Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Offer Carreg Cynhanesyddol - Diwrnod Astudio Ar-lein

Wedi'i Orffen
17 Gorffennaf 2021, 9am-6.30pm BST
Pris Talwch beth allwch chi: Rhodd a awgrymir £10 (+ffïoedd Eventbrite)
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Eventbrite
Llun: Blaen saeth o gasgliad Fferm Breach, Bro Morgannwg, a ganfuwyd mewn bedd saethwr

Blaen saeth o gasgliad Fferm Breach, Bro Morgannwg, a ganfuwyd mewn bedd saethwr 

Llun: Bwyelli rhyfel carreg a morthwylion bwyell o gyfnod Oes Yr Efydd

Bwyelli rhyfel carreg a morthwylion bwyell o gyfnod Oes Yr Efydd 

Llun: Nodweddion sydd i'w gweld ar fflint sydd wedi ei daro sy'n ei wahanu oddi wrth ddarn naturiol o garreg

Nodweddion sydd i'w gweld ar fflint sydd wedi ei daro sy'n ei wahanu oddi wrth ddarn naturiol o garreg 

Llun: Dr Elizabeth A. Walker, Curadur Archaeoleg, Amgueddfa Cymru

Dr Elizabeth A. Walker

Llun: Mark Lodwick, Curadur Archaeoleg yn Amgueddfa Cymru

Mark Lodwick

Yn newydd ar gyfer 2021 - diwrnodau astudio ar-lein

Ymunwch â churaduron archaeoleg arbenigol o Amgueddfa Cymru am olwg fanwl ar offer carreg Cynhanesyddol yn y diwrnod astudio ar-lein hwn.  Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o Ŵyl Archaeoleg y CBA.

Fel deiliad tocyn bydd gennych fynediad at:

 • Gweminar byw gyda'n curaduron archaeoleg; Dr Elizabeth Walker a Mark Lodwick.
 • 7 modiwl astudio wedi eu recordio o flaen llaw i chi weithio drwyddyn nhw yn eich amser eich hun.
 • Adnoddau y gellir eu lawrlwytho i'ch helpu chi i ddatblygu eich astudiaethau yn y pwnc.
 • Ymunwch a grŵp Facebook preifat yn ystod y digwyddiad. Gallwch ofyn cwestiynau, uwchlwytho lluniau o'ch canfyddiadau ar gyfer adnabod, a rhyngweithio gyda chyfranogwyr eraill.

Gweminar Byw: dydd Sadwrn 17 Gorffennaf  5-6.30 pm BST:

Ymunwch â churaduron archaeoleg Amgueddfa Cymru, Elizabeth Walker a Mark Lodwick, ar gyfer gweminar anffurfiol a llawn gwybodaeth, yn trafod projectau maen nhw wedi gweithio arnynt.  Bydd cyfle am sesiwn cwestiwn ac ateb ar y diwedd. Bydd y pynciau a drafodir yn cynnwys:

 • Pwysigrwydd adrodd a chofnodi offer carreg.
 • Mae astudiaethau achos o Gymru, gyda darganfyddiadau gan bobl gyffredin, wedi arwain at wybodaeth newydd pwysig am fywydau pobl y cyfnod Cynhanesyddol:
  • Dagr Abertawe
  • Project cerdded caeau yng Nghas-Gwent, Sir Fynwy
  • Burry Holms, Abertawe, prject ymchwil
  • Canfyddiadau Fforestydd Cymreig

Modiwlau astudio:

 1. Sut i Adnabod Offeryn Carreg Cynhanesyddol: Dysgwch i adnabod y gwahaniaeth rhwng offeryn carreg cynhanesyddol a darn o garreg sydd wedi torri’n naturiol. 
 2. Creu offeryn carreg: Yr ysglodiwr fflint medrus Karl Lee sy'n dangos sut i greu bwyell llaw. 
 3. Offer paleolithig (Oes y Cerrig Cynnar): Edrych ar rai o'r offer carreg hynaf sydd wedi cael eu darganfod yng Nghymru:
 4. Offer mesolithig (Canol Oes y Cerrig): Darganfod offer llafn bach helwyr-casglwyr-pysgotwyr Cymru.
 5. Offer Neolithig/Oes yr Efydd:  Oddeutu 4,000 CC dechreuodd pobl yng Nghymru ffermio cnydau a da byw. Archwiliwch y newidiadau o ran ffurfiant offer carreg yn ystod y cyfnod hwn.
 6. Nid yw pob offeryn carreg wedi ei lunio o fflint: Edrych ar fwyelli carreg, pennau pastynau a mwy. 
 7. Cofnodi offer carreg:  Trosolwg o sut mae archaeolegwyr yn dadansoddi, trefnu a chofnodi cydosodiadau offer carreg. 

Tocynnau

 

Gwybodaeth Bwysig:

 • Mae'r digwyddiad hwn wedi ei anelu at gynulleidfa o oedolion gyda diddordeb amatur brwd yn y pwnc - Nid oes angen meddu ar wybodaeth arbenigol i gymryd rhan. Gall oedolion ifanc a phlant iau gymryd rhan hefyd gyda pheth cymorth. Prynwch un tocyn fesul aelwyd.
 • Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael. Rhaid archebu tocynnau o flaen llaw.
 • Bydd deunydd digidol y digwyddiad a fydd wedi ei recordio o flaen llaw ar gael i ddeiliaid tocynnau o 9am ar ddiwrnod y digwyddiad a 5pm ar ddydd Llun 19 Gorffennaf. Gallwch fwynhau'r modiwlau yn eich amser eich hun ac mewn unrhyw drefn.
 • Caiff y gweminar byw ei recordio a bydd ar gael i 'wylio eto' am weddill y digwyddiad.
 • Y cyfraniad a awgrymir ar gyfer y digwyddiad hwn yw £10.
  • Fodd bynnag, rydym yn deall y gall £5 fod yn fwy addas ar gyfer myfyrwyr, neu'r rheiny ar incwm cyfyngedig.
  • Byddem yn croesawu cyfraniadau o £15 gan y rheiny sy'n awyddus i gefnogi gwaith Amgueddfa Cymru, ac sy'n hapus y bydd yr help ychwanegol yn helpu eraill i gael mynediad at y digwyddiad hwn.
 • Bydd yr holl ddeunyddiau ac adnoddau fydd wedi eu recordio o flaen llaw ar gyfer y digwyddiad ar gael yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg). Bydd cynnwys byw a rhyngweithio ar y Cyfryngau Cymdeithasol gan ein Curaduron arbenigol yn cael ei gyflwyno yn eu hiaith gyntaf, sef Saesneg.
 • Drwy brynu tocyn, rydych yn cytuno i'n Telerau ac Amodau ar gyfer Digwyddiadau Ar-lein. Er mwyn sicrhau bod y digwyddiad yn un diogel a braf i bawb, ymgynefinwch â hyn o flaen llaw.
 • Nodwch hefyd y telerau ac amodau canlynol sy'n benodol ar gyfer y digwyddiad hwn:
  • Nid es modd i ni gynnig prisiadau ar gyfer unrhyw wrthrych fel rhan o'r digwyddiad, nac ar unrhyw adeg wedi hynny.
  • Ni fydd unrhyw fasnachu, hysbysebu na gweithgarwch masnachl yn bosib fel rhan o'r digwyddiad hwn. Dylid defnyddio'r grŵp Facebook fel adnodd astudio. Caiff unrhyw negeseuon o'r natur hwn eu dileu gennym.

Eich tiwtoriaid:

Astudiodd Dr Elizabeth A. Walker archaeoleg ym Mhrifysgolion Lancaster a'r Drindod Dewi Sant, Llanbedr-Pont-Steffan, lle y datblygodd ddiddordeb mewn cynhanes cynnar ac offer carreg. Mae wedi gweithio i Amgueddfa Cymru ers 1986, a hi yw Prif Guradur Casgliadau a Mynediad ac Archaeoleg Mesolithig yno ar hyn o bryd. Mae Elizabeth wedi gweithio ar sawl project ymchwil ogofâu, gan gynnwys Ogof Pontnewydd ac Ogof Hoyle's Mouth, ac wedi arwain ei chloddiadau ei hun yn Ogof Cathole ynghyd â'r safle Mesolithig cynnar ar Burry Holms, Gŵyr. 

Graddiodd Mark Lodwick mewn archaeoleg o Brifysgol Caerdydd cyn gweithio gydag Amgueddfa Cymru ar waith maes a phrojectau ar ôl cloddiadau. Yn ddiweddarach, catalogiodd Mark elfennau o'r casgliadau astudiaethau Cynhanesyddol yn Amgueddfa Cymru, cyn dechrau gwaith gyda Chynllun Henebion Cludadwy yng Nghymru er mwyn cofnodi arteffactau archaeolegol a ganfuwyd gan aelodau o'r cyhoedd. 

Yn fwy diweddar mae Mark wedi dechrau gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd yn goruchwylio cloddiadau gwaith maes ar fryngaerau Oes yr Haearn yn Yr Almaen a dysgu ffotograffiaeth i fyfyrwyr archaeoleg a chadwraeth archeolegol.

Digwyddiadau