Digwyddiadau

DigwyddiadCynhadledd Gwirfoddolwyr Treftadaeth 2017: Creu amgylchedd cefnogol lle gall gwirfoddolwyr ffynnu.

Wedi'i Orffen
8 Mai 2017, 9.20am – 5.00pm
Pris £35.00 + tâl archebu
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Ticketline 029 20 230 130

Mae creu amgylchedd positif a chefnogol ar gyfer staff a gwirfoddolwyr yn allweddol er mwyn creu diwylliant gwirfoddoli sy’n grymuso, ac yn bartneriaeth go iawn. I gynnal y math hwn o ddiwylliant, mae’n allweddol cael cymuned amrywiol o wirfoddolwyr, a’u gwaith yn helpu eu hiechyd a’u lles. Rhaid ymdrin â materion anodd mewn da bryd, a dylai cynwysoldeb fod yn greiddiol.

Mae gweithio gyda gwirfoddolwyr o gefndiroedd amrywiol yn helpu cyrff treftadaeth i adlewyrchu cymunedau yn ehangach, ond gall datblygu a chynnal cymuned wirfoddoli amrywiol fod yn her.

A yw ein drysau ar agor i bawb mewn gwirionedd? A ydym ni’n mynd ati i gael gwared â rhwystrau i wirfoddolwyr? Sut mae cydbwyso anghenion gwahanol gyfranogwyr, delio â sefyllfaoedd cymhleth, a chefnogi llesiant?

Bydd y cynhadledd yn edrych ar y themau yma ac yn cysylltu gyda rhaglen Llywodraeth Cymru, Cyfuno: Creu cyfleoedd drwy ddiwylliant, sy’n gweithio i chwalu’r rhwystrau sy’n atal pobl rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol, yn enwedig unigolion a chymunedau difreintiedig. Gwirfoddoli yw un o’r ffyrdd allweddol o gefnogi pobl – gan gynyddu eu hyder, a helpu cynyddu sgiliau a phrofiad sydd yn gallu trawsnewid eu bywydau. 

Mae rhaglen ein cynhadledd wedi’i chynllunio i roi ysbrydoliaeth a gwybodaeth i chi ynghylch pob un o’r pynciau hyn gyda siaradwyr, cyflwyniadau astudiaeth achos a gweithdai gan sefydliadau o bob cwr o’r DU. Byddant yn rhannu arferion gorau, gwersi a ddysgwyd a gwybodaeth ynghylch cefnogi gwirfoddolwyr a’r staff sy’n eu rheoli.

Prynu tocynnau

Siaradwyr:

Croeso gan Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Prif Siaradwr: Siân David, Pennaeth Cyfranogiad a Datblygu, The Wallich.


Bydd gweithdai ar gael ar y themâu canlynol:

‘They’re all people, right?: rôl llafur emosiynol wrth reoli gwirfoddolwyr gan Brifysgol De Monfort

Rôl Gwirfoddolwyr Ifanc mewn Amgueddfa/Sefydliad Treftadaeth gan Y Ganolfan Eifftaidd

Cadwraeth ar gyfer ymgysylltu gan Amgueddfa Cymru.

Creu tim o staff a gwirfoddolwyr cryf, cynaliadwy ac hapus i esbonio, dehongli a gwella safleoedd treftadaeth, gan CADW.

Sut mae buddsoddi mewn gwirfoddolwyr yn hwyluso a galluogi gwirfoddoli mewn sefydliadau treftadaeth gan NCVO

Pŵer Sain Ddisgrifiad i gefnogi ymwelwyr dall neu sydd â nam ar eu golwg gan Bartneriaeth Amgueddfa Prifysgol Rhydychen

Meddwl am gyfranogiad pobl sydd yn gadael gofal gan Llamau.

Sut allwn ni greu amgueddfeydd sy’n fwy cyfeillgar i ddementia? gan Amgueddfa Cymru


Gydag astudiaethau achos gan Amgueddfa Cymru, Imperial War Museum North a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

I orffen: Y Sgwrs Fawr – Panel Trafod gyda siaradwyr o NCVO, WCVA, Grŵp Amgueddfeydd Gwyddonol, ac Amgueddfa Cymru, wedi’i arwain gan Rob Jackson o Rob Jackson Consultancy Ltd.

Cymryd Rhan
Digwyddiadau