Cwestiynau cyffredin

Pa fath o gyfleoedd gwirfoddoli ydych chi yn eu cynnig yn Amgueddfa Cymru?

Gall gwirfoddolwyr gyfranogi mewn ystod o weithgareddau. Gweithio yn y gerddi yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, gweithio tu ôl i'r llen ar ein casgliadau, gweithio yn ein horielau wyneb yn wyneb gyda'n hymwelwyr, neu arwain teithiau tywys yn ein horielau celf ac archaeoleg.

Sut fedra i ddysgu mwy am gyfleoedd gwirfoddoli newydd?

Gosodir pob un o'n cyfleoedd gwirfoddoli ar y wefan hon,felly cadwch lygad ar y dudalen hon am ein cyfleoedd diweddaraf.

Sut mae cyfranogi?

Os oes swyddogaeth wirfoddol yn tynnu eich sylw, cymerwch amser i ddarllen y disgrifiad swyddogaeth, fel bod modd i chi ystyried yn ofalus os oes modd i chi gyflawni anghenion ac ymrwymiadau'r swyddogaeth. Os hoffech ymgeisio, llenwch y ffurflen gais gwirfoddoli a danfon i gwirfoddoli@museumwales.ac.uk neu Adran Gwirfoddoli, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NP.

Faint o amser sydd angen ei roi, ac a oes lleiafswm ymrwymiad?

Bydd y disgrifiad swyddogaeth yn nodi'r ymrwymiad amser angenrheidiol ar gyfer y project hwnnw. Mae'r mwyafrif o'n cyfleoedd yn hyblyg ac fe fyddwn yn ceisio gweithio o amgylch eich argaeledd. O ran ymrwymiad, ar gyfer y mwyafrif o gyfleoedd ni fyddwn yn gofyn i chi ymrwymo at y swyddogaeth am gyfnod penodol. Fodd bynnag, ar gyfer rhai swyddogaethau lle bo gwirfoddolwyr yn dilyn rhaglen hyfforddi, mae'n bosibl y byddwn yn gofyn i chi ymrwymo i'r swyddogaeth am gyfnod o amser.

Pa sgiliau a phrofiad sy'n ofynnol?

Bydd y disgrifiad swydd yn nodi'r gofynion hanfodol ar gyfer pob swyddogaeth, ond yn y mwyafrif o achosion, mae brwdfrydedd a chariad at y testun yn bwysicach na phrofiad neu gymwysterau.

A fyddaf yn derbyn tâl?

Na. Gall gwirfoddolwyr amgueddfa hawlio treuliau rhesymol wedi’u cytuno’n barod fel a ganlyn:

  • Gwir gostau trafnidiaeth gyhoeddus (gyda derbynebau) lan at £15.00 am un ffordd
  • Os yn teithio mewn car – 22c y filltir a pharcio am ddim ar y safle

Mae hefyd modd i wirfoddolwyr derbyn disgownt yn siop a caffi fel rhan o raglen cydnabyddiaeth ni.

Rwy'n derbyn budd-daliadau lles. Oes modd i mi wirfoddoli?

Oes, ond rhaid i chi hysbysu'ch ymgynghorydd budd-daliadau eich bod yn gwirfoddoli.

A ydych yn derbyn gwirfoddolwyr tramor?

Ydym. Os ydych o'r UE nid oes cyfyngiadau ar wirfoddoli. Os ydych o ardal y tu allan i'r UE, rhaid i chi edrych ar eich fisa am eich caniatáu i wirfoddoli.

A fydd angen i mi gael gwiriad heddlu?

Mae hyn yn dibynnu ar y swydd wirfoddol, ac fe fydd yn cael ei nodi yn y disgrifiad swyddogaeth. Bydd unrhyw swyddogaeth wirfoddol sy'n cynnwys cysylltiad gyda phlant ac oedolion bregus yn derbyn gwiriad heddlu.

A oes unrhyw gyfyngiadau oed?

Rydym yn derbyn gwirfoddolwyr 14, 16 neu 18 oed a throsodd. Mae gosod oedran yn dibynnu ar y gweithgareddau neu prosiect ac yn cael ei hysbysebu ar y disgrifiad rol. Mae gennym raglen profiad gwaith a fforwm ieuectid penodol ar gyfer y rhai dan 18.