Cyfleon cyfredol

Gwirfoddolwr yn gwylio fyddin hanesyddol
Gwirfoddolwyr yn gwnio gwaith celf
Gwirfoddolwyr yn dyfrio planhigion
Gwirfoddolwyr cadwraeth

Gwirfoddolwyr Chwarae Plant, Amgueddfa Lechi Cymru

Dyddiad cau: 31 Rhagfyr 2020 (erbyn 5pm)

Pwrpas y rôl: i helpu teuluoedd i chwarae â theganau traddodiadol a gemau. Lleolir Amgueddfa Llechi Cymru yng ngweithdai Fictoraidd hen chwarel Dinorwig, yng nghysgod Mynydd Elidir. Yma, gallwch deithio nôl i weld gorffennol diwydiant a ffordd o fyw sydd bellach yn rhan annatod o hunaniaeth Cymru. Rydyn ni yn edrych am wirfoddolwyr i helpu dod ar hanes yma i fyw.

Sut i gychwyn

Yn gyntaf ewch i Cyfleon Cyfredol i weld a oes un sy'n apelio. Darllenwch y disgrifiad rôl yn fanwl yn enwedig y Gofynion a'r Ymroddiad.

Cyn gwneud cais meddyliwch dros y canlynol:

  • eich rhesymau dros wirfoddoli
  • sut bydd gwirfoddoli'n gweithio gyda'ch ymroddiadau eraill

Ar ôl penderfynu pa rôl wirfoddoli sy'n gweddu orau i'ch sgiliau a'ch diddordebau llenwch y ffurflen cofrestru. Fel arfer rhoddir gwybod i ymgeiswyr am hynt eu cais drwy ebost.

Llenwch y ffurflen cofrestru, os gwelwch yn dda a’i dychwelyd at y gwirfoddoli@amgueddfacymru.ac.uk neu drwy’r post at Adran Gwirfoddoli, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NP.

Oherwydd y galw mawr am gyfleoedd gwirfoddoli, ni allwn warantu lleoliad i chi. Ond sicrhawn fod pob cais yn cael ei drin yn gyfartal a bod pob un yn derbyn yr un ystyriaeth. Cewch ymateb drwy e-bost i roi gwybod i chi os cawsoch eich dewis i’r rôl a’i pheidio. (Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost, rhowch eich cyfeiriad post neu rhif ffon arferol i ni). Efallai cewch eich gwahodd am gyfarfod anffurfiol i sicrhau bod y ddwy ochr yn fodlon cyn i chi gychwyn.

Gydag unrhyw ymholiadau cysylltwch â'r Adran Gwirfoddoli ar e-bost neu ar 029 2057 3002.

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr