ENVIRONMENTAL-WELSH.pdf
DATGANIAD AMGYLCHEDDOL – 2014

Mae Amgueddfa Cymru yn deulu o saith amgueddfa genedlaethol ledled Cymru: Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis; Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre; Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd; Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe; Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon; Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd, a'r Ganolfan Gasgliadau Genedlaethol yn Nantgarw, a'i phrif nod yw cynyddu addysg y cyhoedd.

Mae'r Amgueddfa yn cyflogi tua 620 o staff, ac yn denu tua 1.7 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn ar draws pob safle. Mae'r safleoedd yn amrywio o ran swyddogaeth a natur, yn amgueddfeydd awyr agored, orielau a chyfleusterau ymchwil.

Fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru sy'n cwmpasu ymchwil i faterion amgylcheddol, mae Amgueddfa Cymru yn cefnogi mabwysiadu arferion cynaliadwy, wedi ymrwymo i leihau ei heffaith ar yr amgylchedd, ac wedi ymrwymo i hyrwyddo cynaliadwyedd fel rhan o'i rhaglen addysg.

I gyflawni hyn, mae Amgueddfa Cymru wedi mabwysiadu system reoli amgylcheddol, a gyflawnir drwy System Safonau Amgylcheddol y Ddraig Werdd.

AGWEDDAU AMGYLCHEDDOL

 1. Hyfforddiant Amgylcheddol
  Mae Amgueddfa Cymru yn ceisio codi ymwybyddiaeth staff o faterion amgylcheddol drwy hyfforddiant mewnol, a thrwy rannu adnoddau, megis y rhai sy'n cael eu darparu gan yr Ymddiriedolaeth Garbon.
 2. Gwelliant Parhaus
  Sefydlwyd Fforwm Datblygu Cynaliadwy yn 2004 ac mae'n parhau i ysgogi datblygiad polisïau ac arferion yn ymwneud â datblygu cynaliadwy, gan wneud argymhellion priodol i'r Uwch Dîm Rheoli.
 3. Caffael Cynaliadwy
  Mabwysiadwyd Cynllun Gweithredu a Pholisi Caffael Datblygu Cynaliadwy fel ymrwymiad i gaffael cynaliadwy. Mae hyn yn golygu edrych ar gostau ac effaith gydol oes nwyddau a gwasanaethau, a gwerthuso perfformiad amgylcheddol ein cyflenwyr a’n contractwyr.
 4. Gwastraff
  Rydym yn annog lleihau gwastraff drwy gynyddu ailgylchu, hyrwyddo ailddefnyddio ac arbed ar bob un o'n safleoedd.
 5. Ynni a Dŵr
  Mabwysiadwyd Polisi Ynni fel cam mawr tuag at ddefnyddio ynni'n effeithlon, ac i ddangos cefnogaeth yr Amgueddfa tuag at leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr. Drwy reoli ynni, a gweithredu systemau ar gyfer monitro a thargedu defnydd, mae Amgueddfa Cymru yn ceisio lleihau ei defnydd o ynni a dŵr. Mae hefyd yn mynd ati i ymchwilio i ffynonellau arian grant a allai fod ar gael ar gyfer mentrau i arbed ynni a gwella seilwaith.
 6. Adeiladu
  Mae Polisi Ynni a Pholisi Datblygu Cynaliadwy Amgueddfa Cymru yn rhoi fframwaith ar gyfer sicrhau bod projectau adeiladu yn cael eu dylunio, eu caffael a'u hadeiladu yn unol ag arferion gorau cynaliadwyedd amgylcheddol priodol a'u bod bob amser yn rhoi gwerth da am arian hefyd.
 7. Atal Llygredd
  Mae Amgueddfa Cymru yn ceisio lleihau ac osgoi rhyddhau ac allyrru llygryddion a all achosi niwed amgylcheddol i'r aer, tir neu ddŵr, a lleihau a diddymu llygredd sŵn lle bo'n ymarferol.
 8. Trafnidiaeth
  Mae Amgueddfa Cymru yn hyrwyddo ac yn annog y defnydd o drafnidiaeth ecogyfeillgar yn ystod oriau gwaith, gan gynnwys rhannu ceir, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a seiclo, ac yn cefnogi dulliau sy'n lleihau'r angen i staff deithio rhwng safleoedd (e.e. defnydd priodol o fideogynadledda).
 9. Bioamrywiaeth
  Mae Amgueddfa Cymru yn ceisio amddiffyn, cadw, gwella ac adfer fflora a ffawna naturiol amrywiol pob un o'i safleoedd.
 10. Addysg
  Mae Amgueddfa Cymru yn ymdrechu i annog datblygu cynaliadwy drwy gynnwys materion datblygu cynaliadwy yn ein dehongliad o bob pwnc, ac i ymgymryd ag ymchwil sy'n cyfrannu at ddealltwriaeth o fioamrywiaeth yn rhanbarthol ac yn fyd-eang.
 11. Gwrthrychau
  Cyfrifwyd bod defnydd Amgueddfa Cymru o ynni a chludiant wedi cynhyrchu 5495.74 tunnell o garbon deuocsid yn 2012/13, cynnydd o 3.59% ers y flwyddyn gynt. Y cynnydd yn y defnydd o nwy sy'n bennaf cyfrifol am hyn ac mae wedi gwrthbwyso'r lleihad mewn allyriadau carbon a gafwyd drwy leihau'r defnydd o drydan. Gostwng fu hanes ein defnydd o drydan 4.37% yn y cyfnod hwn.
 12. Perfformiad yn 2012/13
  Gofynnodd Amgueddfa Cymru i Groundwork Wales ddarparu cymorth ymgynghorol gyda'r nod o gyrraedd Lefel 3 y Ddraig Werdd. Hefyd roedd  Amgueddfa Cymru eisoes wedi dechrau perthynas ffurfiol gyda'r Ymddiriedolaeth Garbon, a fu'n edrych ar bob safle gan gynhyrchu cynllun gweithredu i dargedu mesurau i leihau'r defnydd o ynni a dŵr. Mae'r gwaith hwn bellach wedi cael ei gyflawni.
  Cyfarfu'r Fforwm Cynaliadwyedd drwy gydol y flwyddyn, ac mae'n parhau i oruchwylio projectau Amgueddfa Cymru o ran pob mater amgylcheddol.
 13. Polisi Amgylcheddol
  Mae gan Amgueddfa Cymru bolisi amgylcheddol, sy'n atodiad i'r ddogfen hon.

Polisi Amgylcheddol

Mae Amgueddfa Cymru yn cynnwys wyth safle unigol ledled Cymru: Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis; Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre; Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd; Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe; Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon; Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd, a'r Ganolfan Gasgliadau Genedlaethol yn Nantgarw. Mae mynediad am ddim i'r amgueddfeydd, dan nawdd Llywodraeth Cymru. Mae’r Pencadlys yn yr Amgueddfa yng Nghaerdydd. Y weledigaeth yw creu amgueddfa ddysg o safon ryngwladol.

Mae'r Amgueddfa yn ymwybodol bod ei gweithgareddau yn effeithio ar yr amgylchedd, ac yn ceisio lleihau effaith o'r fath lle bynnag a phryd bynnag y bo'n bosibl. Er bod Amgueddfa Cymru eisoes yn mabwysiadu arferion amgylcheddol da, gwelir hyn fel sylfaen ar gyfer datblygu gwelliant amgylcheddol parhaus. Er mwyn gwneud hyn byddwn yn:

 • Cynnal Adolygiad Amgylcheddol o leiaf unwaith y flwyddyn er mwyn ystyried unrhyw newidiadau posibl yn y cyfnod hwnnw a fydd yn llywio ein Datganiad Rheolaeth Amgylcheddol
 • Gosod amcanion a thargedau clir y gellir eu gwirio ar gyfer lleihau ein prif effaith ar yr amgylchedd, sef defnyddio ynni ac adnoddau
 • Datblygu Cynllun Gweithredu ar bapur i gyflawni amcanion a thargedau o'r fath
 • Rhannu arferion amgylcheddol da ledled y sefydliad, wedi'i hwyluso gan arbenigedd staff mewnol
 • Paratoi Cynllun Atal Llygredd ar bapur er mwyn hwyluso ein hymrwymiad i atal llygredd
 • Creu Cofrestr o Ddeddfwriaeth Amgylcheddol a gweithdrefnau ategol er mwyn sicrhau ein hymrwymiad parhaus i gydymffurfio â deddfwriaeth, rheoliadau a gofynion eraill perthnasol y mae'r Amgueddfa yn eu harddel
 • Sicrhau bod monitro amgylcheddol yn digwydd er mwyn asesu cynnydd yn erbyn amcanion a thargedau, ac ysgogi gwelliant parhaus
 • Cyhoeddi Datganiad Amgylcheddol cyhoeddus blynyddol i gynnwys ein blaenoriaethau cyfredol ac ar gyfer y dyfodol, yn ogystal â pherfformiad amgylcheddol yn y gorffennol
 • Sicrhau bod sianeli cyfathrebu effeithiol ledled yr holl sefydliad, gan gynnwys pobl sy'n gweithio ar ran y sefydliad
 • Adolygu'r Datganiad Rheolaeth Amgylcheddol cyfan yn rheolaidd a chymryd camau unioni lle bo angen.

Y Polisi hwn yw'r ddogfen sy'n llywodraethu'r gwaith o osod gwelliannau a bydd yn ystyried barn staff a phartïon â diddordeb. Bydd yn cael ei adolygu o leiaf unwaith y flwyddyn, a'i ddiwygio lle bo angen.

Llofnod gan David Anderson, a Elisabeth Elias