Amgueddfa Blog

Hafan y Blog

Amy Dillwyn - 'Y Pioneer'

Yr Athro Kirsti Bohata, Prifysgol Abertawe , 15 Gorffennaf 2021

Fel rhan o'n dathliadau PRIDE Abertawe eleni, byddwn yn ymchwilio i hanes hynod ddiddorol yr awdur a'r diwydiannwr llwyddiannus, Amy Dillwyn, ac yn cyflwyno darn perfformio am ei bywyd ar 16eg Gorffennaf. Dyma'r Athro Kirsti Bohata o Brifysgol Abertawe i ddweud mwy wrthym amdani. I ddarganfod mwy am hyn a'n holl ddigwyddiadau PRIDE Abertawe, ewch i amgueddfa.wales

Roedd Amy Dillwyn yn berson arloesol. A dyna, oedd ei llysenw ymhlith ffrindiau: ‘The Pioneer’. Yn awdur, yn ymgyrchydd ffeministaidd ac yn ddiwydiannwr llwyddiannus (peth prin iawn i fenyw yn yr 1890au) gwnaeth y gorau o'i llwyfan cyhoeddus i eiriol dros hawliau menywod. Trwy ei hysgrifennu a'i phersona cyhoeddus, dangosodd y gallai menywod fod yn wydn, yn anturus ac yn glyfar. Gwrthododd normau benywaidd, gan osgoi unrhyw ddiddordeb yn ffriliau cyfyngol ffasiwn menywod (heblaw am daflu llygad gwerthfawrogol dros y ffurf fenywaidd). Yn lle hynny fe feithrinodd hunaniaeth rhyw cwiar (yn ei dyddiaduron roedd hi unwaith yn meddwl tybed a allai fod yn ‘hanner dyn’) a daeth ei het Trilby, esgidiau trwchus, sgert ymarferol a’i ‘sigar dyn’ yn symbolau eiconig o’i honiad i ymreolaeth.

Portread o Amy Dillwyn. Delwedd trwy garedigrwydd teulu Morris

Er iddi ddisgrifio'i hun fel 'dyn busnes', a dal rolau cyhoeddus amlwg gan gynnwys Cadeirydd Bwrdd yr Ysbyty, canfu fod ei mynediad i ganolfannau pŵer economaidd (fel Ymddiriedolaeth Harbwr Abertawe) wedi'i gwahardd gan y rhai a oedd yn gwrthwynebu ei rhyw ac, mae un yn amau, y rhai a oedd wedi derbyn ei siarad plaen. Ni ddioddefodd ffyliaid. Fe ddadnoethodd rhagrith, aneffeithlonrwydd ac anghymhwysedd ymhlith y pwyllgorau dynion y bu’n gwasanaethu arnynt gan ennill ei pharch mewn rhai chwarteri ond yn anochel gwnaeth elynion mewn eraill. Cafodd ei herlid o Fwrdd yr Ysbyty yn union wedi iddi godi'r arian ar gyfer ysbyty ymadfer newydd, mater a gafodd ergyd drafodaeth fanwl dros gyfnod yn y wasg.

Fel ymgyrchydd ffeministaidd, nid oedd ganddi ddiddordeb mewn ennill y bleidlais drosti ei hun yn unig - er iddi roi’n hael i Gynghrair Rhyddid Menywod militant a dod yn llywydd cangen Abertawe o National Union of Women’s Suffrage Societies (NUWSS) - siaradodd o blaid cyflog teg ac amodau ar gyfer menywod dosbarth gweithiol. Ym mis Mawrth 1911 rhannodd blatfform gyda’r undebwyr llafur Mary MacArthur (1880-1921) a Margaret Bondfield (1873-1953), a ddaeth yn AS Llafur yn ddiweddarach, mewn protest yn erbyn ‘llafur caeth’. I gynulleidfa o winaduresau trawiadol a'r cyhoedd, dadleuodd Dillwyn 'Nid oes gan gyflogwyr hawl i ... falu [pobl dlawd] i gymryd cyflogau annheg neu i wneud iddynt dderbyn amodau llafur annheg' a galwodd ar Abertawe i foicotio'r siop, Ben Evans. Trafodwyd yr ymgyrch (a amlygodd arferion anghyfreithlon yn ogystal ag anfoesegol) yn Nhŷ’r Cyffredin.

Er ei bod hi'n arloesi fel diwydiannwr a menyw eiconoclastig a wrthododd gael ei hymddygiad (neu wisgo) yn ôl confensiwn Fictoraidd, etifeddiaeth fwyaf parhaol Dillwyn yw ei ffuglen a'i phwysigrwydd i hanes llenyddol lesbiaidd. Yn fywiog, yn ffeministaidd ac yn dwyn cyffyrddiadau aml o'i hiwmor sych, mae nofelau Dillwyn yn dychanu rhagrith ei dosbarth ei hun ac mae'n ysgrifennu am anghyfiawnder cymdeithasol o safbwynt y dosbarthiadau llafur. Ei thema barhaus, fodd bynnag, yw cariad ac awydd o'r un rhyw. Weithiau mae hyn yn agored: yn A Burglary (1883) a Jill (1884) mae merch ifanc yn datblygu ‘diddordeb rhyfedd’ ac atyniad i fenyw ychydig yn hŷn (ac yn gyfoethocach). Weithiau mae ei phlotiau'n fwy dichell, yn aml yn cynnwys cuddwisg neu drawswisgo: yn The Rebecca Rioter mae dyn dosbarth gweithiol (wedi'i seilio'n rhannol ar Dillwyn ei hun) yn cwympo mewn cariad â dynes dosbarth uwch (tra hefyd yn ffansio dyn arall!) sy'n awgrymu pob math o ddarlleniadau queer, traws a deurywiol.

Olive Talbot a'i thad C. R. M Talbot o Gastell Margam. O gasgliad Amgueddfa Cymru

Gellir olrhain y pwnc dychweliadol o fenywod sy'n caru menywod, a'i diddordeb mewn cariad diwobrwy rhwng pob math o bobl, i fywyd a phrofiad Dillwyn ei hun o serch. Yn 15 oed, syrthiodd Amy Dillwyn mewn cariad â Olive Talbot (1843-1894), merch miliwnydd lleol, C. R. M Talbot o Gastell Margam. Roedd Amy ac Olive yn ffrindiau agos, yn cyfnewid anrhegion, ac yn aros gyda'i gilydd mewn amryw o dai a chyrchfannau gwyliau. Er bod Amy yn galaru na atebwyd ei chariad ‘rhamantus… angerddol… ffôl’ tuag at Olive ond unrhywbeth ond anwyldeb ‘cyffredin’, erbyn 1872 roedd Dillwyn yn cyfeiro at Olive yn ei dyddiaduron fel ‘fy ngwraig’. Parhaodd Olive yn ganolbwynt byd emosiynol ac erotig Amy am y 15 mlynedd nesaf o leiaf (fel y manylir yn ei dyddiaduron unigryw sydd yn anffodus yn dod i ben ym 1875 pan gafodd Dillwyn lawdriniaeth), ac yn ôl pob tebyg yn llawer hirach, os yw tystiolaeth ei nofelau (a gyhoeddwyd yn ystod yr 1880au), yn cael ei ystyried.

Er nad ydym yn gwybod yn union sut y gwnaeth eu perthynas ddatblygu neu ddirwyn i ben - treuliodd Olive flynyddoedd olaf ei bywyd byr yn Llundain tra roedd Dillwyn yn lled-afiach yn Abertawe - mae etifeddiaeth cariad Dillwyn a'i archwiliad creadigol o awydd o'r un rhyw yn gwneud cyfraniad rhyfeddol at lenyddiaeth Fictoraidd queer. Mae ei nofelau, ynghyd â’i dyddiaduron eithriadol o onest (a gedwir ym Mhrifysgol Abertawe ac sy’n cael eu golygu i’w cyhoeddi ar hyn o bryd), yn cynnig mewnwelediad cymhellol i fywyd queer yng Nghymru’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Am rhagor o wybodaeth am Amy Dillwyn ymwelwch â Geiriadur Bywgraffiad Cymru: https://biography.wales/article/s12-DILL-AMY-1845

Mae ffotograffau o Olive Talbot wedi'u cynnwys mewn casgliad o ffotograffau gan John Dillwyn Llewelyn, sy'n rhan o gasgliad Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Mae Mark Etheridge, Curadur NMGW: Diwydiant a Thrafnidiaeth, yn rhoi cyflwyniad i'r casgliad yma: John Dillwyn Llewelyn - Ffotograffydd Arloesi Cymru | Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Gallwch gyrchu hwn a chasgliadau ffotograffig eraill sydd dan ein gofal yma: Casgliadau Ffotograffig | Amgueddfa Genedlaethol Cymru


[1] LINC I: https://newspapers.library.wales/view/4145559/4145562/86/miss%20dillwyn%20hospital%20board

[1] LINC I: https://www.youtube.com/watch?v=4z9E_v2wfns

[1] LINC I : https://muse.jhu.edu/article/726578

[1] LINC I: https://www.honno.co.uk/authors/d/dillwyn-amy/

Nid yw sylwadau ar gael ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.