Digwyddiadau

ArddangosfaBîns ar Dost

Wedi'i Orffen
25 Mai29 Medi 2013
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

O ble yn union y daw ein bwyd?

Ydy’r hyn rydyn ni’n ei fwyta wir yn bwysig?

Rydyn ni’n dibynnu ar natur am ein bwyd.

Rydyn ni’n defnyddio technoleg i “wella” natur, ond heb fyd natur fyddai dim bwyd ar ein platiau. Yn wir, efallai fod gan fyd natur atebion ar gyfer ein dyfodol ni.

Wrth i boblogaeth y byd gynyddu, mae angen i ni gynhyrchu mwy o fwyd a chanfod ffyrdd gwell o ddosbarthu bwyd yn ôl yr angen mwyaf.

Rydyn ni’n cynhyrchu llygredd a nwyon tŷ gwydr wrth dyfu a chludo bwyd. Rhaid meddwl am ddulliau mwy cynaliadwy sydd ddim yn niweidio’r byd naturiol yr ydym yn dibynnu arno.

Rydyn ni’n mewnforio bwyd o bedwar ban byd.

Gallwn ni fforddio hyn, ond mae angen i ni fewnforio tua 40% o’n bwyd. Allwn ni ddim cynhyrchu’r holl fwyd rydyn ni ei eisiau yn y DU.

Rydyn ni’n mwynhau amrywiaeth eang o fwydydd o wledydd gwahanol, ond mae tywydd gwael, rhyfel neu drafferthion tramor yn gallu cael effaith fawr ar ein cyflenwadau a chodi prisiau bwyd hefyd.

Beth fydden ni’n ei wneud pe bai gwledydd eraill yn rhoi’r gorau i werthu eu bwyd i ni?

Gall eich dewisiadau bwyd fod yn rymus ac yn newid byd.

Gall eich dewisiadau bwyd effeithio ar eich iechyd, ein hamgylchedd a bywydau pobl filoedd o filltiroedd i ffwrdd.

Gall eich dewisiadau chi ddylanwadu ar y bwydydd sy’n ymddangos ar silffoedd archfarchnadoedd a bwydlenni bwytai.

Gallan nhw newid dulliau o gynhyrchu’n bwyd. Trwy wneud newidiadau bach hyd yn oed i’r bwyd rydych chi’n ei ddewis, gallwch chi newid natur ein cyflenwad bwyd.


Dewch i ddilyn taith bîns ar dost – o’r pridd i’r plât – mewn arddangosfa i’r teulu cyfan!

Rhan o Ŵyl Ecoleg Cymdeithas Ecoleg Prydain.

www.festivalofecology.orgDigwyddiadau