Polisi Mynediad

Polisi Ar Ddefnyddio'r Casgliadau

  1. Cyflwyniad
  2. Mynediad i'r casgliadau a defnyddio'r casgliadau
  3. Taliadau
  4. Cyfyngiadau
  5. Safonau mynediad
  6. Cyfleusterau
  7. Canllawiau
  8. Goruchwyliaeth

1 Cyflwyniad

Pwrpas bodolaeth casgliadau AOCC yw ehangu gwybodaeth; ni ellir gwireddu'r nod hwn oni fo'r gwrthrychau a'r sbesimenau ar gael ar gyfer gwaith ymchwil, dysgu, arddangos ac i'w benthyg. Ar yr un pryd, rhaid cydnabod bod AOCC yn dal casgliadau (mewn ymddiriedolaeth) ar gyfer y cyhoedd, a rhaid monitro'r defnydd sydd arnynt yn ofalus er mwyn eu hamddiffyn rhag cael eu camddefnyddio, ac er mwyn sicrhau y byddant o ddefnydd yn y dyfodol. Polisi AOCC yw sicrhau bod eu casgliadau ar gael gymaint â fo'n bosibl o fewn cyfyngiadau adnoddau a chadwraeth.

2 Mynediad i'r casgliadau a defnyddio'r casgliadau

Mae mynediad i gasgliadau'r Amgueddfa yn ymwneud â darparu'r cyfle i ddefnyddio'r casgliadau yn gorfforol yn ogystal ag o ran gwybodaeth. Ystyriaethau o ran gofal a rheolaeth addas ar y casgliadau sy'n pennu i ba raddau y bydd mynediad corfforol iddynt. Nodir yr ystyriaethau hyn yn y fan yma ac yn nogfen yr Amgueddfa, Policy on Care of the Collections. Ceir mynediad i'r casgliadau hefyd trwy dderbyn ar fenthyg y gwrthrychau neu'r sbesimenau. Manylir ar y broses hon yn nogfen Policy on Loans yr Amgueddfa.

Mae mynediad i'r casgliadau o ran gwybodaeth yn golygu darparu gwybodaeth am wrthrychau a sbesimenau trwy gatalogau a chyhoeddiadau, boed y rheiny'n lawlyfrau neu'n gatalogau electronig (gweler dogfen yr Amgueddfa, Policy on the Acquisition and Disposal of the Museum's Collections).

Mae defnydd y casgliadau yn ymwneud â'r holl amrywiol fathau o ddefnydd a wneir ar y gwahanol wrthrychau a sbesimenau er mwyn cyflawni amcanion yr Amgueddfa, yn