Amgueddfa Blog

When we were designing the exhibition  we discussed different ways visitors could share their connections with the art on show. We designed conversation prompts to get people thinking and post cards for people to give their feedback:

 

It's been really exciting to read people's responses and we'll be sharing some of our favourites over the coming months along with our thoughts. We'd really like to hear from you as well, tell us what you think, how do you connect with art?

 

Here's the first one:

 

I like this comment because it's so positive, starting with self awareness, other people, then the world. Seeing involvement with art and creativity as a journey is something I can indentify with. In a way we all have the same journey but with different twists and turns which is what makes life so interesting. When someone describes or makes something real you can laugh in recognition. Maybe art is about mutual recognition of beauty, horror and humour?

#WallichXart

 

Diwrnod Meddiannu yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.

Wnaeth disgyblion o Ysgol Gynradd Lodge Hill creu fideo i hyrwyddo ein hadnodd dysgu digidol diweddaraf - Ysgol Rufeinig.

Nod y diwrnod oedd rhoi cyfle i ddisgyblion adeiladu eu hyder ac i wella eu sgiliau digidol a chyflwyno.

Cymerodd y disgyblion ran mewn sesiwn chwarae rôl am y dosbarth Rhufeinig.

Yna creodd ffilm eu hunain o'r enw - 'Beth oedd ysgol fel yn yr oes Rufeinig?' Fydd y ffilm yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo'r adnodd i ysgolion eraill ar wefan Casgliad Y Werin Cymru. Dysgodd y disgyblion sut i greu stori, ysgrifennu sgript a dewis actorion ar gyfer pob golygfa. 

Gwelwch y fideo yma https://www.peoplescollection.wales/items/635461

Mae'r adborth a'r awgrymiadau a gasglwyd gan y plant yn cael eu cynnwys yn y fersiwn derfynol o adnodd digidol. Mae'r adnodd yn cefnogi ein gweithdy chwarae rôl boblogaidd o'r enw Grammaticus - Ysgol Rufeinig.

Yn ystod y dydd, cafodd y disgyblion gyfle i ddarganfod mwy am arfau Rhufeinig. Ar ôl cwblhau'r her, cyflwynwyd tystysgrif i bob disgybl gan Eleri Thomas – sef un o'r Ymddiriedolwyr ‘kids in museums’.

Bydd yr adnodd - Ysgol Rufeinig ar gael ar wefan yr Amgueddfa a Hwb yn Fis Ionawr.

Yn gynharach mis yma, gwelwyd disgyblion Ysgol Cardiff High yn meddiannu Atriwm newydd yn Sain Ffagan. Llenwyd y gofod gan waith wedi ei greu gan dros 80 o ddisgyblion Celf, Cerdd a Drama wedi ei selio ar gasgliadau’r amgueddfa. Roedd hyn yn ddiwedd i 6 wythnos o waith i’r plant, ond tua 6 mis o drefnu!

Yn yr haf, cysylltwyd Eve Oliver o Ysgol Cardiff High gyda syniad o brosiect ar gyfer disgyblion blwyddyn 10 sy’n astudio’r pynciau creadigol - celf, cerdd a drama. Y syniad oedd dod a’r plant at ei gilydd i weithio ar yr un thema. Ar ôl trafodaethau gydag Elen Phillips, Prif Guradur Hanes Cyfoes a Chymunedol penderfynwyd ar y thema ‘Protest’. Dewiswyd hwn fel thema oherwydd base’n rhoi cyfle i’r disgyblion archwilio’i chred a gwerthoedd wrth ymateb at gasgliadau’r amgueddfa.

Ar ddechrau’r prosiect, daeth 85 o ddisgyblion i Sain Ffagan ar Hydref y 4ydd er mwyn gweld rhai o’n casgliadau. Wnaeth Elen roi sgwrs am wrthrychau a’r storion du ôl iddynt. Dangoswyd gwrthrychau yn cynnwys rhai o amgylch ymladd dros y bleidlais i fenywod, protest yn erbyn hiliaeth a streic y glowyr yn yr 1980au. Roedd hyn yn gyfle i’r disgyblion clywed y straeon ond hefyd i weld y gwrthrychau, ac mi oedd hi’n bosib gweld sut oedd y plant wedi ei hysbrydoli gan hyn.

Ar ôl ymweld â Sain Ffagan, aeth y plant nôl i’r ysgol i edrych ar y themâu yn ddyfnach. Dros y 6 wythnos nesaf cafwyd sesiynau gan Timothy Howe o’r Theatr Sherman, Anita Reynolds o’r Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a’r artist Anna Barratt.

Fel diwedd i’r rhan yma o’r gwaith, dychwelwyd Cardiff High i Sain Ffagan ar Dachwedd yr 16eg i arddangos a pherfformio’i gwaith. Llenwyd yr atriwm newydd yn yr amgueddfa gyda gwaith celf a pherfformiadau. Mi oedd cynulleidfa o tua 50 yn gwylio, yn cynnwys rhieni rhai o’r perfformwyr ac ambell i staff o’r amgueddfa hefyd.

Ar gyfer y perfformiad, roedd y grŵp drama wedi dewis i berfformio detholiad o’r ddrama The Radicalisation of Bradley Manning gan Tim Price gyda’r grŵp cerddoriaeth yn perfformio’r clasur Yma o Hyd gan Dafydd Iwan. Fel cefnlen i’r holl berfformiad roedd llwyth o faneri a murlenni protest wedi ei greu gan a grŵp celf. Diweddglo’r perfformiad oedd Yma o Hyd yn cael ei chanu eto, gan yr holl ddisgyblion a’r gynulleidfa. Roedd hyn berfformiad pwerus ddaeth ar holl atriwm yn fyw!

Mae’r prosiect wedi bod yn llwyddiant ysgubol gyda’r disgyblion yn edrych ar ei ddealltwriaeth o ‘Protest’ trwy ddefnyddio straeon cyfoes. Maent wedi dyfnhau ei ddealltwriaeth o’r gorffennol ac wedi magu gweledigaeth o gredoau pobl arall. I’r amgueddfa, mae hi wedi bod yn ffordd wych o weithio gydag ysgol uwchradd leol, trwy ddefnyddio model rydym yn awyddus i’w ddefnyddio eto. Rydym eisoes wedi dechrau trafod pa themâu gallwn archwilio’r flwyddyn nesaf!

Diolch yn fawr Cardiff High!

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Diolch am rannu eich sylwadau gyda'r data tywydd wythnos dwytha. Rwyf wedi atodi rhai yn isod. Mae llawer ohonoch yn ddweud bod y tywydd wedi oeri a bod 'na mwy o law. Mae rhai ohonoch chi hyd yn oed wedi cael eira! Dyma pam dwi am esbonio sut mae meteorolegwyr (gwyddonwyr tywydd) yn mesur eira. 

Mae mesur faint o law sy’n disgyn yn hawdd o’i gymharu â mesur faint o eira sy’n disgyn. Fydd eira ddim yn bihafio! Bydd yn aml yn cael ei chwythu gan y gwynt ac yn lluwchio, sy’n golygu bod yr eira’n ddwfn mewn mannau ond yn llawer llai dafliad carreg i ffwrdd. Oherwydd bod yr eira’n disgyn yn anghyson, bydd y mesuriadau o’r llefydd yma’n anghywir! Dyna pam mae’n rhaid mesur mewn mannau gwastad, agored ymhell o ble fydd eira’n lluwchio. Bydd eira hefyd yn chwarae gemau gyda’r Meteorolegwyr sy’n ceisio ei fesur – bydd yn toddi’n ddŵr, cyn rhewi fel iâ. Felly dyw’r eira sy’n cael ei fesur ddim bob tro yn cyfateb i faint o eira sydd wedi disgyn. Mae eira newydd yn disgyn ar ben hen eira hefyd, ac mae’n anodd dweud faint o eira sydd wedi disgyn o un diwrnod i’r llall. 

Mae’n rhaid i’r meteorolegwyr gofio holl driciau’r eira a meddwl am ffyrdd i ddarganfod faint o eira sydd wedi disgyn. Byddan nhw’n edrych ar gwymp eira (faint o eira sy’n disgyn mewn diwrnod) a dyfnder eira (cyfanswm dyfnder yr eira, hen a newydd). Un ffordd o fesur cwymp eira yw gyda ffon bren. Bydd y meteorolegwr yn gosod y pren mewn lleoliad agored lle na fydd eira’n lluwchio ac yn mesur yr eira bob chwech awr. Drwy glirio’r eira o’r pren ar ôl ei fesur, dim ond eira’r diwrnod hwnnw fydd yn cael ei fesur, a gall y gwyddonydd ddweud faint o eira sydd wedi cwympo ar y diwrnod hwnnw. 

Gallwn ni hefyd fesur eira wedi toddi ar ffurf dŵr. Gallwch chi felly ddefnyddio’ch mesurydd glaw i fesur cwymp eira. Os taw dim ond ychydig o eira sy’n cwympo, bydd yn toddi yn y mesurydd beth bynnag, ond os yw hi’n bwrw’n drwm, ewch â’r mesurydd i mewn ac aros iddo doddi’n ddŵr. Gallwch chi wedyn fesur y dŵr fel rydych chi wedi’i wneud bob wythnos, a’i gofnodi fel glawiad yn eich cofnodion tywydd. 

Os oes eira ar lawr a bod digon o amser i arbrofi, beth am fynd ati i fesur dyfnder yr eira? Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw pren mesur (neu pren eira os ydych chi am siarad fel gwyddonydd gwych!). Gwthiwch y pren i’r eira tan ei fod yn cyffwrdd y ddaear a chofnodi pa mor ddwfn yw’r ddaear fesul milimedr. Rhaid i chi fesur o arwyneb gwastad (fel mainc) mewn lle agored lle nad yw’r eira’n lluwchio. Rhaid i chi gofnodi o leiaf tri mesuriad i gyfrifo dyfnder cyfartalog yr eira lleol. Cyfrifwch y cyfartaledd drwy adio’r cofnodion gwahanol a’u rhannu gyda’r nifer o gofnodion. Os ydw i’n cofnodi tri dyfnder o 7cm, 9cm a 6cm, rhaid i fi adio pob rhif (7 + 9 + 6 = 22) cyn rhannu gyda 3 (22 / 3 = 7.33). Dyfnder cyfartalog yr eira felly yw 7.33cm. 

Mae gorsafoedd tywydd fel y Swyddfa Dywydd (MET Office) wedi troi at dechnoleg i ddyfeisio dulliau newydd o fesur dyfnder eira. Edrychwch ar y llun o un o orsafoedd eira’r Swyddfa Dywydd. Mae nhw’n defnyddio synwyryddion laser i fesur dyfnder yr eira ar yr arwyneb gwastad. Gall meteorolegwyr gasglu data o bob cwr o’r wlad wrth wasgu botwm – llawer haws a mwy dibynadwy nag anfon pobl allan i’r oerfel gyda phren eira! Mae pob un o orsafoedd eira’r Swyddfa Dywydd i’w gweld ar y map – oes un yn agos atoch chi? 

Os yw hi wedi bwrw eira, cofiwch fesur y cwymp gyda’r mesurydd glaw neu’r dyfnder gyda phren eira a nodi’r canlyniadau fel ‘Sylwadau’ wrth uwchlwytho eich cofnodion wythnosol. Bydd yn ddiddorol cymharu dyfnder yr eira â chwymp yr eira yn y mesurydd glaw! 

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn, 

Athro’r Ardd

 

Eich sylwadau o wythnos tri:

 

Ysgol Y Traeth: Wedi bwrw glaw llawer ac wedi bod yn wyntog ofnadwy.

Athro’r Ardd: Diolch am rannu eich sylwadau tywydd Cyfeillion.

 

Ysgol Beulah: Mae'n llawer oerach heddiw na oedd e llawer mwy or wythnos.

Athro’r Ardd: Helo, dywedodd ysgolion eraill mai dydd Gwener oedd eu diwrnod oeraf nhw hefyd. Diolch am rannu eich sylwadau tywydd.

 

Ellel St John's CE Primary School: We had record amounts of rainfall on Wednesday 22nd November that resulted in major flooding. Our village (Galgate) was on the local and national news.

Athro’r Ardd:  I’m sorry to hear you’ve had such bad flooding Bulb Buddies! I did hear about this on the news, and other schools have commented to say that they were affected too. Thank you for informing me of how extreme the weather has been in your area.

 

Arkholme CE Primary School: This week it has flooded the garden and also the playground. As you can see, there has been quite a lot of rainfall and it has been quite chilly. Lancaster had the most rainfall recorded in one day ever.

Athro’r Ardd: Hi Bulb Buddies, I heard about flooding in your area on the news. I hope the school grounds have drained now and that you are able to play outside again. Keep me updated!

 

Henllys CIW Primary: On Wednesday actual rainfall 22mm.

Athro’r Ardd: Thank you for the detailed weather report Bulb Buddies.

 

Canonbie Primary School: It has been a busy week as in rehearsal mode for our school show. It has rained more this week. It has been icy and cold.

Athro’r Ardd:  Your comment is very Christmassy! I hope your school show goes well Bulb Buddies.

 

Auchenlodment Primary School: There was torrential rain on Monday night and we even had snow on Friday. It's beginning to look like Christmas!

Athro’r Ardd: I hope you enjoyed the snow Bulb Buddies.

 

Carnbroe Primary School: We were off on Monday. We have had lots of different weather this week. It has been very wet, frosty and on Friday it snowed. We checked our plants and although they were a bit wet they were still fine.

Athro’r Ardd: Your bulbs are very hardy and will be fine with some cold weather. Well done for checking on them, and thank you for sharing your observations of the week’s weather!

 

YGG Tonyrefail: Wet week professor plant!!

Athro’r Ardd: Your rain fall readings testify to that as well Bulb Buddies. Keep up the good work.

 

Ysgol Bro Pedr: Very wet week.

Athro’r Ardd: You’re not the only ones to report an increase in rain fall Ysgol Bro Pedr, I’m interested to see if this continues into next week!

 

Inverkip Primary School: Will our plants grow well with this temperature and rainfall? We think our plants will grow well because they are getting used to a new temperature and are not getting too much rainfall.

Athro’r Ardd: Hi Bulb Buddies, your plants are very sturdy and are nice and snug in the earth. Your temperature and rainfall from this week will be perfect for them, it’s only extreme weather conditions that would prove difficult for them!

 

St Paul's CE Primary School: Rainy and windy days, with heavy rain 23.11.17 overnight (22.11.17). Frosty on each of the mornings.

Athro’r Ardd:  Thank you for your weather observations Bulb Buddies. I can see that your readings show a much wetter week than in week two.

 

Peterston super Ely Primary School: The children were amazed by Tuesday's rainfall result!

Athro’r Ardd: That is quite a high reading! I’m glad they are enjoying the project.

 

Bacup Thorn Primary School: The weather is really cold this week. Friday has been the coldest. We might get snow this weekend.

Athro’r Ardd: Hi Bacup ThornPrimary, gosh it has been a cold week for you. I hope you are wrapping up warm to take your weather readings!

 

Ysgol Casmael: First frost today

Athro’r Ardd: Do you think you will have snow before Christmas Bulb Buddies?

 

Ysgol Iau Hen Golwyn: There has not been a lot of rain this week and the temperature has been going down each day and then on the last day it went up one as well.

Athro’r Ardd: Hi Bulb Buddies, it sounds as though you got of lightly in terms of rainfall compared to a lot of other schools! Thank you for your weather observations.

 

Darran Park Primary: We have had lots of rain with quite high temperatures except for Friday where the temperature was a lot colder with no rain

Athro’r Ardd:  Thank you for your observations Bulb Buddies. 

Helo Gyfeillion y Gwanwyn, rwyf wedi mwynhau darllen eich sylwadau ac astudio eich data. Rwyf hefyd wedi mwynhau'r lluniau a rannwyd ar Twitter yn dangos rhai ohonoch yn cymryd eich darlleniadau tywydd. Mae'n edrych fel eich bod chi wedi wynebu pob math o dywydd i astudio gwyddoniaeth! Wych!

Mae'r rhan fwyaf ohonoch wedi nodi bod y tywydd yn oerach, ac mae rhai wedi nodi rhew! Beth ydych chi'n meddwl fydd y tywydd yn ei wneud rhwng nawr a’r Nadolig yn eich ardal chi? Ydych chi'n meddwl y byddwch chi’n cael Nadolig gwyn? Edrychwch ar wefan y MET Office i weld a yw meteorolegwyr (gwyddonwyr tywydd) yn meddwl yr un peth â chi.

 

Eich Sylwadau:

 

Ysgol Y Traeth: Wedi bod yn wythnos oer iawn yn Abermaw!

Athro’r Ardd: Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'n gynnes wrth gymryd eich darlleniadau tywydd Cyfeillion y Gwanwyn.

 

YGG Tonyrefail: Wythnos braf a sych.

Athro’r Ardd: Dda i glywed Cyfeillion, rydych wedi cael tywydd gwell na rhai ysgolion eraill.

 

Carnbroe Primary School: Hi, this week our weather has been very cold and some of our class went out to check the plants. They were alright. On Thursday and Friday it was very wet.

Athro’r Ardd: I’m glad to hear that you are keeping an eye on the plants Bulb Buddies, and that they have had a nice watering from the rain!

 

Canonbie Primary School: Hello, we have felt it slightly warmer this week and our results highlight this through our measurements. We even remembered to do them on Pudsey Bear Day in our Pj's.

Athro’r Ardd: Wow Bulb Buddies, I’m glad you’ve had some nice weather. I hope there is a photo of you taking readings in your pyjamas- it sounds like a funny sight to see! Good work!

 

Betws Primary School: I look after the plants and they are growing so well.

Athro’r Ardd: It sounds like you are doing a great job! Remember to let me know if there are any signs of the plant sprouting, this is likely to happen January-February.

 

Pembroke Primary School: Detailed Data weekend 11th and 12th November
11/11 Rain 6.2mm mean temp 10.2 High 12.8 @ 10:00 Low 7.8 @ 00:00
12/11 Rain 0.6mm mean temp 6.7 High 8.6 @ 14:00 Low 4.2 @ 21:30
13/11 Rain 0mm mean temp 5.7 High 8.6 @ 15:30 Low 2.2 @ 04:00
14/11 Rain 1.4mm mean temp 10.4 High 11.7 @ 10:30 Low 6.8 @ 00:30
15/11 Rain 1.4mm mean temp 11.1 High 12.9 @13:30 Low 9.8 @ 06:00
16/11 Rain 0mm mean temp 9.7 High 13.3 @ 12:00 Low 5.2 @ 00:00
17/11 Rain 0mm mean temp 5.6 High 9.8 @ 12:30 Low 2.7 @ 04:30

Athro’r Ardd: Lovely to see your detailed data for the week. Can you work out the average temperature and rainfall for the week? It’s nice to see that the readings you are taking and the detailed data you have are so similar!

 

Bardney Church of England & Methodist Primary: Another dry week!

Athro’r Ardd: Fantastic news Bulb Buddies, you’ve been luckier than some other schools!

 

Arkholme CE Primary School: This week has been fairly cold some rain with a little bit of frost on a couple of days.

Athro’r Ardd: Thank you for your overview of the week Bulb Buddies, it’s nice to have a description of the weather on different days whilst studying the data.

 

Our Lady of Peace Primary School: This was our friends that helped this week.

Athro’r Ardd: Lovely, I’m glad that other classes are getting to take part and see what you are doing as part of the project!

 

Harmony Primary School: On wed our rain collector had fallen over.

Athro’r Ardd: Thank you for letting me know Bulb Buddies, had it been raining on Tuesday night/ Wednesday morning?

 

Scoil an Droichid: We are going to change the position of the rain gauge because we didn't get much rain in the rain gauge.

Athro’r Ardd: Hi Bulb Buddies, is there something obstructing the rain fall?

 

Auchenlodment Primary School: It's been a lot colder this week!

Athro’r Ardd: A few schools have reported the same! I hope you have your hats and scarves ready for the winter!

 

Peterston super Ely Primary School: So far we are really enjoying taking our measurements and can't wait for the bulbs to sprout.

Athro’r Ardd: Fantastic Bulb Buddies, I’m really enjoying the project too and I’m looking forward to seeing photos of your plants once they have started growing!

 

St Paul's CE Primary School: Cold and windy all week. Some frost early morning. Rain on Thursday and Friday.

Athro’r Ardd: Thank you for your weather observations Bulb Buddies!

 

Inverkip Primary School: The lowest was 5 degrees Celsius. We enjoyed doing it this week.

Athro’r Ardd: I hope you continue to enjoy taking readings Bulb Buddies. It will be interesting to see how the weather changes between November and March.

 

Portpatrick Primary School: Brr! Feeling chilly.

Athro’r Ardd: Oh dear Bulb Buddies, it has been getting colder as we approach the end of November! Make sure you wrap up warm to take your weather readings!

 

Darran Park Primary: We haven't had a lot of rain this week. The temperature has remained very similar to last week.

Athro’r Ardd: Good observations Bulb Buddies, thank you for your update.

 

Ysgol San Sior: Thank you for this great project – A.

Athro’r Ardd: Thank you for taking part and for sharing your work with us A.

 

Stanford in the Vale Primary School: Hi this week has been a week that has been hot and cold. Been very cold in the mornings. Bye Bye see you next week.

Athro’r Ardd: See you next week Bulb Buddies!