Amgueddfa Blog: Tŷ Gwyrdd

My name is Brian and I live in Talbot Green. When I was in school I used to do gardening in Y Pant. In the winter I used to help my dad in the garden.

I worked in Remploy in Tonyrefail for ten years starting in 1974. We used to do all sorts of jobs. Then I did four years in Llantrisant, and twenty five years in Porth. On Fridays we finished early and went to the pub for lunch. I retired in 2013. I have the opening plaque from when Remploy opened in Porth in 1988. The building has been demolished.

Since I retired I have done a computer course and a photography course. I have also done pottery and pop art, and I have a big collection of paintings that I have done.

I came to the Take Charge coffee morning in August 2018 and found out about the chance to help at The Secret Garden at St Fagans National Museum of History. That’s when I decided to start gardening again. I’ve learned about teamwork, we work here in a team.

I enjoy doing it, I feel happy. I look forward to coming out and abought especially. I feel tired after, but good tired. My favourite job is raking. I’ve learnt that I enjoy volunteering.


The Secret Garden is maintain and developed by Innovate Trust whose main work is to support people with learning disabilities, mental health issues and people with physical impairments.

 

A few months ago, I was given the opportunity of a lifetime. I was invited to work at Amgueddfa Cymru as an artist in residence and asked to organise a project to celebrate 10 years of the volunteer programme. The project has consisted of a series of creative workshops with volunteers at sites across the country, which have fed into the creation of a celebratory artwork.

My name’s Robin Bonar-Law, I’m a self-taught artist and graphic design graduate of Falmouth University. From the time of my graduation up until my residency, I have been working in the catering industry so my artistic outlet has been primarily restricted to latte art. The creative industries are incredibly competitive and coming from a low-income family I have often felt stifled by a lack of social mobility. I take portrait commissions and enter competitions when I can but over the coming years, I would like to make the rewarding leap into self-employment by becoming a freelance mural artist.

Early this year I applied to an artist opportunity based at St Fagan’s. After a thoroughly exciting interview process, I was asked to join the team and given an open brief, ‘Create an artwork that is inspired by the volunteers and showcases the amazing contribution they have given to the museum. The process should also include a series of creative workshops with volunteers.’ With over 900 volunteers this year alone this was no small task, nonetheless, overflowing with unbounded enthusiasm and a sense of freedom (from the coffee shop) I got to work planning.

The project is split into two main components; the workshops and the final artwork. I love drawing and wanted to run a series of ‘mark-making’ workshops that help re-introduce the volunteers to the idea of drawing as something that’s fun and relaxing. By normalising and simplifying drawing through a series of games and activities, I hoped to make it less daunting and something relaxing that they may enjoy doing brief moments of spare time.

Blog gwirfoddoli

As well as allowing me to teach the volunteers new drawing techniques the workshops served as a time for the volunteers to teach me about their roles and experiences at the museum. From the beginning of the project, I have wanted to create an authentic artwork that represents the true collaborative spirit of the volunteer workforce and the best way to do that is to meet them and get their personal input. Visiting the sites and talking to members of staff was another valuable resource.

I have met such a large number of enthusiastic and happy volunteers, they are all equally passionate and have truly enriched my experience. The workshops have been far more rewarding than I could ever have expected, I hope the volunteers enjoyed them as much as I did.

My favourite part of any project like this is the final, hands-on crafting of a design, but there’s no point rushing into it without a strong design process as a foundation. Alongside the workshops, I started amassing a large pool of research to help shape the direction of the artwork. I gathered inspiration from celebratory imagery such as friendly society banners, religious artworks, Flags, political/social murals etc. I also furthered my knowledge of Welsh craft and traditions by meeting with curators, visiting volunteers outside of workshops and making use of the information on display to the public. I wanted to create a final piece with mulitple layers of complexity; representing the wildly diverse range of roles, having that celebratory feel and being reminiscent of the traditional craft that imbues each site.

I am in the final stages of the design process and putting the finishing touches to my artwork. Once complete, the modular, hanging banner inspired artwork will be transformed into a majestic, megalithic and meaningful mural adorning the walls of Tŷ Gwyrdd (the new volunteer hub) and made into a digital print for each of the 7 museums around Wales. It will also be made into tote bags and given to each of the volunteers. From the very beginning, I have wanted to create a purposeful artwork that rejuvenates and enriches the volunteer spaces, fostering an environment that helps individuals find a sense of well-being, pride and identity. I can’t wait to show you all the finished product.

I am incredibly grateful for the museum and all the staff that have given me this once-in-a-lifetime opportunity.


Robin's placement was funded by the Hands on Heritage youth project at Amgueddfa Cymru, which is supported through the National Lottery Heritage Funds ‘Kick the Dust’

 

Wythnos diwethaf, fel rhan o Ddiwrnod Budd a Roi 2014, daeth 50 o wirfoddolwyr o Lloyds Banking Group i Sain Ffagan i helpu gyda nifer o brosiectau. Wnaeth rai helpu’r Adran Garddio, wnaeth rai ymuno a’r Adran Adeiladau Hanesyddol tra gwnaeth rai gweithio ynghyd a’r Gymdeithas Alzheimer. Wnaeth 11 o’r gwirfoddolwyr gweithio gyda fi a Bernice i adeiladu gwrych newydd yn y goedwig wrth ymyl y guddfan adar.

Da ni di bod yn bwriadu adeiladu gwrych wrth ymyl y guddfan adar am sbel, am nifer o resymau. Yn gyntaf, bysai’r gwrych yn actio fel sgrin wrth nesai’r guddfan, gyda’r gobaith bysai’r adar ddim yn cael ei ofni gan ymwelwyr yn cerdded ar hyd y llwybr. Ma’ wrych hefyd yn gallu gweithio fel coridor wrth i fywyd gwyllt symud drwy’r goedwig. Hefyd, mae nifer o ymwelwyr wedi bod yn creu llwybr wrth dorri drwy’r goedwig, ac felly, wrth adeiladu gwrych, da ni’n gobeithio nawr bydd llai o ymwelwyr yn gwneud hyn.

Tasg cyna’r dydd oedd minio’r pyst. Mae’r pyst yn bwysig er mhoen neud yn siŵr bod y gwrych yn cael ei adeiladu ar sylfaen solet. Mae creu min yn neud e’n haws i yrru’r pyst mewn i’r ddaear. Ar ôl creu tyllau arwain, defnyddiwyd morthwyl  mawr i yrru’r pyst i lawr. Unwaith roedd y pyst yn ei le, roedd hi’n bosib i ni ddechrau adeiladu’r gwrych.

Ma’ na nifer o wahanol fathau o wrych, a phenderfynon ni ddefnyddio pren a choed wedi marw. Dros yr wythnosau diwethaf, dwi di fod yn gofyn i’r adrannau garddio ag amaethyddiaeth i gasglu unrhyw bren ac yn y blaen a’i anfon draw i’r guddfan adar. Am fod angen cymaint o bren, es i a rai o’r gwirfoddolwyr mewn i’r goedwig i gasglu hyd yn oed mwy.

Ar ôl cinio, fel grŵp, aethon ni i fyny i Fryn Eryr, safle’r ffarm Oes Haearn newydd sy’n cael ei adeiladu. Mae’r goedwig yma wedi cael ei chlirio yn ddiweddar, felly llanwyd trailer yn barod i’w cludo i’r guddfan. Erbyn diwedd y prynhawn, llwyddon ni i orffen y gwrychoedd. Gorffennwyd y gwrychoedd efo toriadau palalwyf er mwyn ychwanegu bach o je ne sais quois.

Fel mae’r lluniau yma’n dangos, mi oedd y diwrnod yn llwyddiant enfawr! Gallwn ni ddim di gofyn am dywydd gwell a dwi’n meddwl gwnaeth pawb mwynhau’r profiad. Gorffennwyd y 2 darn o wrych oeddem ni am adeiladu, a dwi eisoes wedi meddwl am brosiectau am y dyfodol! Cyflawnwyd llwyth o waith mewn un diwrnod, bysai’r gwaith di cymryd amser maeth i mi a Bernice i orffen heb help y gwirfoddolwyr. Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth helpu ni a’r prosiectau arall hefyd!

Penwythnos diwethaf, ymunodd miloedd o bobl mewn gyda’r arolwg adar mwya’r byd - Gwylio Adar yr Ardd gyda’r RSPB! Ar ddydd Sadwrn, wnes i ymuno gyda’r hwyl trwy wneud trîts bach i’r adar gydag ymwelwyr i’r amgueddfa. Wedi fy ysbrydoli, nes i dreulio ychydig amser yn y guddfan adar yma yn Sain Ffagan. Dyma gwpwl o lunie o be welais…

Wnaethoch chi gymryd rhan yn yr arolwg? Be welsoch yn eich gardd? Cofiwch i adrodd yn ôl i’r RSPB - Big Garden Bird Watch

Dilynwch bywyd gwyllt Sain Ffagan ar Twitter

Wel, ma gwyliau haf arall wedi hedfan heibio, ac mae  hi bron yn amser eto i groesawu grwpiau ysgol yn ôl i Sain Ffagan ar ddechrau flwyddyn ysgol newydd! 

Mae’r haf eleni wedi bod bach yn wahanol i mi yma yn Sain Ffagan. Oherwydd y gwaith ail-ddatblygu da ni di colli’r Tŷ Gwyrdd fel adeilad, felly mae’r gweithgareddau natur wedi bod bach mwy nomadig nai’r arfer! Roedd hi’n gyfle neis i mi ddefnyddio ardaloedd gwahanol o’r amgueddfa ac i edrych ar ba fywyd gwyllt sydd i’w ffeindio o amgylch y lle. 

Dros fis Awst, ddaeth tua 1000 o bobl i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau natur o amgylch yr amgueddfa, o archwilio yn y goedwig am fwystfilod bach i’n teithiau ystlumod gyda’r nos. Mae’r teithiau ystlum eleni wedi bod yn hynod o boblogaidd! 

Ar ddechrau’r haf naethon ni ail-agor y guddfan adar yn ei leoliad newydd ger ysgubor Hendre Wen. O’n i’n poeni falle byse dim cymaint o adar i’w weld yn yr ardal newydd, ond ar ôl treulio hanner awr yn gwylio’r adar nes i weld 11 rywogaeth wahanol. Gobeithio neith niferoedd tebyg parhau i ymweld â’n bwydwyr o amgylch y guddfan. Mae’r guddfan nawr ar agor bob dydd, felly ar eich ymweliad nesa i’r amgueddfa byddwch yn siŵr i bipio draw i weld be welwch chi! 

Ym mis Awst cawsom bach o fraw ar ôl tan fach yn y Tanerdy. Mae’r Tanerdy yn gartref i grŵp o ystlumod Pedol Lleiaf prin iawn. Torrodd tan drydanol bach allan un bore yn yr ystafell islaw ble mae’r ystlumod yn clwydo fel arfer. Diolch byth, nath y tan ddim cydio diolch i ymateb cyflym gan Wasanaeth Tan ac Achub De Cymru. Yn ystod y digwyddiad nath yr ystlumod hedfan i ardal o’r adeilad yn bell o’r tan. Nath y stori hyd yn oed cyrraedd tudalennau wefan y BBC! Diolch i Anwen am y llunie!

Mae’r ystlumod nawr wedi dychwelyd i’w ardal clwydo arferol ac i’w weld yn iawn. Yn anffodus, nid yw’r un peth yn wir am y camera ystlumod a oedd yn yr adeilad. Mae cyfuniad o ddifrod dwr a mwg yn golygu bydd angen camera newydd arnom, gobeithio cyn gynted â phosib! 

Mae ystlumod Sain Ffagan i’w weld yn mynd o nerth i nerth! Mae gennym ni 11 o’r 18 rhywogaeth sy’n byw ym Mhrydain yn clwydo yn yr amgueddfa, yn cynnwys yr ystlum Nathusius Pipistrelle sy wedi bod yn clwydo yn 2 o’n hadeiladau. Cyn hyn, dim ond 2 clwyd o’r ystlum yma sy ‘di cael ei ffeindio yng Nghymru. Dyma stori arall eleni nath newyddion

Eleni cynhaliwyd 3 Taith Ystlum gyda’r Cyfnos yn yr amgueddfa, a bob un yn llawn! Diolch i bawb ddaeth ac ymddiheuriadau i bawb nath trio bwcio ond oedd methu cal lle! Da ni’n bwriadu cynnal 4 taith mis Awst nesa gyda phosibilrwydd o fwy os oes galw! Os daethoch ar un o’n teithiau eleni ac os oes gennych unrhyw adborth, rhowch wybod i ni yma neu trwy anfon e-bost i’r amgueddfa! 

Un peth arall, hoffwn roi diolch mawr i’n tîm newydd o wirfoddolwyr sy ‘di bod yn helpu dros yr haf! Trwy gael pâr ychwanegol o ddwylo i helpu gyda digwyddiadau a gweithgareddau, mae’n bosib i ni gynnig gwell profiad ac ymweliad i’n hymwelwyr. Diolch yn fawr i chi gyd!