Amgueddfa Blog: Spring Bulbs

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Mae'n bron diwrnod plannu! Ydych chi'n barod? Dyma rai adnoddau defnyddiol i'ch paratoi ar gyfer plannu eich bylbiau a gofalu amdanynt dros y misoedd nesaf! Mae'r rhain hefyd ar wefan Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion: https://amgueddfa.cymru/bylbiau-gwanwyn/

Dylech ddarllen y dogfennau hyn:

• Llythyr oddi wrth Athro'r Ardd (cyflwyniad i'r prosiect)

• Mabwysiadu eich Bwlb (trosolwg o’r gofal fydd angen ar eich Bylbiau)

• Plannu eich bylbiau (canllawiau ar gyfer sicrhau arbrawf teg)

A chwblhewch y gweithgareddau hyn:

• Tystysgrif Mabwysiadu Bylbiau

• Creu Labelai Bylbiau

Mae'n bwysig eich bod yn darllen y rhain oherwydd maent yn cynnwys gwybodaeth bwysig! Er enghraifft, ydych chi'n gwybod pa mor ddwfn mae angen i chi blannu eich bylbiau? Neu sut i labelu fel mae’n glir lle mae'r Cennin Pedr a Chrocws wedi eu plannu?

Cofiwch dynnu lluniau o'ch diwrnod plannu i gystadlu yn y Gystadleuaeth Ffotograffydd Diwrnod Plannu!

Cadwch lygad ar dudalen Twitter Athro'r Ardd i weld lluniau o ysgolion eraill: https://twitter.com/professor_plant

Pob lwc! Gadewch i ni wybod sut mae'n mynd!

Athro'r Ardd a Bwlb Bychan

Bob blwyddyn mae ysgolion sy’n gwneud cyfraniad mawr yn cael eu dewis fel enillwyr Project Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion – un o bob gwlad sy’n cymryd rhan. Ymddiriedolaeth Edina sy’n trefnu gwobrau yr Alban a Lloegr (a Gogledd Iwerddon o’r flwyddyn nesaf ymlaen), gydag Amgueddfa Cymru’n trefnu gwobrau’r ysgol fuddugol yng Nghymru.

Yr enillwyr eleni oedd Ysgol Gynradd Tonyrefail, a’u gwobr oedd trip i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, gyda bws a gweithdai addysgiadol am ddim. Roedd yn bleser cyfarfod â’r grŵp ac fe gawson ni amser wrth ein bodd yn astudio natur yn Sain Ffagan.

Dyma fi’n croesawu’r grŵp oddi ar y bws ac yn eu harwain drwy’r Amgueddfa i Sgubor Hendre Wen. Anaml mae’r sgubor ar agor i’r cyhoedd, a dim ond yn ddiweddar mae wedi dechrau cael ei defnyddio fel gofod addysgiadol i ysgolion. Dyma oedd ein pencadlys ni am y diwrnod, ac roedd y plant yn edrych ymlaen i glywed am yr ystlumod a’r adar sydd wedi ymgartrefu yn y sgubor!

Dechreuais drwy ddiolch i’r grŵp am eu gwaith caled ar y project, a gofyn sut oedden nhw’n cadw trefn ar y gwaith yn y dosbarth? Wedyn, dyma fi’n rhoi cyflwyniad byr o ganlyniadau’r project i ddangos sut mae eu gwaith wedi cyfrannu at astudiaeth hirdymor o effaith newid hinsawdd ar ddyddiadau blodeuo bylbiau’r gwanwyn. Un adborth diddorol oedd syniad clyfar y dosbarth i ddefnyddio rotor i ddangos tro pwy oedd hi i gasglu data bob wythnos, a gwneud yn siŵr bod pawb yn cael cyfle i gymryd rhan.

Dyma ni wedyn yn rhannu’n ddau grŵp. Aeth Grŵp A gyda Hywel i’r Tanerdy i astudio’r bywyd gwyllt sy’n byw yn y pyllau – roedd y pyllau’n arfer cael eu defnyddio i drin lledr, ond bellach mae nhw wedi llenwi â dŵr. Wrth chwilio dyma nhw’n canfod amryw greaduriaid sydd wedi ymgartrefu yn y pyllau, a thrafod eu cylch bywyd a’u cynefin. Cafodd y grŵp hefyd gyfle i ddal Madfall Ddŵr Balfog, oedd yn brofiad newydd sbon i’r mwyafrif!

Dilynodd Grŵp B fi i’r guddfan adar, lle buon ni’n braslunio’r coed ac yn defnyddio binocwlars a thaflenni adnabod adar i adnabod trigolion y goedwig. Roedden ni’n lwcus iawn i gael gweld amrywiaeth o adar, gan gynnwys cnocell fraith fwyaf! Daeth wiwerod a llygod coed i ddweud helo hefyd, oedd bron mor gyffrous â gweld yr adar. Dyma ni’n trafod y rhywogaethau adar gwahanol, eu lliwiau, eu cylch bywyd a’u cynefin. Dyma ni hefyd yn trafod sut mae bywyd gwyllt yn elwa o’r lle bwydo a beth allwn ni ei wneud yn ein gerddi neu ar dir yr ysgol i helpu bywyd gwyllt.

Ar ôl i’r grwpiau gyfnewid, fel bod pawb yn cael cyfle i archwilio’r goedwig a’r pyllau, dyma ni’n cael cinio yn y sgubor ac atebodd Hywel lawer o gwestiynau am yr Ystlumod Hirglust Brown, y rhywogaeth dan warchodaeth sy’n clwydo yn nhrawstiau’r sgubor.

Ar ôl cinio dyma ni’n cael trafodaeth ehangach ar gynefin a meddwl am y trychfilod gwahanol sydd i’w gweld yn ein gerddi. Roedd y drafodaeth yn help mawr gyd thasg nesaf y plant – creu gwesty trychfilod i fynd adref gyda nhw. Dyma ni’n ailgylchu potiau planhigion, gwellt yfed a gwellt naturiol wrth adeiladu, a thrafod ble fyddai orau i osod y gwestai i ddenu gwahanol drychfilod. Dewisodd rhai o’r grŵp osod eu gwestai mewn llefydd heulog, uchel er mwyn denu gwenyn unigol, a dewisodd eraill lefydd cysgodol ar y llawr er mwyn denu pryfed sy’n hoff o amodau oerach.

Dim ond ei gwneud hi’n ôl i’r bws mewn pryd wnaethon ni wrth i ni edrych am bryfed ar hyd y llwybrau. Fe ges i a Hywel diwrnod gwych ac o’r wên ar eu hwynebau a’r adborth ffafriol, cafodd Ysgol Tonyrefail amser wrth eu bodd hefyd. Diolch eto Gyfeillion y Gwanwyn!

 

Adborth Ysgol Gynradd Tonyrefail:

‘Dwi’n credu taw dyma un o’n hoff dripiau achos dwi heb weld y rhan fwyaf o beth welais i heddiw ac mae mor ddiddorol.’

‘Fe ges i amser da a mwynhau gwylio adar a chwilio’r pwll. Roeddwn i’n hoffi gwylio adar achos ei fod yn ddiddorol ac roeddwn i’n gallu gysgu am rywogaethau do’n i ddim yn gwybod amdanyn nhw o’r blaen.’

‘Fe wnes i fwynhau heddiw yn bennaf achos chwilio’r pyllau a’r gwylio adar.’

‘Fe ges i hwyl heddiw. Roeddwn i’n hoffi’r gwylio adar achos fe welais i rai adar am y tro cynta.’

‘Nes i fwynhau dal y fadfall ddŵr achos ei fod yn teimlo fel dal putty byw, ac fe wnes i hoffi gwylio’r adar achos eu bod nhw’n edrych yn bert iawn.’

‘Roeddwn i’n mwynhau achos dyma’r tro cyntaf i fi ddal madfall ddŵr. Roeddwn i’n falch bod fy ngwesty trychfilod wedi troi allan yn grêt.’

‘Fe ges i hwyl yn cwrdd â pawb a roen i’n dwlu gwneud gwesty trychfilod achos ei fod yn hwyl. Roedd heddiw yn hwyl.’

‘Roeddwn i’n hoffi gwneud y gwesty trychfilod achos dwi’n hoffi gwneud pethau.’

Bydd Amgueddfa Cymru yn dyfarnu tystysgrifau Gwyddonwyr Gwych i ysgolion o ar draws y DU, i gydnabod eu cyfraniad i'r Ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn I Ysgolion.

Llongyfarchiadau anferth i bob un o’r ysgolion!

Diolch i bob un o’r 5,098 disgybl a helpodd eleni! Diolch am weithio mor galed yn plannu, arsylwi a chofnodi, rydych yn wir yn Wyddonwyr Gwych! Bydd pob un ohonoch yn derbyn tystysgrif a phensel Gwyddonydd Gwych.

Diolch yn fawr i Ymddiriedolaeth Edina am eu nawdd ac am helpu i wireddu’r prosiect.

Enillwyr 2017:

Lloegr:          Carnforth North Road Community Primary School

Yr Alban:        Auchenlodment Primary School

Cymru:          Tonyrefail Primary School

 

Redwyr i fyny:

Lloegr:

Arkholme C of E Primary School

Breckon Hill Primary School

Hemlington Hall Academy

Ladygrove Park Primary School

St Clare's Catholic Primary School

St Michael's CE Aided Primary School

St Nicholas Primary School

St Peter's Primary School

Yr Alban:

Biggar Primary School

Carnbroe Primary School

Gavinburn Primary School

Cymru:

Broad Haven

Evenlode Primary

Glanyfferi

Henllys Church in Wales Primary

Rougemont Prep School

St. Robert's Catholic Primary

Trellech Primary School

Ysgol Borth Y Gest

Ysgol Deganwy

Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail

Ysgol Pentrefoelas

Ysgol Rhostyllen

Ysgol y Wern

 

Clod uchel:

Lloegr:

Coppull Parish Church School

Garstang St Thomas

Hudson Road

Stanford in the Vale Primary School

The Blake CE Primary School

Abbey Primary School

Yr Alban:

Bellyeoman Primary School

Lawhead School

Loch Primary School

Our Lady of Peace Primary School

St Mary's Primary School

Wormit Primary School

Cymru:

Ysgol Tal y Bont

Blaengwawr Primary School

Llangors Church in Wales School

Llanharan Primary School

Llanvihangel Crucorney Primary School

Severn Primary School

St Athan Primary

Ysgol Tanygrisiau

 

Derbyn hadau blodyn yr haul

Lloegr:

Barmston Village Primary School

Barnes Junior School

Bernard Gilpin Primary School

Boston West Academy

Chorley St James Primary School

Ellel St John's CE Primary School

Fosse Way Academy

Leyland Methodist Junior School

Our Lady Queen of Peace RCVA Primary School

Peel Park Primary School

Quernmore Primary School

Saint Leonards Church of England Primary School

St Leonard's RC Primary School

Staining C of E School

Usworth Colliery Primary School

Yr Alban:

Alexander Peden Primary Sch Alexander Peden

Barsail Primary School

Bent Primary School

Carbrain Primary School

Dykesmains Primary School

East Fulton Primary School

Greenburn School

Hill of Beath Primary School

Kelso High School

Lanark Primary School

Law Primary School

New Monkland Primary School

Newmains Primary School

Newport Primary School

Our Lady and St Francis Primary School

Pirnmill Primary School

St Charles Primary School

St Columbkilles Primary School

St Mary's Primary School, Lanark

St Mary's Primary School, Paisley

St Ronan's Primary School

Cymru:

Beulah School

Coedpenmaen Primary

Crymlyn primary

Darran Park Primary

St. Paul's CIW Primary

Trallwn Primary

Whitestone Primary School

Ysgol Pennant

Ysgol Rhys Prichard

 

Derbyn tystysgrifau a phensiliau

Lloegr:

Alston Lane Catholic Primary School

Bacup Thorn Primary School

Belmont Community Primary School

Bolton-le-Sands Church of England School

Coningsby St Michael's Primary School

George Washington Primary School

Trinity Church of England Methodist Primary School

Wolvercote Primary School

Yr Alban::

Abronhill Primary School

Calderbridge Primary School

Glebe Primary School

St Catherine's Primary School

Stane Primary School

West Primary School

Cymru:

Betws Primary School

Castle School

Melin Junior School

St Brides Major CW Primary School

St. Michael's RC Primary

Ysgol Abererch

Ysgol Bethel

Ysgol Betws yn Rhos

Ysgol Bro Ogwr

Ysgol Iau Hen Golwyn

Ysgol Pencae

Ysgol San Sior

Ysgol Tudweiliog

Ysgol Ty Coch

Ysgol y Tywyn

 

Diolch i chi am eich holl waith caled Cyfeillion y Gwanwyn,

Athro'r Ardd

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Diolch am eich gwaith caled ar y prosiect Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion.

Plîs gwiriwch eich cofnodion data a chofnodion blodau'r wythnos hon er mwyn sicrhau bod nhw i gyd yn gywir ac yn gyflawn. Byddaf yn dadansoddi'r canlyniadau dros y gwyliau a chyhoeddi'r enillwyr a gwobrau ar 28 Ebrill. Bydd y tystysgrifau a gwobrau eu hanfon allan erbyn 15 o Fai. Bydd yr adroddiad yn cael ei anfon allan yr wythnos o 15 Fai.

Peidiwch â phoeni os mae rhai planhigion heb flodeuo, bydd y disgyblion hynny dal yn derbyn tystysgrifau. Plîs gofynnwch iddynt gymryd eu planhigion adra a nodi'r dyddiad mae'r planhigion yn blodeuo. Mae hyn yn bwysig gan ein bod yn angen dyddiad blodeuo ar gyfer y Cennin Pedr a'r Crocws o bob disgybl i gyfrifo'r dyddiadau blodeuo cyfartalog ar gyfer eich ysgol. 


Bydd pob ysgol hefo cofnodion tywydd a chofnodion blodau llawn, hefo cyfle o ennill taith natur ar gyfer eu dosbarth. Yn flaenorol mae'r enillwyr ar gyfer Lloegr, Yr Alban a Chymru wedi ei phigo o het!

Bydd ysgolion hefo cofnodion data uchel yn ennill hadau.

Bydd pob ysgol sydd yn rhannu ei chofnodion tywydd a chofnodion blodau ar wefan Amgueddfa Cymru yn ennill tystysgrif a phensil Gwyddonydd Gwych.

Mae ceisiadau ar gyfer flwyddyn nesaf yn awr ar agor! Plîs darllenwch y ffurflen yn ofalus.

Mae'r Ymddiriedolaeth Edina yn agor eu ceisiadau i ysgolion yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Chonwy. Os yw eich ysgol o un òr ardaloedd hyn a hoffech gymryd rhan yn y prosiect Estyniad Edina yna plîs darllenwch y manylion yma

Diolch am eich gwaith caled Gyfeillion y Gwanwyn!

Eich sylwadau:

Sylwadau tywydd:

Rougemont Junior School: Last week, signing off Professor Plant.

Our Lady of Peace Primary School: We are very sad that this week is the last week of the competition. We really enjoyed it.

Garstang St. Thomas' CE Primary School: Have a lovely Easter Professor! Hope we have helped with your investigation.

Barmston Village Primary School: It's the last week 👍 I hope we win ⚡️⭐️🌟🌙 if we do your the best🔥

Garstang St. Thomas' CE Primary School: wet and warm like the teacher's tea.

Arkholme CE Primary School: This week was very warm. The mystery bulbs have now flowered and there are about two daffodils that have not quite come out yet. We did not get a lot of rainfall due to the nice sun.

Broad Haven Primary School: The last week for our data and we have only missed 2 INSET days and half term when we were not in school . Our mystery bulb flowered on March 27th it is a lovely red tulip Thank you agian for letting us join the project we have enjoyed it. Hope we can join again next year!!

Carnbroe Primary School: It has been mixed weather this week sometimes cold but mostly we can feel it becoming warmer. All our daffodils finally flowered. Some children were disappointed because their crocus did not flower. We are taking our plants home with us. Have a good Easter and thank you for including us in your project.

Carnbroe Primary School: We had mixed weather last week and many of our daffodils have not flowered, yet! It snowed on Tuesday and we sent Professor Bulb photographs of our daffodils and crocus in the snow. By lunchtime the sun was out and had evaporated all the snow. We decided these flowers must be really hardy to survive in the cold.

Stanford in the Vale Primary School: It's been a cold windy week! We cannot believe spring is coming .The clocks go forward this week, looking forward to lighter evenings.

Broad Haven Primary School: The weather is getting better we have been to our beach to do a marine litter pick this week. We have tidied our garden ready to plant vegetables.

Sylwadau blodau:

Ysgol Glanyfferi: Sadly all of the crocuses have died but some are fighting for their lives

Ysgol Borth y Gest: On Monday two tulips plants appeared. We were all surprised!!!!!!
We have daffodils, crocus and tulips. They look beautiful.

Ysgol Deganwy: Everyone is taking their plant home today

Darran Park Primary: Another 9 have flowered the remainder have no flowers at all.

Darran Park Primary: 12 more crocuses have flowered.

Darran Park Primary: The remainder of the daffodil bulbs have flowered, we have a total 40 flowers together.

Darran Park Primary: All of our daffodil bulbs have flowered, but we are still waiting for our mystery bulbs to flower.

Tonyrefail Primary School: Unfortunately a bug eat some of my plant

Tonyrefail Primary School: Thank you for the bulbs they are good.

Usworth Colliery Primary School: All have grown but no flowers at all as of 30th March.

Rougemont Junior School: Pretty colour

Rougemont Junior School: A small daffodil, did it have too much shade?

Rougemont Junior School: A very tall daffodil, I looked after it well.

Rougemont Junior School: Daffodils are tricky to measure.

Rougemont Junior School: Beautiful!

Wormit Primary School: Very good daffodil :^) !

Arkholme CE Primary School: Our bulbs have flowered including the daffodils and the crocus; and brought them home for mother’s day as a gift. But some of the crocuses are starting to die.

Bellyeoman Primary School: Has lots of leaves but no flower yet.

Broad Haven Primary School: Our daffodils look lovely in their pots and we can see other signs of Spring around our school

Tonyrefail Primary School: My daffodil grew taller than I thought.

Ysgol Deganwy: All of the plants are fully grown.

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Mae llwyth o gofnodion blodau wedi ei chofnodi i’r wefan! Mae’r Gwanwyn yn wir wedi cyrraedd.

Mae’r canlyniadau hyd yn hun yn dangos diwrnod blodeuo cyfartalog o 3 Mawrth i'r Crocws a 8 Mawrth i’r Cennin Pedr.

Y dyddiau blodeuo cyfartalog ar gyfer blwyddyn ddiwethaf oedd 10 Mawrth i’r Crocws a 15 Mawrth i’r Cennin Pedr. Felly, mae’r cofnodion blodau hyd yn hyn yn dangos bod ein planhigion wedi blodeuo yn gynharach eleni!

Mae’r graffiau yn dangos sut mae’r canlyniadau hyd yn hyn ar gyfer tymheredd, glawiad ac oriau haul yn cymharu hefo ganlyniadau diwethaf. Mae'r graffiau yn dangos bod y tymheredd yn is na blwyddyn ddiwethaf i'r cyfnod o Hydref i Ionawr, ond yn uchaf ar gyfer mis Chwefror. Rydym hefyd yn weld bod y glawiad misol yn llawer llai na diwethaf, ond oedd oriau haul yn uchaf o Hydref i Ionawr. Mae’n debygol bod mis Chwefror cynnes ac oriau haul uchel wedi arwain ar ein planhigion i flodeuo yn gynharach blwyddyn yma.

Diolch am eich sylwadau Cyfeillion y Gwanwyn. Rwy’n falch i glywed rydych yn mwynhau’r prosiect. Cadwch ati gyda'r gwaith called!

Athro’r Ardd

Eich sylwadau:

Sylwadau tywydd:

Ysgol Pentrefoelas: Mae hi wedi bob yn andros o sych. Ryden ni wedi bob allan yn chwarae bob dydd.

Carnbroe Primary School: It rained most days but it was not too cold. On Monday and Thursday the sun was out and the sky was blue, it felt like Spring. Still no signs of our bulbs flowering. Maybe next week.

Ysgol Glanyfferi: It is starting to feel like spring.

Arkholme CE Primary School: Our first crocus bulb has flowered and is looking good and healthy. We have also moved the plant pots into the sunlight so hopefully they will flower too. The daffodils from last year have grown also the weather has been improving and there has been more sunlight.

Broad Haven Primary School: The garden is looking lovely with the pots of crocus and daffodils flowering. On Thursday the temperature got up to 15.5 at lunchtime. Today (Friday) the sun has come out this afternoon. The children are very excited because their bulbs from last year which we planted in the bank are now starting to flower.

Stanford in the Vale Primary School: Hello, this week it has been cold and hot and it has been a really good week because we have had a delivery of two new trolleys and we even invested in a wormery which is a big hit with our foundation friends.

 

Sylwadau blodau:

Ysgol Pentrefoelas: Fy mlodyn yw y cyntaf I agor y flwyddyn hon,ond y llynedd nath o ddim agor o gwbwl.

Ysgol Pentrefoelas: blwyddyn dwytha mi ddaru y cenin pedr flodeuo ar y 21ain o Fawrth, 2016.

New Monkland Primary School: We noticed that our crocus plants started to grow slightly later than our daffodils. We were so excited to see them growing in our plant pots.

Ysgol Deganwy: All of them of grown and most people have taken them home.

New Monkland Primary School: We were so excited to see our plants starting to grow and the class enjoyed getting to see the Daffodil in their plant pots.

St Robert's R.C Primary School: I like that it’s blue not purple.

Beulah School: :):D All of our flowers have flowered except one :( :P
We have enjoyed our project :D ;)

Carbrain Primary School: We have flowers. :)

Carnbroe Primary School: My daffodil opened on the Friday and it has a small flower.

Severn Primary: I like it cos it is little and cute.

Severn Primary: Sadly a football hit my daffodil and it fell off.

Severn Primary: When I saw my flower it was so beautiful and I was happy.

Severn Primary: I like it cos the colour yellow is bright and the colour of the sun.

Severn Primary: It was a long time you af to wait a long time to open the daffodil.

Severn Primary: For some reason my flower never grew.

Severn Primary: Thank you for the spring bulb project.

Ellel St John's CE Primary School: We think that the crocuses have been water logged because when we went to measure them they were all floppy and droopy.

St. Michael's Primary School: The daffodil has not produced a flower.

Carnbroe Primary School: It rained lots this week but we checked on our flowering bulbs every day. Many of our bulbs in the pots flowered. The daffodils and crocus in the ground also flowered, hooray!

Auchenlodment Primary School: Nearly all of our crocuses have opened, we're now excitedly waiting for our daffodils to bloom.

Our Lady of Peace Primary School: When we go out it is fun and when it is raining we get soaked.

Our Lady of Peace Primary School:  It was fun planting the flowers. I like Daffodil.

St Robert's R.C Primary School: I enjoyed looking after it and watching it grow.

St Robert's R.C Primary School: I enjoyed the whole experience

St Robert's R.C Primary School: I enjoyed planting it and taking it home.

St Robert's R.C Primary School: I liked watching the stages of growth.

St Robert's R.C Primary School: I had fun taking part.

Barmston Village Primary School: My doffodil is quite small but the flower is beautiful.

Barmston Village Primary School: My daffodil is very tall compared to some of the others.

Barmston Village Primary School: My daffodil is smaller than some others but I think my sign might have been in the way of the sun getting to the plant.

Barmston Village Primary School: We've noticed the crocuses have a different flower to the ones we planted in our village last year. Your crocuses have smaller pointier leaves than ours.

Barmston Village Primary School: My daffodil is only small and my crocus didn't grow. I wonder if I didn't plant my correctly.

Ellel St John's CE Primary School: We had 15 crocus' were open on Wednesday but when we checked on Friday there were 27 crocus'.

Ellel St John's CE Primary School: 8 of our daffodils are open and the tallest of them (When we measured them on Monday) was 250mm.

Broad Haven Primary School: We are delighted we have our crocus and daffodils flowering. But it was very rainy on Thursday.

Broad Haven Primary School: We have the double- first crocus and first daffodil!! The bulbs from last year’s project are now flowering in the bank by our garden.

Broad Haven Primary School: Yes ours flowered first. A purple crocus.

Ysgol Deganwy: all of the flowers have budded.