Amgueddfa Blog

Hafan y Blog

Amgueddfeydd mwy gwyrdd

Amgueddfa Cymru, 28 Hydref 2021

Gyda'r cynnydd yn lefelau carbon deuocsid yn yr atmosffer a thymheredd byd-eang, mae taclo newid hinsawdd yn bwysicach nag erioed.

 

Yr wythnos hon cynhelir Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP26) yn Glasgow er mwyn ceisio uno'r byd i ymladd newid hinsawdd, ac dyma ni'n manteisio ar y cyfle i weld sut i greu amgueddeydd mwy gwyrdd.

 

Ym mis Medi 2019 dyma ni'n ymuno ag eraill i ddatgan argyfwng hinsawdd ac ecolegol byd-eang. Dros y 10 mlynedd nesaf a thu hwnt byddwn yn lleihau ein hôl-troed carbon a'n heffaith ar yr amgylchedd.

 

Ein hyfforddiant

Rydym wedi datblygu cwrs hyfforddi ar lythrennedd carbon, wedi ei achredu gan yr Ymddiriedolaeth Garbon. Mae dros 100 o staff bellach yn garbon llythrennog, ac rydym yn edrych ymlaen i ddarparu'r hyfforddiant i weddill ein staff dros y flwyddyn nesaf.

Rydym hefyd wedi derbyn statws Sefydliad Carbon Llythrennog Lefel Efydd am ein hyffroddiant, a byddwn yn cymryd rhan yn y Diwrnod Gweithredu Lythrennedd Carbon cyntaf ar 1 Tachwedd. Fel rhan o'r hyfforddiant, gwnaeth staff addewidion i leihau eu hôl-troed carbon, a recordio fideo byr:

 

Ein Staff

I'n helpu i ddod yn garbon niwtral, rydym wrthi yn recriwtio Cydlynydd Datblygiad Cynaliadwy. Byddant yn llywio ein hymateb i'r argyfwng amgylcheddol drwy ddatblygu ein cynllun gweithredu rheoli carbon a phrojectau lleihau carbon a rheoli tir gwyrdd. Edrychwn ymlaen at rannu mwy gyda chi'n fuan!

 

Ffyrdd o weithio

Ar hyn o bryd mae’r ymgynghorwyr GEP Environmental yn cynnal Adolygiad Carbon ym mhob amgueddfa. Bydd yr adolygiad yn dangos beth yw ein hôl troed carbon presennol, ac yn adnabod cyfleon i leihau ein carbon ym mhob agwedd o'n gwaith. Bydd hefyd yn cyfrannu at nod Llywodraeth Cymru o greu sector cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030.

Arddangosfeydd ac Allestyn
Bydd newid hinsawdd a chynaliadwyedd yn dod yn rhan o'n rhaglenni arddagnosfeydd ac addysg cyhoeddus. Bydd yr arddangosfa mwynau sydd ar y gweill yn edrych ar effaith amgylcheddol gwrthrychau bob dydd fel ffonau symudol.

Ein digwyddiadau
Rydym wastad yn chwilio am ffyrdd o wneud ein gweithagreddau yn fwy cynaliadwy. Byddwn unwaith eto yn cynnal y digwyddiad cynaliadwyedd Olion i sbarduno eraill i weithredu.

 

Ein hymgysylltu

Diolch i 700 o wirfoddolwyr a 100 o bobl ifanc greadigol (Cynhyrchwyr Amgueddfa Cymru) rydym yn hyrwyddo llythrennedd carbon drwy gydweithio â phobl ifanc. Drwy gydweithio â chymunedau gobeithiwn greu Cymru fwy gwyrdd a gwneud yn siŵr fod popeth a wnawn yn llesol i'r amgylchedd.

 

Amlinelliad person aur gyda swigen lleferydd gyda'r testun 'Carbon Literate Organisation Bronze'

Nid yw sylwadau ar gael ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.