English

Celf er Lles

Maria Hayes

Sut mae mesur ein lles? Beth ydyn ni’n ei wneud i’w gynnal, yn enwedig yn ystod COVID-19? Rydw i wedi sylwi bod fy emosiynau wedi bod yn fwy tanllyd ac anwadal nag arfer ers mis Mawrth. Daw pob diwrnod â’i her newydd. Daw pob darn o waith a moment o fywyd ag elfen o ansicrwydd. Prin yw’r hyn y gallwn ei reoli.

(h) Dr Maria Hayes

(c) Dr Maria Hayes

Fel artist, gallwn droi at fy ngwaith i gynnal, meithrin ac arbed fy mhwyll. Llenwais fy mag â phaent, pensiliau, brwsys a phapur a mynd i gerdded mynyddoedd, dyffrynnoedd a glan y môr. Wrth dynnu lluniau yng nghanol byd natur - gyda natur - rwyf wedi llwyddo i sefydlogi fy nheimladau, dysgu am yr hyn rwyf yn ei weld a sut i’w gyfleu ar y dudalen. Ers Ebrill 2020 rydw i wedi paentio 74 o luniau hyd yn hyn, yn ogystal â gweithiau eraill mewn llyfrau braslunio ac yn y stiwdio. Ar ôl gorffen pob gwaith bydda i’n ei rannu ar Facebook. Daeth hi’n amlwg yn fuan iawn bod pobl yn gwerthfawrogi’r rhannu hwn ac yn aros yn eiddgar am y darlun nesaf. Cefais fy nghalonogi gan yr ymatebion mod i ddim yn gweithio’n ofer, a bod rhannu’r gwaith yn ateb galw. Mae dyn yn teimlo’r angen i greu, rhannu ac ymateb - ffyrdd o gysylltu a chadw ffydd.

Cynhyrchwyd yr olwyn hon yn dilyn gwaith ymchwil ym Mhrifysgol Aarhus, Denmark.

Gofod gwyrdd yw’r amddiffyniad cryfaf yn erbyn anhwylderau meddwl, iselder, niwrosis a straen ... sy’n awgrymu taw adferiad seicolegol yw gwaddol warchodol bwysicaf gofodau gwyrdd. Mae effaith gofod gwyrdd hefyd yn ddibynnol ar amser, felly mae pobl sy’n treulio mwy o amser mewn gofodau gwyrdd yn cael mwy o fudd meddyliol.

Mae paentio yn yr awyr agored a rhannu fy ngwaith ar y cyfryngau cymdeithasol yn lleddfu fy straen ac yn llesol i mi, ond nid yw’n talu’r biliau. I wneud bywoliaeth fel artist rhaid i mi hwyluso creadigrwydd eraill. Rydw i’n artist hwylusydd – rôl ddwbl gyda’r ail ran yn ddibynnol ar y cyntaf. Rhaid i mi fod yn artist gyntaf er mwyn gallu hwyluso.

Ym mis Mai 2020 cefais rôl gyda phroject Y Lab, NESTA ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd a Chyngor Celfyddydau Cymru. Y nod oedd ymchwilio, a chreu project Celf er Lles i’w ddarparu yn ystod y cyfnod clo (Mehefin-Gorffennaf 2020)1.

Dyma ni’n gweithio mewn timau bychan o bobl oedd heb gyfarfod o’r blaen, gan gydweithio’n gyfangwbl o bell. Roedd y briff yn gofyn am broject mentrus, felly dyma ddechrau drwy ymchwilio i’r hyn oedd yn cael ei gynnig yn barod. Mae byd y celfyddydau ac amgueddfeydd wedi bod yn hael eu darpariaeth yn ystod y pandemig; yn galluogi i bobl weld gweithiau ar-lein, comisiynu artistiaid i greu projectau cyfranogol o bell, darparu pecynnau gweithgaredd celf a gwahodd pobl i rannu eu creadigrwydd ar lwyfannau ar-lein. Roedd yn anodd canfod ongl newydd yng nghanol y fath arlwy. Roedd amrywiaeth yr hyn a gynigiwyd ac addasu chwim y sector mewn argyfwng yn creu argraff.

Mesur Lles

Mesur Lles

Rwy’n ffodus i fyw ar lethrau mynydd yng Ngwynedd, gyda gwledd byd natur ar y rhiniog. Meddyliais am y bobl oedd heb y fath gyfoeth, heb fynediad at ofodau naturiol am amryw resymau. Roeddwn i ar brydiau yn dyheu am fwy o ryddid, i gael anturio yn rhywle arall. Felly dyma’n project ni yn troi at sbectolau cardfwrdd a ffonau symudol i ddarparu fideos Realiti Rhithwir (VR) llawn ysbrydoliaeth. Dyma ni’n darparu dolenni a chyfarwyddiadau manwl ar sut i greu’r fideos – pob un yn adlewyrchu ein gwaith celfyddydol personol. Roedd pob fideo yn mynd ar daith drwy ofodau naturiol ac yn helpu pobl i ddianc o’u gofodau dyddiol. Dyma ni’n eu harwain ar antur danddwr a fry i’r atmosffer, eistedd gyda nhw ger rhaeadr a dod wyneb yn wyneb â llewod yn Affrica.

Roeddwn i am weld os fyddai troi at arfer creadigol dyddiol yn cael effaith bositif ar les y cyfranogwyr. Mae digonedd o dystiolaeth yn cefnogi’r syniad fod projectau Celf er Lles o fudd. Ymddengys y daw cyfran helaeth o’r budd yn y rhan fwyaf o achosion o’r cynnydd yn y cyswllt cymdeithasol fydd cyfranogwyr yn ei fwynhau wrth ymwneud â phroject. Yn ystod y cyfnod clo cawsom gyfle i weld effaith yr ymgysylltu creadigol, a hynny heb yr elfen gymdeithasol.

I weld os oedd budd i’r arfer dyddiol hwn roedd yn rhaid mesur cyn ac ar ôl y gweithgareddau. Roedd hyn yn galw am ddull gwerthuso creadigol, oedd yn hawdd ac yn gyflym i’w ddefnyddio o bell, i gasglu tystiolaeth ac ateb y cwestiwn. Gan nad oedd dull addas, fe ddyfeisiais un. Ystyriais sut oedd unigrwydd y cyfnod clo yn effeithio ar fy nghyflwr meddyliol a’u rhestru o’r negatif i’r niwtral i’r positif. Dyma fi hefyd yn nodi sut oeddwn i’n ymateb i’r cyflyrau yma i leddfu, setlo neu rannu. Gosodwyd yr argymhellion yma dan y penawdau perthnasol fel arweiniad i’r cyfranogwyr. Pan fyddwch chi mewn tymer negatif, mae weithiau’n anodd cofio sut i ymddwyn a beth i wneud, ac roedd yr argymhellion yma i fod yn gefnogaeth gynnil.

Yn y diwedd, er mwyn adlewyrchu’r unigrwydd yn fy mwyd a’r effaith negyddol arnaf, penderfynais fod angen i’r dull mesur gael ei baentio a’i ysgrifennu â llaw, i roi ymdeimlad o berthyn. Fy syniad cyntaf oedd creu mesurydd llinol, ond symudais at y cylch yn fuan iawn. Mae cylch yn cyfleu symudiad a pharhad. Mae hefyd yn fy atgoffa o’r olwyn liw, a dyma felly ddefnyddio sbectrwm o liwiau i gyfleu sbectrwm o deimladau.

Torrwch allan a’i binio i ganol y Mesurydd Symudwch y saeth i ddangos eich teimladau. tynnwch lun a’i anfon aton ni.

Dyma ni’n gofyn i’r cyfranogwyr ystyried eu teimladau cyn ac ar ôl cymryd rhan yn y gweithgareddau creadigol a gynlluniwyd ar eu cyfer. Dyma nhw’n gosod y mesurydd, a chymryd llun ar eu ffôn bob dydd drwy gydol y project, cyn e-bostio lluniau’r mesurydd cyn ac ar ôl y gweithgaredd (ynghyd â llun o’u creadigaeth gelf wrth gwrs).

Pan dderbyniwyd y canlyniadau, darparodd y Mesurydd Lles ddata meintiol nad oeddwn i wedi ei ragweld. Roedd yn dangos faint o bobl oedd yn cymryd rhan, a phryd; a faint o gyfranogwyr wnaeth wella/aros yr un peth/waethygu ar ôl y gweithgaredd creadigol. Roedd y sgôr lles (cyflwr y cyfranogwyr cyn ac wedi’r gweithgaredd) yn rhoi gwybodaeth ansoddol ar effaith cymryd rhan yn y gweithgaredd, ond ni allai ddweud pam. Ceisiwyd ysgogi esboniad o’r ‘pam’ mewn cyfarfod a sgwrs grŵp derfynol dros Zoom, oedd yn rhoi darlun cliriach o’r lluniau a dderbyniwyd dros e-bost. Y canfyddiad cyffredinol oedd bod gweithgaredd creadigol dyddiol o daith VR drwy dirlun naturiol yn gwella lles.

Ers y project, rydw i wedi rhannu’r Mesurydd Lles gyda gweddill y sector, ac mae wedi cael ei weld ar draws y byd. Cafodd ei ddisgrifio gan Nicky Goulder, Prifweithredwr Create fel gwaith celf o’r galon. Mae ar gael i’w ddefnyddio a’i addasu ar alw. (drmariahayes@gmail.com )

Yn ôl yr ymateb i fy mhaentiadau ar Twitter a Facebook, mae gweld gweithiau celf yn llesol i ni hefyd. Mae ymchwil ar y delweddau gorau ar gyfer ysbytai yn cadarnhau taw tirluniau a delweddau byd natur sy’n fwyaf llesol i iechyd cleifion. Mae Lankston, Cusack, Freemantle ac Isles yn eu traethawd ar Visual Art in Hospitals yn datgan:

Lliwiau sy’n ennyn pleser heb gynhyrchfu sydd fwyaf tebygol o greu teimlad o lonyddwch, tra gall lliwiau sy’n ennyn anfodlonrwydd a llawer o gynnwrf achosi gorbryder. Mae’r ffaith bod cleifion yn aml yn ffafrio tirluniau a golygfeydd byd natur yn cydweld â’r canfyddiad hyn, a gyda theoriau seicoleg esblygiad sy’n rhagweld y byddwn yn ennyn ymateb emosiynol positif at amgylchedd naturiol sy’n ffynnu. Yn groes i farn sy’n bodoli ymhlith rhai artistiaid cyfoes, ni fydd cleifion sy’n sal neu’n poeni am eu hichyd yn cael cysur mewn celf haniaethol, gan ffafrio diddanwch positif a thawelwch lliwiau gwyrdd a glas irluniau a golygfeydd byd natur.

Gall edrych ar y byd o’n cwmpas, yn enwedig byd natur, leddfu a helpu i ni anghofio ofnau mewnol ac esmwytho teimladau cythryblus.

Rydym yn eich gwahodd chi i brofi’r teimlad hwn eich hun drwy gymryd rhan mewn project gweledol byr, gan ddefnyddio fersiwn ddigidol o’r Mesurydd Lles i asesu eich teimladau cyn, ac ar ôl cymryd rhan. Byddwch chi’n gweld chwe tirlun a ddewiswyd gennyf i o gasgliad Amgueddfa Cymru - gweithiau y bydda i’n dychwelyd atyn nhw dro ar ôl tro i weld beth allaf ei ddysgu, ac i ddychwelyd at y teimladau llesol y maent yn eu hennyn ynof. Wrth edrych ar gelf rydyn ni’n dechrau sgwrs - sgwrs rhyngom ni a'n profiadau â gwrthrych sy’n cyfleu egni’r broses a ddefnyddiodd yr artist i’w greu. Rhowch amser i’ch hun i deimlo’r cyfnewid egni hwn, ac ystyried sut mae’n eich cyffwrdd.

Wrth edrych ar gelf byddwn ni’n aml yn gofyn, ‘Yw e’n dda?’
Yn y project hwn rydyn ni am i chi ofyn, ‘Yw edrych ar hwn yn dda i fi?’

Rhestr Delweddau

  1. Graham Sutherland - Aber gyda Chreigiau
  2. Roland Vivian Pitchforth - Cwm Glaslyn
  3. John Piper – Tardddiad Afon Dyfi
  4. Mary Lloyd Jones – Dyffryn Nantlle Llais Nantlle
  5. Peter Prendergast – Ger Tŵr Ellin, Ynys Môn.
  6. Catrin Webster – Dienw

sylw (1)

Stuart Evans
4 Rhagfyr 2020, 11:04
Very interesting article and selection of images. Besides providing a template for evaluation the ‘feel good test’ with paintings provides an engagement with the main thrust of the statements made. The paintings took me to those spaces that were familiar and made me feel secure in belonging in those landscapes that I consider as home, familiar. Each has an emotional thrust and this too held a sense of attachment.
Thank you.
Nid yw sylwadau ar gael ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.