Mae gwyddonwyr a churaduron Amgueddfa Cymru yn cynyddu ein gwybodaeth am faterion yn ymwneud â datblygiad cynaliadwy. Nod mwyafrif ein hymchwil craidd yw gwella ein dealltwriaeth o’n hamgylchfyd naturiol a diwylliannol. Cyflwynir rhai esiamplau o’r gwaith yma ond gallwch chi archwilio ein gwaith a’n casgliadau ymhellach ar ein gwefan Rhagor.

Archwilio gwely’r môr

Mae Amgueddfa Cymru a’r Arolwg Daearegol Prydeinig (BGS) wedi bod ynghlwm â phroject mawr yn edrych ar wely’r môr ym Môr Hafren Allannol. Defnyddir yr ardal hon at sawl diben, o hamdden i garthu tywod. Mae’n hanfodol felly cael dealltwriaeth dda o wely’r môr i sicrhau bod ein hadnoddau naturiol yn cael eu cynnal a’u cadw.

Adeiladau hanesyddol

Mae deall sut y cai adeiladau eu hadeiladu yn y gorffennol yn rhoi cyngor gwych i ni wrth ddatblygu cynlluniau cynaliadwy heddiw. Mae’r bobl fu’n ei ddefnyddio dros y canrifoedd wedi siapio pob rhan o adeilad o’r fath. Ein cyfrifoldeb ni yw adlewyrchu’r defnydd hwnnw a thwrio i hanes cudd yr adeilad. Sut y cafodd ei adeiladu, ble oedd yr adeilad a sut y cai ei ddefnyddio? Mae’r dehongliadau yma’n dibynnu’n fawr ar arbenigedd ein Uned Adeiladau Hanesyddol, ynghyd â’n harbenigwyr amgueddfa, artistiaid ac academyddion o bob cwr o Ewrop.

Wedi oes yr ia

Pan oedd yr Oes Ia ddiwethaf ar ei hanterth, tua 18,000 o flynyddoedd yn ôl, roedd Cymru yn annrhigiadwy; byddai llen ia yn gorchuddio’r wlad gyfan bron. Wrth i’r llenni ia gilio i’r gogledd hawliodd pobl y tir yn ôl, a gwelir y dystiolaeth gynharaf o fyw yng Nghymru o ogofau yn dyddio o tua 15,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae gwaith archaeolegwyr yr Amgueddfa ac eraill wedi datguddio tystiolaeth am y bobl yma o ganol oes y cerrig.

Pan rewodd Antartica’n gorn

Mae gwyddonwyr o Amgueddfa Cymru a Phrifysgol Caerdydd wedi canfod tystiolaeth newydd o newid hinsawdd yn y gorffennol, sy’n datrys peth o’r dirgelwch am y llen ia anferth a ymddangosodd yn Antartica 34 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Sut oerodd glo’r hinsawdd 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl

Yn Ne Cymru mae’r graig llawn glo sydd wedi’i dinoethi orau yn Ewrop. Mae gwyddonwyr yn Amgueddfa Cymru yn arwain tîm rhyngwladol o arbenigwyr sy’n ymchwilio i sut effeithiodd ffurfio’r glo yma ar gyfansoddiad yr atmosffer hynafol.

Y planhigion prinnaf yng Nghymru

Mae gan Gymru gyfoeth o blanhigion am wlad fechan. Mae’r cerrig a’r dirwedd amrywiol, o galchfaen Penrhyn Gŵyr i garreg laid a cherrig folcanig Eryri yn gartref i nifer o blanhigion gwahanol ac arbennig. Mae deall bioamrywiaeth planhigion o’r fath yn rhan bwysig o warchod ein tirlun a chadw rhywogaethau prin ac sydd mewn perygl.

Dylunio Arddangosfeydd Cynaliadwy

Mae tipyn o adnoddau yn cael eu defnyddio i ddatblygu arddangosfeydd. Mae ein huned arddangosfeydd yn edrych ar ffyrdd o wneud dylunio ac adeiladu arddangosfeydd yn fwy cynaliadwy. Rhaid i ddylunydd fabwysiadu dull holistaidd o weithio os am wneud ei waith yn gynaliadwy, dull sy’n ateb anghenion tair conglfaen datblygu cynaliadwy: cyfrifoldeb cymdeithasol, gwarchod yr amgylchedd a datblygiad economaidd.