Amgueddfa Blog: Ymgysylltu â'r Gymuned

Artist 'dwi, ac ar hyn o bryd dwi'n astudio gradd MA mewn dylunio a chrefft cyfoes. Fe ymwelais i â’r casgliad Molysga ar ôl darllen blog am strwythr mewnol cregyn ar wefan yr amgueddfa. Mi wnes gysylltiad rhwng strwythurau mewnol cregyn a sut y mae printwyr 3D yn gweithio ac yn creu siapiau. Ar y blog roedd rhif cyswllt ar gyfer Curadur Molysga, felly mi gysylltais â Harriet Wood, heb wybod beth i’w ddisgwyl.

Ffotograff o groestoriad o argraffiad 3D, sy'n dangod y strwythr mewnol
Strwythr mewnol argraffiad 3D © Matthew Day 2017

Pan esboniais fy ngwaith yn gyda prosthetau wrth Harriet, a’r cysylltiadau rhwng strwythr cregyn ac argraffu 3D, mi wahoddodd fi i ymweld â’r casgliadau, ac i fy nghyflwyno i’r person sy’n gyfrifol am sganio ac argraffu 3D yn yr amgueddfa.

Mynd 'tu ôl i'r llen'

Fuaswn i fyth wedi gallu dychmygu ymweliad gystal. Fe gwrddais â Harriet wrth ddesg wybodaeth yr amgueddfa ac yna mynd ‘tu ôl i’r llen’, ble cedwir y casgliad. Roedd cerdded trwy’r amgueddfa i gyrraedd yr ardal ‘cefn tŷ’ yn braf a modern. Roedd yn f’atgoffa o bapur academaidd y darllenais cyn ymweld, o The International Journal of the Inclusive Museum: ‘How Digital Artist Engagement Can Function as and Open Innovation Model to Facilitate Audience Encounters with Museum Collections’ gan Sarah Younan a Haitham Eid. 

ffotograff yn dangos cwpwrdd mawr llawn droriau sbesimen
Rhai o'r archifau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

Mae gan ‘cefn tŷ’ yr amgueddfa naws arbennig – dyw’r cyhoedd ddim yn cael mentro yma heb drefnu o flaen llaw. Roedd yn fraint cael cerdded trwy stafelloedd yn llawn cregyn ‘mae pobl wedi eu casglu, ac wedi’u gwerthfawrogi am eu harddwch, dros y blynyddoedd. Beth oedd yn fwya diddorol imi oedd pa mor berffaith oedd y toriadau yn y cregyn. Roedd yn cregyn wedi’u torri yn edrych fel taw dyma oedd eu ffurf naturiol – roedd pob toriad yn gain iawn ac yn gweddu i siâp y gragen. Dyma beth oeddwn i eisiau ei weld.

Ffotograff du a gwyn yn dangos amrywiaeth o dafelli cregyn
Tafellau o gregyn yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

Doedd gen i ddim geiriau i fynegi fy hun pan welais i’r casgliad yma o gregyn – yn enwedig gweld y darn o’r gragen na fyddwn ni’n cael ei weld fel arfer. Rodd yn gyffrous gweld y strwythr mewnol, am ei fod yn ychwanegu gwerth asthetig i’r cregyn. Roedden nhw’n fy atgoffa o waith cerflunio Barbara Hepworth, artist dwi’n ei hedmygu yn fawr.

Ffotograff du a gwyn yn dangos cragen siâp côn wedi'i dorri i ddangos strwythr troellog y gragen
© Matthew Day 2017

Rydym ni’n gweld cregyn ar y traeth drwy’r amser, a mae’n nhw’n fy nghyfareddu – yn enwedig cregyn wedi torri ble gellir gweld y tu fewn i’r gragen. Mae hwnnw fel arfer yn doriad amherffaith, yn wahanol iawn i’r toriadau bwriadol yn y casgliad, sydd wedi’u gwneud yn bwrpasol i ddangos ini beth sydd ar y tu fewn. Caf fy atynnu at ffurfiau naturiol sydd wedi eu siapio gan berson.  

Sganio 3D: Celf a Gwyddoniaeth

Cyn archwilio’r cregyn fy hyn, cynigiodd Harriet i fynd â fi i lawr i weld Jim Turner, a dyna ble buom ni’n trafod am rhan helaeth fy ymweliad, am fod ei waith mor ddiddorol.

Mae Jim yn gweithio mewn labordy sy’n defnyddio proses ffotograffig o’r enw ‘Stacio-z’ (neu EDF, ‘extended depth of field’), sy’n cael ei ddefnyddio yn aml mewn ffotograffeg facro a ffoto-microscopeg.

Ar hyn o bryd, mae'n creu archif o wrthrychau wedi’u sganio mewn 3D ar gyfer gwefan yr amgueddfa, ble all bobol ryngweithio gyda’r sganiau yn defnyddio cyfarpar VR – gan greu profiad hollol newydd i’r amgueddfa.

Gallais ddeall yn syth beth oedd Jim yn ei wneud o fy mhrofiad i. Esboniodd y broses a roedd nifer o elfennau technegol tebyg. Roedd yn bleser cael siarad gyda rhywun sy’n defnyddio sganio 3D mewn ffordd wahanol imi. Mae Jim yn defnyddio sganio 3D mewn ffordd dwi wedi ei weld mewn papurau academaidd. Er nad yw’n gwneud gwaith creadigol gyda’r cregyn, mae e dal yn rhoi gwrthrychau mewn cyd-destun newydd, ble all pobl ryngweithio â nhw yn defnyddio technoleg ddigidol fel cyfarpar VR neu ar y we trwy sketchfab.

'Fel bod ar y traeth...'

Pan ddes i ‘nôl at y casgliad molysga, mi ges i amser i ymchwilio’r casgliad ar fy liwt fy hun a doedd dim pwysau arna i i frysio – felly ces gyfle i edrych yn graff ac archwilio’r cregyn. Roedd fel bod ar draeth a chael oriau i archwilio’r holl wrthrychau naturiol.

Ffotograff du a gwyn yn dangos cragen siâp côn wedi'i dorri i ddangos strwythr troellog y gragen
© Matthew Day 2017

Cafodd yr ymweliad effaith wych ar fy mhrosiect MA – a mawr yw’r diolch i Harriet a Jim am eu hamser. Trwy’r ymweliad, fe fagais hyder i gysylltu ag amgueddfeydd eraill, fel Amgueddfa Feddygol Worcester, ‘ble bues i’n gweithio gyda soced prosthetig o’u casgliad. Mi sganiais y soced, ac wedi fy ysbrydoli gan gasgliad molysga Harriet, mi greais gyfres o socedi prosthetic cerfluniol, wedi’u hysbrydoli gan strwythurau mewnol cregyn, oedd yn darlunio croestoriadau rhai o’r cregyn mwya atyniadol yn y casgliad.

'Cerflun ynddo'i hun': fy nghasgliad o gerflunwaith brosthetig

Ffotograffau cyfochrog yn dangos hosan brosthetic a thafell gragen. Mae'r hosan brosthetig wedi'i chynllunio i gynrychioli siâp mewnol y gragen
Prototeip cysyniadol o hosan brosthetig wedi'i ysbrydoli gan y casgliadau molysga yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

ffotograff yn dangos hosan brosthetig gerfluniadol ddu gydag addurn melyn
Prototeip o hosan brosthetig gerfluniadol wedi'i ysbrydoli gan gasgliad Molysga Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017
ffotograff yn dangos hosan brosthetig gerfluniadol lwyd gydag addurn melyn
Hosan brosthetig wedi'i hargraffu mewn 3D a'i llifo, wedi'i ysbrydoli gan y casgliadau Molysga yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

ffotograff yn dangos hosan brosthetig gerfluniadol gydag addurn mawr siâp cragen gron
Hosan brosthetic wedi'i hargraffu mewn 3D a'i lifo, wedi'i ysbrydoli gan gasgliad Molysga Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

 

Be’ Nesa?

Mae fy ngwrs MA nawr ar ei anterth, a dwi’n edrych ymlaen at ddechrau’r prif fodiwl dros yr haf.

Ar gyfer y rhan olaf o’r cwrs, hoffwn i gymryd yr hyn dw i wedi ei archwilio a’i ymchwilio hyd yn hyn, a’i ddefnyddio i greu darn prosthetig a allai fod yn rywbeth all rhywun ei wisgo, ond sydd yn gerflun ynddo'i hun – a mae’r gwaith yn mynd yn dda.

darlun 3D o gynllun ar gyfer cynllun coes brosthetig, gydag addurniadau wedi'u hysbrydoli gan strwythr mewnol cregyn
Darlun cysyniadol o goes brosthetig gerfluniadol, wedi'i ysbrydoli gan gasgliad Molysga Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

Hoffwn i greu rhywbeth wirioneddol syfrdanol yn defnyddio argraffu 3D, gan ymgorffori asthetig wedi’i ysbrydoli gan y casgliad cregyn a’i uno gyda’r cerflunwaith prosthetig a welwch yma ar y blog.

Gallwch weld mwy o fy ngwaith ar fy ngwefan: Matthew Day Sculpture

Dyma un o’r storfeydd rhyfedd a rhyfeddol yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Mae’n llawn dop o wrthrychau. Rydyn ni’n dal i gasglu pethau newydd, ond rhaid i ni ddewis a dethol beth i’w gadw. Does dim digon o le i bopeth!

Storfa yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Mae pob math o bethau i’w canfod mewn storfa o hanes cymdeithasol, o goes glec i gloc tad-cu.

Ar ei hymweliad cyntaf â’r stôr, cafodd un o’r merched ei rhybuddio i wylio rhag y mantrap. Jôc dda, meddyliodd hi. Ond na, mae mantrap yn llechu ym mhen un coridor tywyll!

Rydw i wedi bod yn ymwybodol ers amser bod y mwyafrif helaeth o gasgliadau amgueddfeydd yn cuddio mewn storfeydd, a taw dim ond cyfran fach sydd i’w gweld yn yr orielau. Doeddwn i ddim yn sylweddoli gwir raddau hyn tan i fi ddechrau gweithio yma.

O’r 5 miliwn wrthrychau sydd yng ngofal y saith amgueddfa; o geir clasurol, i garreg leuad, paentiadau byd-enwog, cadwyni caethweision a thoiled cyhoeddus; faint o wrthrychau sydd yn cael eu harddangos?

Dim ond 0.2% o gasgliadau Amgueddfa Cymru sydd yn cael eu harddangos.

Os ydych chi am weld gwrthrych penodol yn un o’r amgueddfeydd, gwnewch yn siŵr ei fod wedi’i arddangos gyntaf. Gallwch chi hefyd wneud apwyntiad i weld gwrthrychau penodol. Diolch i chwaraewyr y People’s Postcode Lottery, rydyn ni wedi derbyn nawdd i ehangu’n cofnodion ac ychwanegu delweddau fydd i’w gweld ar Casgliadau Ar-lein yn yr hydref. Cadwch lygad hefyd am deithiau tu ôl i’r llenni yn y storfeydd dan arweiniad ein curaduron a’n cadwraethwyr. Gall y rhain fod yn agoriad llygad!

Rydyn ni’n gofalu am y casgliadau drosoch chi. Gobeithio y byddan nhw’n rhoi cymaint o bleser i chi ag i ni.

People's Postcode Lottery Logo

Wales is culturally diverse from three hundred years of industrial heritage and a history of people coming here for work in mining and quarrying, dock yards, heavy industry. Lately jobs in tourism, modern industry and students coming to study at our universities make us a melting pot of cultures. Indeed, my grand-father came to Swansea from the Faroe Islands (Danish) and my wife’s grand-father came from Holland, both to work on the docks around 1910. As economic migrants – they came here to earn more money and have a better life, they were not refugees.

They stayed, married Welsh girls and raised families. The street I grew up on, Prince of Wales Road in the Hafod, Swansea there lived people from Italy, Ireland, Scotland, Poland and England, and the bottom of the street was known as ‘Jews Row’ where Jews from all over the world lived. As children we just thought this was normal and every street in the UK was just like ours.

Unsurprisingly with this background, Swansea became a ‘City of Sanctuary’ in 2010, the second one in the UK after Sheffield.

Part of my job is in the Public History Team for Amgueddfa Cymru. This means we actively seek out different groups and individuals in the community and gather their stories and history. Through my job I have met people who have been displaced from their homeland for various reasons and are seeking safety and shelter.

So, when last May (2017), I attended ‘Asylum Seeker and Refugee Awareness’ training at the Waterfront Museum as part of our staff training, I thought I was fairly clued up about the subject.

The training was delivered by a lady working for Swansea City of Sanctuary and another lady who was an asylum seeker and she told us about her personal experiences.

It’s strange, we see stuff on the TV and news and read stories in the papers and get a picture in our heads about a situation but very often is only half a story. Learning factual numbers and hearing personal testimony made me realise how far off the mark I was, how little I knew.

For instance, we were asked to rank the top ten countries of the world in order of which ones take the most refugees. As a group we managed to name one or two correctly.

The top ten are: Turkey, Pakistan, Lebanon, Iran, Ethiopia, Jordan, Kenya, Uganda, Congo and Chad.

Surprised? I was. The UK, Germany or France don’t make the top ten even though I was convinced they would as it seems to make headlines on a regular basis in our media. The biggest refugee camp in the world is in Kenya with around 200,000 people living in it!

We learned what the difference is between an asylum seeker and a refugee. Both are displaced persons – they have had to leave their country of origin for lots of different reasons; war, religious beliefs, persecution or sexual orientation.

An asylum seeker is a person who is fleeing persecution in their home country, has come to the UK and made themselves known to the authorities. They then exercise their legal right to apply for asylum. If they are granted asylum here then they have ‘refugee’ status.

I found out that many of these desperate people are brought to Europe and the UK by traffickers and quite often they have no idea which country they are in. Most are stripped of belongings and passports so have no way of proving who they are, their age and marital status etc. when questioned by the authorities.

After assessment and a screening interview, if the person becomes an asylum seeker they then have to wait until their case is further assessed to get refugee status or be rejected. At any time during this process people can be subject to detention, deportation or destitution. Destitution means having no recourse to public funds, having no money and nowhere to live.

Asylum seekers are dispersed all over the country and are given free accommodation in private lettings. They are not allowed to work. They receive a maximum of £36.95 a week - £5.28 a day for food, toiletries, everyday needs and travel. As asylum seekers have to regularly sign in at an immigration office which can be some distance from where they live, a day’s money can be used up in bus fares.

The application process can take years for a person to get a decision on refugee status and the onus is on the asylum seeker to prove persecution of an ongoing threat and not a one off occurrence.

For many this period in limbo can very difficult. The lady we spoke to told us to imagine you suddenly found yourself in somewhere like China and couldn’t speak the language or understand the culture. Finding your way around and doing simple tasks is almost impossible. For example, she told us her and her two young children were placed in a house in Swansea on a cold January day. The house was cold, it had central heating but she had never seen central heating controls before and didn’t know how to work it. This lady was a psychologist in her own country but her qualifications are useless in the UK. She told us that even with all these problems she felt safe here, which was all she wanted for her family.

After the process is completed and refugee status is granted, as refugees they have the right to work and apply for family reunification. From March 2017, cases can be reviewed after five years to see if the threat to the person is still ongoing or if it is possible to be returned to their country of origin.

If refugee status is not granted there are a number of avenues for appeal but ultimately if status is not granted then the person can be deported.

After listening to the trainer and hearing the stories of asylum seekers I was left with a helpless feeling inside me. Every story we heard made me think ‘what if that was me and my family?’ and how grateful we would be to find somewhere to feel safe. The biggest point I took away from the morning was: Refugees are just people like you and me who had jobs, housing, education and good standards of living, suddenly taken away from them through no fault of their own. They just need the chance to start over again without fear.

At the end of 2016 there were 2,997 asylum seekers in Wales, 0.09% of the population.

There are times in life when a problem and its solution come together seamlessly.

The problem – one which every museum faces: cryptic causes of deterioration of stored objects.

The solution: investigation using the latest chemical analyses.

One step better: to combine this analysis with the mission of museums – inspiring people – and undertake the investigative work with full public engagement.

Like most museums, National Museum Cardiff has the task of slowing down corrosion to preserve collections. Think of your family silver tarnishing and you know what I am talking about. Multiply this by hundreds of thousands of metal objects in our collection and you understand the herculean task we face when we come to work every day.

Like most museums, we do not have much equipment to undertake complex chemical analyses. So when we want to investigate the magnitude of potential sources of corrosive airborne substances in our collection stores, we often work in partnership with academic institutions.

SEAHA is an initiative between three universities with industry and heritage partners to improve our understanding of heritage science. Heritage science is multi disciplinary and includes experts with chemistry, imaging, IT, engineering, architecture and other backgrounds. One of SEAHA’s amazing facilities is a fully equipped mobile laboratory. We submitted an application last year for the mobile lab to come to Cardiff which, amazingly (there is much demand for this vehicle), was approved. Last week, staff and postgraduate students from University College London, one of SEAHA’s academic partners, visited National Museum Cardiff.

The Mobile Heritage Lab was at the museum for two days. During this time, we assessed environments and pollutants in collection stores and in public galleries. We undertook this work with full involvement of our museum visitors. The mobile lab was parked next to the museum entrance where we encouraged our visitors to explore the on-board analytical equipment. UCL staff and students were at hand to explain how science helps us preserve heritage collections, for example how UV fluorescence is used to explore paintings.

We received a visit by A-level students from Fitzalan High School in Cardiff in the morning. The students were especially interested in chemistry. After a quick introduction, we gave the students an ultra-fine particle counter to produce a pollutant map of the public galleries at the museum. The students used this equipment to measure ultra-fine dust inside and outside the museum. We are still analysing these data, but the early results indicate that the museum’s air filtration system is doing a good job at keeping dust out of the building. This is important because the gases associated with ultra-fine particles (for example, SO2) can damage paper and other organic materials.

We also measured concentrations of volatile organic compounds (VOC) in collection stores and found that levels were higher inside drawers in the Entomology collection than in the store itself; this is important in the context of entomological pin corrosion. We managed to confirm that work we undertook recently to reduce the levels of VOC in the museum’s Mineralogy store had been effective and successful. In addition, we used a thermal imaging camera to check whether relatively high temperatures in a display case are caused by heating pipes in the wall behind the case, or by in-case lighting.

The Mobile Heritage Lab’s visit provided us with an opportunity to answer some important questions about the way we care for the museum’s collections. At the same time, we managed to teach students the practical applications of investigative science and analytical chemistry. Lastly, we spoke to many museum visitors about the role played by science in the preservation of heritage collections. We are extremely grateful for the fruitful partnership with SEAHA and hope to collaborate on additional projects in the near future. For example, there are some interesting questions surrounding the deposition of different types of dust which we discussed over a beer on Thursday evening. Watch this space as multi-disciplinary heritage science is becoming ever more important for answering questions of collection care and preservation. Museums are best placed to working in partnerships on important scientific questions while achieving public impact by explaining to a wider audience how science works.

Find out more about Care of Collections at Amgueddfa Cymru - National Museum Wales here and follow us on Twitter.

Regular visitors might recognise Arnie the guide dog. He helped us to develop National Museum Cardiff's audio description tours, visited our Quentin Blake exhibition and even blogged about his Museum adventures! Arnie has recently retired from guiding duties and has handed his harness over to Uri, an enthusiastic young pup just out of training.

Ever the cultured canine, Arnie wanted to make sure Uri gets to sample the best of the National Museum but for a young pup the first visit can be scary. He has written so has written a few words to help Uri - and other guide dogs - take their first steps into the Museum.

Arnie's advice

"The National Museum Cardiff is a very old, impressive building that towers into the sky. It looks similar to other buildings in the area, but you'll know it because it has a big set of steps in front and a giant ball on top called the dome. The road outside is usually busy with traffic so your humans will need your help to cross. On either side of the front steps is some grass. You can 'spend' here but make sure you indicate to your humans that there's a step down to the grass. They might be safer letting you on a long lead and staying on the pavement.

You may feel overwhelmed as you stand at the bottom of the steps looking up at the building. I still get queasy. The stone ceiling looks like it's being held up by stilts (Mum calls them 'Grecian columns'), but I've been assured they're safe. The steps up to the Museum are in two flights, with brass rails zig-zagging across. You will need to guide your owner to the next rail between each flight. If you're feeling adventurous you might want to use the magic glass box that lifts you into the air instead. This is to the left of the steps, through a gate. Once inside, look out for the large silver button to the left - this opens the door.

Once you reach the top of the stairs you will need to guide your owner through the massive brass doorway. Then you will come to a set of glass doors that open automatically. They are much safer for us guide dogs than the old revolving type - less danger of getting squished! Be careful as you enter the Main Hall - your paws may slip on the marble-effect floor. You will hear lots of noises echoing and reverberating because the ceiling is so high. Guide your owner to the reception desk, which is straight ahead across the hall.

And then the best bit. You will soon be hit by a whiff of cakes and biscuits from the coffee shop to your left. Drooling is inevitable, but stay calm. This is the first of many temptations you will encounter. The Museum is full of animals you can't chase, bones you can't eat, and rocks you can't spend a penny on. Enjoy!"  

We wish Arnie the very best in his retirement and look forward to welcoming Uri and other guide dogs to the Museum. Our next Audio Description tour is on the 10th August. Cultured canines and Guide Dogs in training welcome!