English

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Amgueddfa Cymru wedi llwyddo i gynyddu ei hymdrechion ailgylchu yn sylweddol ym mhob amgueddfa. Mae’r diolch am hyn yn mynd i’r staff ac i welliannau yn ailgylchu gwastraff.

Ailgylchu, ailgylchu, ailgylchu...

Mae Amgueddfa Cymru wrthi’n lleihau gwastraff na ellir ei ailgylchu. Defnyddir prosesau amrywiol yn dibynnu ar leoliad y gwahanol amgueddfeydd. Mae’r holl wastraff cyffredinol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn mynd i "CAD Brwnt"(Cyfleuster Adfer Deunyddiau) lle caiff ei ddosbarthu ar linell gynhyrchu gan wahanu’r deunydd y gellir ei ailgylchu. Caiff y gwastraff ei brosesu ddwywaith i sicrhau bod cyn lleied o wastraff tirlenwi a phosibl. Dylai hyn wella lefelau ailgylchu Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o’r 50% presennol i tua 70-75%.

Offer cyfrifiadurol a thrydanol

Caiff offer trydanol megis cyfrifiaduron eu hanfon i’w hailddefnyddio ym mhob achos posibl. Mae pob gwastraff trydanol arall yn cael ei drin yn unol â Rheoliadau CTEG (Cyfarpar Electronig a Trydanol Gwastraff). Mae’r rhain yn gosod rheolau caeth ar waredu offer trydanol sydd heb ddefnydd pellach, ac mae’r mwyafrif yn cael eu dosbarthu bellach fel Gwastraff Rheoledig neu Beryglus. Mae hyn yn golygu na allwn ni waredu offer trydanol drwy ddulliau tirlenwi bellach.

Nid yw pob cemegyn yn wael!

Mae Amgueddfa Cymru yn defnyddio amrywiaeth eang o gemegau wrth ei gwaith. Rydym yn ymdrechu fwyfwy i osgoi gwastraffu’r deunyddiau yma. Mae peth gwastraff yn anochel fodd bynnag. Bydd peth o’r gwastraff yma yn cael ei losgi ond mae cyfran ryfeddol o wastraff cemegol yn cael ei ailddefnyddio mewn prosesau diwydiannol amrywiol.

Effeithlonrwydd swyddfa

Gellir ailwampio neu ailddefnyddio nifer o eitemau swyddfa mewn rhyw fodd. Mae hyn yn cynnwys eitemau megis cetris ac arlliw argraffu, yn ogystal ag eitemau mwy fel celfi swyddfa. Drwy weithio’n agos â staff glanhau a swyddfa, mae’r Amgueddfa wedi datblygu systemau i gasglu deunydd ailgylchu a phrosesu cetris argraffu.