Amgueddfa Blog

First came the sound, a loud slow regularly timed booming, the constant beat of a drum. Shortly after this rhythmic cacophony of the beat, a clatter and rattle is heard. A blended mixture of clinking and clanging, the sound of metal on metal and within this tumult of sounds the shout “Io Saturnalia” echo's out. Then from around the street corner an armoured figure in ancient dress appears, followed by another and another. Roman legionaries in single file, marching in full armour, rain dripping off their helmets and soaking into their cloaks as they march. Each carrying a lantern or banging a drum, echoing the proclamation “Io Saturnalia” as their hob nail sandals slam down hard onto the modern streets tarmac.

Anywhere else this sight might be considered unusual, not however for Caerleon, the small village on the banks of the Usk, outside Newport. Home to the National Roman Legionary Museum and former Fortress home to the Roman, second Augustan legion. There the sight of Roman legionaries or museum staff dressed as Roman soldiers is practically an everyday occurrence (so much so that people hardly stop for selfies anymore).   
In this instance the staff of the NRLM were recreating the celebrations for the ancient Roman festival of Saturnalia, in honour of the Roman god Saturn last December. 

Romans believed Saturn ruled the world during a golden time, they celebrated Saturnalia at the darkest and coldest time of the year in December in the hope that he would bring back the sun and usher in a new golden age for the coming spring harvest. Romans would hold large feasts, decorate their homes with greenery, place Janus tablet heads on garden trees, visit friends and family and even give presents. We have inherited many of our own Christmas traditions from this festival. Romans would also wear hats, Phrygian caps (or freeman hats) were worn and slaves were even given a day off. 
  
This year we’ll be celebrating Saturnalia in the museum on the 9th of December. With traditional Saturnalia celebrations such as a shrine to Saturn offering good fortunes to the Gods, off duty Roman legionaries eating and drinking in honour of the festival. Explaining the holiday and also showing off their armour.   

And of course the day will finish with our legionaries marching around the Fortress e.g modern day Caerleon to insure Saturn brings back the light and to usher in a good new year with the traditional Roman saying of “Io Saturnalia”." 

You can find out more about Saturnalia by watching this short film, made last year for the museum for a take over day. 

https://www.peoplescollection.wales/learn/io-saturnalia

 

When we were designing the exhibition  we discussed different ways visitors could share their connections with the art on show. We designed conversation prompts to get people thinking and post cards for people to give their feedback:

 

It's been really exciting to read people's responses and we'll be sharing some of our favourites over the coming months along with our thoughts. We'd really like to hear from you as well, tell us what you think, how do you connect with art?

 

Here's the first one:

 

I like this comment because it's so positive, starting with self awareness, other people, then the world. Seeing involvement with art and creativity as a journey is something I can indentify with. In a way we all have the same journey but with different twists and turns which is what makes life so interesting. When someone describes or makes something real you can laugh in recognition. Maybe art is about mutual recognition of beauty, horror and humour?

#WallichXart

 

Diwrnod Meddiannu yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.

Wnaeth disgyblion o Ysgol Gynradd Lodge Hill creu fideo i hyrwyddo ein hadnodd dysgu digidol diweddaraf - Ysgol Rufeinig.

Nod y diwrnod oedd rhoi cyfle i ddisgyblion adeiladu eu hyder ac i wella eu sgiliau digidol a chyflwyno.

Cymerodd y disgyblion ran mewn sesiwn chwarae rôl am y dosbarth Rhufeinig.

Yna creodd ffilm eu hunain o'r enw - 'Beth oedd ysgol fel yn yr oes Rufeinig?' Fydd y ffilm yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo'r adnodd i ysgolion eraill ar wefan Casgliad Y Werin Cymru. Dysgodd y disgyblion sut i greu stori, ysgrifennu sgript a dewis actorion ar gyfer pob golygfa. 

Gwelwch y fideo yma https://www.peoplescollection.wales/items/635461

Mae'r adborth a'r awgrymiadau a gasglwyd gan y plant yn cael eu cynnwys yn y fersiwn derfynol o adnodd digidol. Mae'r adnodd yn cefnogi ein gweithdy chwarae rôl boblogaidd o'r enw Grammaticus - Ysgol Rufeinig.

Yn ystod y dydd, cafodd y disgyblion gyfle i ddarganfod mwy am arfau Rhufeinig. Ar ôl cwblhau'r her, cyflwynwyd tystysgrif i bob disgybl gan Eleri Thomas – sef un o'r Ymddiriedolwyr ‘kids in museums’.

Bydd yr adnodd - Ysgol Rufeinig ar gael ar wefan yr Amgueddfa a Hwb yn Fis Ionawr.

Yn gynharach mis yma, gwelwyd disgyblion Ysgol Cardiff High yn meddiannu Atriwm newydd yn Sain Ffagan. Llenwyd y gofod gan waith wedi ei greu gan dros 80 o ddisgyblion Celf, Cerdd a Drama wedi ei selio ar gasgliadau’r amgueddfa. Roedd hyn yn ddiwedd i 6 wythnos o waith i’r plant, ond tua 6 mis o drefnu!

Yn yr haf, cysylltwyd Eve Oliver o Ysgol Cardiff High gyda syniad o brosiect ar gyfer disgyblion blwyddyn 10 sy’n astudio’r pynciau creadigol - celf, cerdd a drama. Y syniad oedd dod a’r plant at ei gilydd i weithio ar yr un thema. Ar ôl trafodaethau gydag Elen Phillips, Prif Guradur Hanes Cyfoes a Chymunedol penderfynwyd ar y thema ‘Protest’. Dewiswyd hwn fel thema oherwydd base’n rhoi cyfle i’r disgyblion archwilio’i chred a gwerthoedd wrth ymateb at gasgliadau’r amgueddfa.

Ar ddechrau’r prosiect, daeth 85 o ddisgyblion i Sain Ffagan ar Hydref y 4ydd er mwyn gweld rhai o’n casgliadau. Wnaeth Elen roi sgwrs am wrthrychau a’r storion du ôl iddynt. Dangoswyd gwrthrychau yn cynnwys rhai o amgylch ymladd dros y bleidlais i fenywod, protest yn erbyn hiliaeth a streic y glowyr yn yr 1980au. Roedd hyn yn gyfle i’r disgyblion clywed y straeon ond hefyd i weld y gwrthrychau, ac mi oedd hi’n bosib gweld sut oedd y plant wedi ei hysbrydoli gan hyn.

Ar ôl ymweld â Sain Ffagan, aeth y plant nôl i’r ysgol i edrych ar y themâu yn ddyfnach. Dros y 6 wythnos nesaf cafwyd sesiynau gan Timothy Howe o’r Theatr Sherman, Anita Reynolds o’r Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a’r artist Anna Barratt.

Fel diwedd i’r rhan yma o’r gwaith, dychwelwyd Cardiff High i Sain Ffagan ar Dachwedd yr 16eg i arddangos a pherfformio’i gwaith. Llenwyd yr atriwm newydd yn yr amgueddfa gyda gwaith celf a pherfformiadau. Mi oedd cynulleidfa o tua 50 yn gwylio, yn cynnwys rhieni rhai o’r perfformwyr ac ambell i staff o’r amgueddfa hefyd.

Ar gyfer y perfformiad, roedd y grŵp drama wedi dewis i berfformio detholiad o’r ddrama The Radicalisation of Bradley Manning gan Tim Price gyda’r grŵp cerddoriaeth yn perfformio’r clasur Yma o Hyd gan Dafydd Iwan. Fel cefnlen i’r holl berfformiad roedd llwyth o faneri a murlenni protest wedi ei greu gan a grŵp celf. Diweddglo’r perfformiad oedd Yma o Hyd yn cael ei chanu eto, gan yr holl ddisgyblion a’r gynulleidfa. Roedd hyn berfformiad pwerus ddaeth ar holl atriwm yn fyw!

Mae’r prosiect wedi bod yn llwyddiant ysgubol gyda’r disgyblion yn edrych ar ei ddealltwriaeth o ‘Protest’ trwy ddefnyddio straeon cyfoes. Maent wedi dyfnhau ei ddealltwriaeth o’r gorffennol ac wedi magu gweledigaeth o gredoau pobl arall. I’r amgueddfa, mae hi wedi bod yn ffordd wych o weithio gydag ysgol uwchradd leol, trwy ddefnyddio model rydym yn awyddus i’w ddefnyddio eto. Rydym eisoes wedi dechrau trafod pa themâu gallwn archwilio’r flwyddyn nesaf!

Diolch yn fawr Cardiff High!

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Diolch am rannu eich sylwadau gyda'r data tywydd wythnos dwytha. Rwyf wedi atodi rhai yn isod. Mae llawer ohonoch yn ddweud bod y tywydd wedi oeri a bod 'na mwy o law. Mae rhai ohonoch chi hyd yn oed wedi cael eira! Dyma pam dwi am esbonio sut mae meteorolegwyr (gwyddonwyr tywydd) yn mesur eira. 

Mae mesur faint o law sy’n disgyn yn hawdd o’i gymharu â mesur faint o eira sy’n disgyn. Fydd eira ddim yn bihafio! Bydd yn aml yn cael ei chwythu gan y gwynt ac yn lluwchio, sy’n golygu bod yr eira’n ddwfn mewn mannau ond yn llawer llai dafliad carreg i ffwrdd. Oherwydd bod yr eira’n disgyn yn anghyson, bydd y mesuriadau o’r llefydd yma’n anghywir! Dyna pam mae’n rhaid mesur mewn mannau gwastad, agored ymhell o ble fydd eira’n lluwchio. Bydd eira hefyd yn chwarae gemau gyda’r Meteorolegwyr sy’n ceisio ei fesur – bydd yn toddi’n ddŵr, cyn rhewi fel iâ. Felly dyw’r eira sy’n cael ei fesur ddim bob tro yn cyfateb i faint o eira sydd wedi disgyn. Mae eira newydd yn disgyn ar ben hen eira hefyd, ac mae’n anodd dweud faint o eira sydd wedi disgyn o un diwrnod i’r llall. 

Mae’n rhaid i’r meteorolegwyr gofio holl driciau’r eira a meddwl am ffyrdd i ddarganfod faint o eira sydd wedi disgyn. Byddan nhw’n edrych ar gwymp eira (faint o eira sy’n disgyn mewn diwrnod) a dyfnder eira (cyfanswm dyfnder yr eira, hen a newydd). Un ffordd o fesur cwymp eira yw gyda ffon bren. Bydd y meteorolegwr yn gosod y pren mewn lleoliad agored lle na fydd eira’n lluwchio ac yn mesur yr eira bob chwech awr. Drwy glirio’r eira o’r pren ar ôl ei fesur, dim ond eira’r diwrnod hwnnw fydd yn cael ei fesur, a gall y gwyddonydd ddweud faint o eira sydd wedi cwympo ar y diwrnod hwnnw. 

Gallwn ni hefyd fesur eira wedi toddi ar ffurf dŵr. Gallwch chi felly ddefnyddio’ch mesurydd glaw i fesur cwymp eira. Os taw dim ond ychydig o eira sy’n cwympo, bydd yn toddi yn y mesurydd beth bynnag, ond os yw hi’n bwrw’n drwm, ewch â’r mesurydd i mewn ac aros iddo doddi’n ddŵr. Gallwch chi wedyn fesur y dŵr fel rydych chi wedi’i wneud bob wythnos, a’i gofnodi fel glawiad yn eich cofnodion tywydd. 

Os oes eira ar lawr a bod digon o amser i arbrofi, beth am fynd ati i fesur dyfnder yr eira? Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw pren mesur (neu pren eira os ydych chi am siarad fel gwyddonydd gwych!). Gwthiwch y pren i’r eira tan ei fod yn cyffwrdd y ddaear a chofnodi pa mor ddwfn yw’r ddaear fesul milimedr. Rhaid i chi fesur o arwyneb gwastad (fel mainc) mewn lle agored lle nad yw’r eira’n lluwchio. Rhaid i chi gofnodi o leiaf tri mesuriad i gyfrifo dyfnder cyfartalog yr eira lleol. Cyfrifwch y cyfartaledd drwy adio’r cofnodion gwahanol a’u rhannu gyda’r nifer o gofnodion. Os ydw i’n cofnodi tri dyfnder o 7cm, 9cm a 6cm, rhaid i fi adio pob rhif (7 + 9 + 6 = 22) cyn rhannu gyda 3 (22 / 3 = 7.33). Dyfnder cyfartalog yr eira felly yw 7.33cm. 

Mae gorsafoedd tywydd fel y Swyddfa Dywydd (MET Office) wedi troi at dechnoleg i ddyfeisio dulliau newydd o fesur dyfnder eira. Edrychwch ar y llun o un o orsafoedd eira’r Swyddfa Dywydd. Mae nhw’n defnyddio synwyryddion laser i fesur dyfnder yr eira ar yr arwyneb gwastad. Gall meteorolegwyr gasglu data o bob cwr o’r wlad wrth wasgu botwm – llawer haws a mwy dibynadwy nag anfon pobl allan i’r oerfel gyda phren eira! Mae pob un o orsafoedd eira’r Swyddfa Dywydd i’w gweld ar y map – oes un yn agos atoch chi? 

Os yw hi wedi bwrw eira, cofiwch fesur y cwymp gyda’r mesurydd glaw neu’r dyfnder gyda phren eira a nodi’r canlyniadau fel ‘Sylwadau’ wrth uwchlwytho eich cofnodion wythnosol. Bydd yn ddiddorol cymharu dyfnder yr eira â chwymp yr eira yn y mesurydd glaw! 

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn, 

Athro’r Ardd

 

Eich sylwadau o wythnos tri:

 

Ysgol Y Traeth: Wedi bwrw glaw llawer ac wedi bod yn wyntog ofnadwy.

Athro’r Ardd: Diolch am rannu eich sylwadau tywydd Cyfeillion.

 

Ysgol Beulah: Mae'n llawer oerach heddiw na oedd e llawer mwy or wythnos.

Athro’r Ardd: Helo, dywedodd ysgolion eraill mai dydd Gwener oedd eu diwrnod oeraf nhw hefyd. Diolch am rannu eich sylwadau tywydd.

 

Ellel St John's CE Primary School: We had record amounts of rainfall on Wednesday 22nd November that resulted in major flooding. Our village (Galgate) was on the local and national news.

Athro’r Ardd:  I’m sorry to hear you’ve had such bad flooding Bulb Buddies! I did hear about this on the news, and other schools have commented to say that they were affected too. Thank you for informing me of how extreme the weather has been in your area.

 

Arkholme CE Primary School: This week it has flooded the garden and also the playground. As you can see, there has been quite a lot of rainfall and it has been quite chilly. Lancaster had the most rainfall recorded in one day ever.

Athro’r Ardd: Hi Bulb Buddies, I heard about flooding in your area on the news. I hope the school grounds have drained now and that you are able to play outside again. Keep me updated!

 

Henllys CIW Primary: On Wednesday actual rainfall 22mm.

Athro’r Ardd: Thank you for the detailed weather report Bulb Buddies.

 

Canonbie Primary School: It has been a busy week as in rehearsal mode for our school show. It has rained more this week. It has been icy and cold.

Athro’r Ardd:  Your comment is very Christmassy! I hope your school show goes well Bulb Buddies.

 

Auchenlodment Primary School: There was torrential rain on Monday night and we even had snow on Friday. It's beginning to look like Christmas!

Athro’r Ardd: I hope you enjoyed the snow Bulb Buddies.

 

Carnbroe Primary School: We were off on Monday. We have had lots of different weather this week. It has been very wet, frosty and on Friday it snowed. We checked our plants and although they were a bit wet they were still fine.

Athro’r Ardd: Your bulbs are very hardy and will be fine with some cold weather. Well done for checking on them, and thank you for sharing your observations of the week’s weather!

 

YGG Tonyrefail: Wet week professor plant!!

Athro’r Ardd: Your rain fall readings testify to that as well Bulb Buddies. Keep up the good work.

 

Ysgol Bro Pedr: Very wet week.

Athro’r Ardd: You’re not the only ones to report an increase in rain fall Ysgol Bro Pedr, I’m interested to see if this continues into next week!

 

Inverkip Primary School: Will our plants grow well with this temperature and rainfall? We think our plants will grow well because they are getting used to a new temperature and are not getting too much rainfall.

Athro’r Ardd: Hi Bulb Buddies, your plants are very sturdy and are nice and snug in the earth. Your temperature and rainfall from this week will be perfect for them, it’s only extreme weather conditions that would prove difficult for them!

 

St Paul's CE Primary School: Rainy and windy days, with heavy rain 23.11.17 overnight (22.11.17). Frosty on each of the mornings.

Athro’r Ardd:  Thank you for your weather observations Bulb Buddies. I can see that your readings show a much wetter week than in week two.

 

Peterston super Ely Primary School: The children were amazed by Tuesday's rainfall result!

Athro’r Ardd: That is quite a high reading! I’m glad they are enjoying the project.

 

Bacup Thorn Primary School: The weather is really cold this week. Friday has been the coldest. We might get snow this weekend.

Athro’r Ardd: Hi Bacup ThornPrimary, gosh it has been a cold week for you. I hope you are wrapping up warm to take your weather readings!

 

Ysgol Casmael: First frost today

Athro’r Ardd: Do you think you will have snow before Christmas Bulb Buddies?

 

Ysgol Iau Hen Golwyn: There has not been a lot of rain this week and the temperature has been going down each day and then on the last day it went up one as well.

Athro’r Ardd: Hi Bulb Buddies, it sounds as though you got of lightly in terms of rainfall compared to a lot of other schools! Thank you for your weather observations.

 

Darran Park Primary: We have had lots of rain with quite high temperatures except for Friday where the temperature was a lot colder with no rain

Athro’r Ardd:  Thank you for your observations Bulb Buddies.