English

Mae Amgueddfa Cymru wedi gweithio’n agos â chyrff fel yr Ymddiriedolaeth Garbon a Llywodraeth Cynulliad Cymru i wella effeithlonrwydd ein hadnoddau yn sylweddol. Gallwch weld esiamplau o’n defnydd o ynni a dŵr yma.

Technoleg gynaliadwy

Mae’r Amgueddfa yn defnyddio technoleg gynaliadwy mewn sawl maes yn barod. Mae cyfres o baneli solar 5kV yn darparu ynni adnewyddadwy i’r prif adeilad yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Mae paneli solar hefyd yn cael eu defnyddio yn Tŷ Gwyrdd ynghyd â phwmp gwres daear i wresogi’r adeilad. Mae technoleg o’r fath hefyd yn cael eu defnyddio yn rhai o’n adeiladau hanesyddol at ddibenion cadwraeth. Eglwys ganol oesol yw Sant Teilo. Wrth iddi gael ei hailadeiladu, gosodwyd pwmp gwres daear i ddarparu modd cynaliadwy a chudd o wresogi’r adeilad.

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

4 ffaith werdd am yr adeilad doeddech chi ddim yn eu gwybod:

  • Gwresogi solar – mae 6 panel solar ar y to yn cynorthwyo i wresogi’n dŵr poeth.
  • Wal lechi – mae’r wal anferth o lechi Cymreig yn gymorth i atal gormod o wres yr haul rhag cynhesu’r adeilad o’r de ac yn insiwleiddio’r amodau oriel y tu mewn.
  • Oeri’r system aerdymheru â dŵr o’r marina - mae dŵr o’r marina yn cael ei bwmpio i’r Amgueddfa ac yn cael ei ddefnyddio i oeri’r system aerdymheru. Profwyd rhai problemau i ddechrau gyda chorgimychiaid yn tagu’r system (wir i chi!) ond mae’r broblem wedi’i datrys bellach.
  • Toiledau fflysio dŵr llwyd – wrth iddi lawio, bae tanciau ar y to yn llenwi, a defnyddir y dŵr glaw wedyn i fflysio toiledau’r Amgueddfa.

Arbed Ynni

Mae gosod peiriannau a systemau rheoli gwell wedi gwella ein defnydd ynni yn sylweddol. Esiampl o hyn yw gosod gyriant gwrthdroadol gyda phob gyriant modur trydan. Nid yw gyriant gwrthdroadol yn hynod ddiddorol o edrych arno, ond mae’n galluogi i ni reoli cyflymder modur, a thrwy hynny ddefnyddio llai o ynni gan leihau defnydd trydan yn sylweddol.

Monitro defnydd dŵr ac ynni

Mae gosod system STARK ‘system fonitro mesur a phrofi awtomatig’ (aM&T) ar y we yn darparu gwybodaeth a dadansoddiad pwysig o sut a phryd y caiff ynni ei ddefnyddio yn Amgueddfa Cymru. Mae deall patrymau defnydd yn ei gwneud yn haws i arbed ynni ac mae’r system aM&T wedi cael ei defnyddio i adnabod ardaloedd lle gellir gwneud arbedion ariannol yn barod.

Goleuo Ynni Effeithlon

Mae goleuo casys yn yr orielau celf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru wrthi’n cael eu huwchraddio drwy ddefnyddio goleuo DAG newydd. Er bod y cyfarpar DAG dipyn yn ddrytach, mae’r lampau’n para am 50,000 o oriau (tua 14 mlynedd o ddefnydd) ac mae’r arbedion ynni yn anferth. Mae’r orielau celf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd gafodd eu hailwampio’n ddiweddar hefyd yn ymgorffori goleuo DAG modern.

Gwres a Phŵer Cyfunedig

Gosodwyd bwyler gwresogi newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn ddiweddar, ond nid bwyler cyffredin mohono – bydd yn cyflenwi trydan yn ogystal â dŵr poeth. Bwyler gwres a phŵer cyfunedig (CHP) yw’r enw ar y math hwn o fwyler sy’n cynhyrchu trydan yn ogystal â dŵr poeth.

Mae’r dechnoleg newydd hon, sydd wedi bod yn llwyddiannus mewn profion, yn llawer mwy effeithlon na bwyleri confensiynol. Bydd y CHP yn arbed tua £90,000 y flwyddyn ac yn talu am ei hun o fewn rhai blynyddoedd – wedi hynny bydd yr Amgueddfa yn arbed arian ar ei biliau ynni. Mae buddiannau amgylcheddol hefyd, gan y bydd ein lefelau carbon deuocsid yn llawer is.

Ni fydd y bwyler CHP newydd yn darparu ein gwres a’n trydan i gyd, ond mae’n sicr yn gam i’r cyfeiriad cywir ac yn golygu bod yr Amgueddfa bellach ar flaen y gad yn amgylcheddol ac ym maes cynaliadwyedd ariannol.