Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Sgwrs Gyda: David Olusoga & SSAP

Wedi'i Orffen
O 19 Tachwedd 2020, 7:30 - 8:30 PM
Pris Talwch Beth Gallwch
Addasrwydd Oedolion

 

 

Mae lladdiad George Floyd wedi sbarduno myrdd o fudiadau cyfiawnder hil ledled y byd ac maent wedi cael llais diolch i adfywiad ymgyrch Mae Bywydau Du o Bwys.

 

Mae’r mudiad wedi troi ein golygon unwaith eto at waddol hanesyddol Prydain a Chymru o gaethwasiaeth, trefedigaethu ac imperialaeth, ac wedi bod yn gryn destun trafod yn y cyfryngau poblogiadd.

 

Yn y digwyddiad hwn, bydd y Sub Sahara Advisory Panel (SSAP) a'r hanesydd David Olusoga yn trafod sut y caiff y cyfnod hwn yn hanes Prydain a Chymru eu hystyried, y cof cynulliadol sydd wedi datblygu, ac effaith atgofion o’r fath ar greu ac adeiladu hunaniaeth a hanes genedlaethol anghyflawn ac unochrog. Wrth i gerfluniau a chofebau cyhoeddus gael eu dymchwel, mae’n amlwg fod pobl Prydain a Chymru yn dadansoddi ac ailadeiladu eu hanes cenedlaethol. Wrth i Brydain a Cymru barhau i ddygymod â’i hanesion tywyll, poenus, bydd y digwyddiad hwn yn trafod y dulliau mwyaf addas o’u coffau a’u cynrychioli. Mae hyn yn codi cwestiynau dwys am rôl sefydliadau hanesyddol a diwylliannol, sut y gallant fod yn rym cymdeithasol creadigol a gormesol, y bobl a’r lleisiau sydd heb gael llwyfan yn draddodiadol, a’r posibilrwydd o gynhwysiad ac amrywiaeth wrth ailadrodd hanesion Cymru a Phrydain. Gyda gwrthdaro cyhoeddus syniadau hen a newydd o hunaniaeth ac wrth i Cymru a Phrydain ddod i ddygymod â’i hystyr bregus ei hun, bydd y digwyddiad hwn yn edrych ar sut y mae Cymru a Phrydain yn mynd ati i ailadeiladu eu hunnain ac yn gofyn a fydd naratif, hunaniaeth a diwylliant newydd, addas yn codi ohono.

 

Gwybodaeth Pwysig:

- Cynhelir y sgwrs ar Zoom. Bydd mwy o wybodaeth am sut i ymuno â’r webinar zoom ar gael cyn y digwyddiad.

- Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael ac mae'n rhaid archebu ymlaen llaw.

 

Tocynnau ar gael o Hydref 28

 

Tocynnau

 

Sgroliwch i lawr i ddarllen am ein siaradwyr

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

David Olusoga

Hanesydd, darlledydd a chynhyrchydd ffilmiau o dras Prydeinig a Nigeraidd yw David Olusoga.

Ymhlith ei waith diweddaraf mae cyfresi teledu Empire (BBC 2), Black and British: A Forgotten History (BBC 2), The World’s War (BBC 2), tair cyfres A House Through Time (BBC 2) a Britain’s Forgotten Slave Owners (BBC 2) a enillodd wobr BAFTA.

David hefyd yw awdur Black & British: A Forgotten History a enillodd Wobr Ymddiriedolwyr Hanes Heddiw Longman a Gwobr PEN Hessell-Tiltman. Ymhlith ei lyfrau eraill mae The World’s War, a enillodd wobr Llyfr Rhyfel Byd Cyntaf y Flwyddyn yn 2015, The Kaiser’s Holocaust: Germany’s Forgotten Genocide and the Colonial Roots of Nazism a Civilizations: Encounters and the Cult of Progress.

Roedd David hefyd yn gyfrannwr at yr Oxford Companion to Black British History ac mae’n ysgrifennu ar gyfer The Guardian, The Observer a BBC History Magazine. Mae hefyd yn un o dri chyflwynydd cyfres gelf arloesol y BBC Civilizations. Mae llyfr diweddaraf David, Black & British: A Short, Essential History, ar restrau’r gwerthwyr gorau ar hyn o bryd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SSAP

Ffurfiwyd y Panel Cynghori Is-Sahara yn 2009, pan gyfarfu nifer o grwpiau alltud Affricanaidd yng Nghymru i ystyried sut y gallent hyrwyddo’u diddordeb cyffredin mewn Datblygu Rhyngwladol gyda’i gilydd. Mae'r sefydliad yn ceisio defnyddio'r sgiliau, y gallu a’r wybodaeth yng nghymunedau alltud Affricanaidd Cymru er budd pawb. Rydym am ddefnyddio ein profiad o realiti economaidd i ddylanwadu ar y sector elusennau yn ogystal â bod yn eiriol dros ddatblygiad ymhlith cymunedau diaspora Affrica. Byddwn yn cyflawni hyn drwy lansio mentrau datblygu yng Nghymru ac ar draws Affrica Is-Sahara.”

Y Rhwydwaith Arweiniad Ieuenctid (SLYN) yw adain ifanc yr SSAP. Mae’n rhwydwaith dan arweiniad pobl ifanc o gymunedau o dras Affricanaidd yng Nghymru, a phobl sy’n dod yma i astudio. Mae’r rhwydwaith yn cynnig cefnogaeth cyfoedion i bobl ifanc yn y gymuned, yn lansio eu projectau eu hunain, ac yn mynd i’r afael â materion sy’n bwysig iddyn nhw.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umulkhayr Mohamed

Artist, awdur, curadur ac ymgynghorydd Cymreig a Somali yw Umulkhayr Mohamed (hi/ei). Fel rhan o’i rôl bresennol fel Cynhyrchydd Amgueddfa Cymru mae Umulkhayr yn rhan o’r tîm craidd sy’n gweithio ar arddangosfa sy’n ailddychmygu dyfodol Cymru. Hi hefyd yw prif guradur Hwyrnos: Y FAGDDU – project ar y cyd rhwng Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Artes Mundi fydd yn dathlu natur ddiflino a diddiwedd y profiad Du.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O’Molemo Thamae

Ffotograffydd, cynhyrchydd ffilmiau ac ymgyrch ydw i, ond wedi hyfforddi fel gwyddonydd. Fe sefydlais i Omnegus Media yn 2017 ac ers hynny rydw i wedi gweithio gyda busnesau, a mentrau cymdeithasol mewn sawl diwydiant yn creu ffilmiau a thynnu lluniau.

Rydw i wedi cael y pleser o gydweithio â sefydliadau sy’n arddel yr un egwyddorion, gan gynnig cyfleon creadigol pellach a’r cyfle i weithio gydag artistiaid, gan gynnwys David Olusoga ar adegau.

 

 

 

Digwyddiadau