Gwyl Fwyd Amgueddfa Cymru
9-10 Medi 2023

Gwybodaeth

Dyddiadau: Dydd Sadwrn 09/09/23 a Dydd Sul 10/09/23 

Oriau agor: 10am-6pm 

Oes pris mynediad i'r digwyddiad? Mae mynediad i'r Amgueddfa am ddim! Mae’r rhan fwyaf o raglen yr ŵyl am ddim, gyda rhai gweithgareddau ble bydd angen i chi dalu fel y ffair draddodiadol. 

Oes angen i fi archebu tocyn? Nac oes, does dim modd i chi brynu tocyn o flaen llaw. Mae’r Ŵyl Fwyd yn ddigwyddiad am ddim cyhoeddus ac agored i bawb ar sail cyntaf i'r felin. 

Beth yw pris parcio? Codir tâl parcio dyddiol arferol yr Amgueddfa (£6 trwy’r dydd ar hyn o bryd). 

Ydw i'n gallu dod â’r ci? Cewch ddod â chŵn i Sain Ffagan, cyn belled eu bod ar dennyn byr. Dim ond cŵn tywys gaiff fynd i mewn i adeiladau hanesyddol a’r orielau. 

Pa fwydydd fydd ar gael? Bydd y Farchnad Fwyd yn llawn cynnyrch lleol gan gynnwys cacennau, cyffeithiau a chawsiau. Bydd yr Ardaloedd Bwyd Stryd yn llawn amrywiaeth o fwydydd o wahanol wledydd ar draws y byd, o fwydydd Cymreig traddodiadol i pizza, byrgyr, bwydydd figan, Mecsicanaidd, Siapaneaidd, Indiaidd, hufen iâ a llawer mwy. Bydd siopau, bwytai a chaffis yr Amgueddfa hefyd ar agor. Dewch o hyd i rhai o'r stondinwyr a fydd yn arddangos eleni yma.

A fydd yna lawer o stondinau bwyd a all ddarparu ar gyfer gofynion dietegol? Byddwn yn dewis ein stondinwyr yn ofalus er mwyn sicrhau bod mwy o opsiynau ar gael i'r rhai sydd ag anghenion dietegol. Bydd yr arlwy yn cynnwys stondinau sy’n arbenigo mewn cynnyrch fegan a bwyd a diod heb gynhwysion penodol. Siaradwch â’r stondinwyr wrth archebu am wybodaeth lawn am alergenau. 

Oes angen i mi ddod ag arian parod, neu galla i dalu â charden? Rydym yn eich annog i dalu â charden ble’n bosibl gan y bydd y rhan fwyaf o stondinau bwyd yn gallu derbyn taliadau carden. Fodd bynnag, bydd gofyn i chi fod ag arian parod ar gyfer rhai o’r stondinau bwyd a’r gweithgareddau taladwy. Mae peiriant codi arian yn y prif adeilad, ond oherwydd y galw, rydym yn argymell i chi ddod ag arian parod gyda chi. 

Pa weithgareddau bydd ar gael? Bydd digonedd o weithgareddau ar gael i'r holl deulu, o arddangosiadau coginio traddodiadol, i sgyrsiau a cherddoriaeth fyw. Mwy o wybodaeth am y rhaglen.

Ble ar y safle bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal? Mae’r Ŵyl Fwyd yn digwydd ar draws y safle. Cyhoeddir map yn agosach at y digwyddiad a fydd yn dangos lle i ddod o hyd i'r stondinau bwyd a’r gweithgareddau. Nodwch os gwelwch yn dda na chaniateir mynd â bwyd na diod i mewn i'r adeiladau hanesyddol na’r orielau. 

Pa fesurau sydd mewn lle i atal lledaeniad Covid-19 yn y digwyddiad? Mae’r digwyddiad hwn yn amodol ar unrhyw reoliadau Covid cyfredol. Bydd Trefnwyr y Digwyddiad yn parhau i fonitro canllawiau Llywodraeth Cymru ac yn adolygu effaith unrhyw newidiadau a/neu dynhau ar gyfyngiadau Covid ar y digwyddiad. 

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi, ein gwirfoddolwyr a’n staff. Arhoswch gartref os oes gennych symptomau Covid-19. Rydym yn annog ymwelwyr i wisgo gorchudd wyneb, i ddefnyddio gorsafoedd glanhau dwylo a chadw pellter cymdeithasol. 

Rydym yn disgwyl 12,000-15,000 o ymwelwyr y dydd i'r digwyddiad hwn felly bydd yn brysur. Yr amser prysuraf yw rhwng 11am a 2pm. Os byddai’n well gennych osgoi torfeydd mawr, rydym yn eich cynghori i ymweld y tu allan i'r oriau hyn. 

Hoffwn i wirfoddoli; sut galla i fynd ati? Diolch yn fawr – ni allen ni gynnal digwyddiad fel hyn heb gefnogaeth ein Gwirfoddolwyr Digwyddiadau. Cysylltwch â’r Adran Wirfoddoli am fwy o wybodaeth am y rolau sydd ar gael:  gwirfoddoli@amgueddfacymru.ac.uk / (029) 20573002.

Ydych chi’n dal i chwilio am fwy o stondinwyr bwyd? Os ydych chi’n fusnes bwyd a diod ac â diddordeb mewn ymgeisio am stondin, ewch i'r dudalen hon os gwelwch yn dda