Statudau ICOM 1990)
Cod Rhyngwladol y Gyfundrefn Enwi Botanegol, 1988
Cod Rhyngwladol y Gyfundrefn Enwi Planhigion Gerddi, 1969
Cod Rhyngwladol y Gyfundrefn Enwi Sŵolegol, 1985
Grŵp Ethnograffwyr Amgueddfeydd: Canllawiau ar Reoli Olion Dynol, 1991 (adolygwyd 1994)
Cyfres Safonau Comisiwn yr Amgueddfeydd ac Orielau, 1992-1998
Cynllun Cofrestru Comisiwn yr Amgueddfeydd ac Orielau ar gyfer Amgueddfeydd ac Orielau yn y Deyrnas Unedig, 1995
Cod Ymddygiad Sefydliad yr Amgueddfeydd ar gyfer Cyrff Llywodraethu, 1994
Cod Ymddygiad Sefydliad yr Amgueddfeydd ar gyfer Pobl sy’n Gweithio mewn Amgueddfeydd, 1996
Casgliadau ar gyfer y Dyfodol. Adroddiad Ymchwiliad Sefydliad yr Amgueddfeydd, 2005
Canllawiau Moesegol Sefydliad yr Amgueddfeydd: 1. Caffael, 1996
Canllawiau Moesegol Sefydliad yr Amgueddfeydd: 2. Gwaredu, 1996
Canllawiau Moesegol Sefydliad yr Amgueddfeydd, 2002
Cynllun Achredu Amgueddfeydd Cyngor yr Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifdai, 2004
Cynllun Indemniad y Llywodraeth Cyngor yr Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifdai, 2004
Meincnodau wrth Ofalu am Gasgliadau ar gyfer Amgueddfeydd, Archifdai a Llyfrgelloedd Cyngor yr Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifdai, 2002
Cynhadledd Cyfarwyddwyr yr Amgueddfeydd Cenedlaethol: Ysbeilio Gwaith Celf yn ystod Cyfnod yr Holocost a’r Ail Ryfel Byd – Datganiad ar Egwyddorion ac Argymhellion, 1998
Cynhadledd Cyfarwyddwyr yr Amgueddfeydd Cenedlaethol: Ysbeilio Gwaith Celf yn ystod Cyfnod yr Holocost a’r Ail Ryfel Byd – Adroddiad Interim ar Ymchwil a Gwybodaeth, 2000
Cynhadledd Cyfarwyddwyr yr Amgueddfeydd Cenedlaethol: Gormod o Bethau? Gwaredu o Amgueddfeydd, 2003
Adroddiad i’r Pwyllgor Ymchwil ar Gyrff Cyhoeddus yn Gwerthu Gwaith Celf, 1964
Cymdeithas yr Hynafiaethwyr: Datganiad ar Egwyddorion Henebion Cludadwy, 1993
Cymdeithas Archaeolegwyr yr Amgueddfeydd: Polisi ar Henebion Cludadwy, 1999