Sut i Archebu

Archebu Lle

Mae ein hamgueddfeydd ar agor. Gallwch drefnu ymweliad neu gymryd rhan mewn gweithdy rhithwir.
Gweithdai Rhithwir

Rhaid i ysgolion a grwpiau archebu dau wythnos ymlaen llaw. Ffoniwch (029) 2057 3070 i gadw lle. Byddwn yn anfon cadarnhad ysgrifenedig o’ch archeb wedyn. Cofiwch ddarllen hwn yn ofalus. Bydd angen I ysgolion archebu lle drwy’r broses arferol ac nid drwy Eventbrite.

Dim ond un dosbarth, cyfanswm o 20 (plant a staff ysgol) fydd yn cael ymweld bob dydd.

Dim ond teithiau hunan-dywys fydd ar gael. Rhaid cerdded o amgylch yr Amgueddfa mewn grwpiau bach, a chadw at system unffordd.

Gallwch fwyta cinio tu allan os yw'r tywydd yn caniatáu neu ddefnyddio'r ystafell ddysgu.

Rhaid i bob plentyn dros 11 oed, a phob oedolyn, wisgo gorchudd wyneb yn ein gofodau dan do.

Dim ond drwy rif archebu Amgueddfa Wlân Cymru y gellir gwneud archebion. Peidiwch archebu tocynnau i ysgolion drwy Eventbrite.

Cofiwch fod angen yr wybodaeth ganlynol wrth archebu’ch lle

 • Enw’ch ysgol / sefydliad
 • Cyfeiriad
 • Cod post
 • Rhif ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Enw’r athro / arweinydd y grŵp
 • Nifer y myfyrwyr
 • Ystod oedran
 • Oes gan unrhyw ddisgyblion anghenion ychwanegol y dylem wybod amdanynt?
 • Nifer y staff
 • Nifer y disgyblion ag anghenion ychwanegol

Oriau agor

Mis Ebrill–Mis Medi: 10am–5pm, bob dydd;

Mis Hydref–Mis Mawrth: 10am–5pm, dydd Mawrth-Sadwrn

Iechyd a diogelwch

Rhaid goruchwylio grwpiau 16 oed neu iau drwy’r amser.

Cymarebau oedolyn/plentyn:

 • 5-8 oed – 1 oedolyn : 6 o blant
 • 8-11 oed – 1 oedolyn : 10/15 o blant
 • 11+ oed – 1 oedolyn : 15/20 o blant

Yr Adran Addysg a Sgiliau sydd wedi awgrymu’r cymarebau hyn. Dylai arweinwyr grwpiau asesu’r risgiau ac ystyried lefel oruchwylio ddiogel ar gyfer eu grwpiau nhw.

Ymweld

Os ydych chi’n dod mewn bws, ewch i mewn i’r maes parcio cyntaf, ac ymlaen dros y bont ac i’r maes parcio mawr lle mae digonedd o le. Ar ôl cyrraedd yr Amgueddfa, dylai’r disgyblion aros ar eu heistedd y bws tra bod arweinydd y grŵp yn cofrestru wrth y Ddesg Groeso. Gallwch adael cotiau a bagiau yn ystafell gotiau’r ysgolion cyn mynd ymlaen â’ch ymweliad fel y trefnwyd.

Os byddwch chi’n hwyr yn cyrraedd, rhowch wybod i ni drwy ffonio (029) 2057 3070.

Cyfleusterau i ymwelwyr ag Anghenion Ychwanegol

Mae Amgueddfa Wlân Cymru yn gwneud pob ymdrech i ddiwallu gofynion ymwelwyr ag anghenion ychwanegol. Cysylltwch â ni ymlaen llaw i wybod pa ddarpariaeth sy’n bosib.

Nam corfforol

 • Mae 4 lle parcio dynodedig i’r anabl yn y maes parcio, cyn croesi’r bont.
 • Dylai bysiau a choetsis ollwng teithwyr yn y maes parcio cyntaf.
 • Mae llwybrau â phalmant gwastad, sy’n addas a hwylus i bawb, yn arwain o’r maes parcio i’r amgueddfa. Fodd bynnag, mae llwybr ar i lawr yn arwain o’r ffordd i fynedfa’r amgueddfa, a glaswellt rhwng y maes parcio ychwanegol a’r fynedfa.
 • Mae dwy gadair olwyn ar gael yn y siop ar gais. Cyntaf i’r felin piau hi, a does dim modd eu harchebu ymlaen llaw, er y byddwn yn ystyried unrhyw geisiadau o’r fath.
 • Mae seddi ar hyd a lled yr amgueddfa. Holwch unrhyw aelod o’r staff os ydych chi eisiau sedd mewn lleoliad arall.
 • Mae lifft i’r llawr cyntaf yn y prif adeilad.
 • Mae lifft grisiau yn y Sied Wehyddu er mwyn gweld Melin Teifi ar waith.

Nam ar y clyw

 • Mae gan yr orielau a’r arddangosfeydd ddeunyddiau ysgrifenedig o safon dda i gyd-fynd â’r casgliadau.
 • Mae’r dehongliad gweledol o brif thema’r arddangosfa i’w weld yn glir.

Nam ar y golwg

 • Mae dehongliadau sain yn cyd-fynd â nifer o’r arddangosfeydd, a defnyddir sain cefndir i greu awyrgylch yn rhai o’r orielau.
 • Mae lefelau isel o olau mewn ambell oriel am resymau cadwriaethol, ond mae’r llwybrau cerdded a’r paneli testun wedi’u goleuo’n glir.

Anghenion Ychwanegol

 • Mae croeso i grwpiau ac unigolion ag anawsterau dysgu, ac mae gweithgareddau ar gael drwy archebu ymlaen llaw.

Cyfleusterau

 • Mae’r caffi a’r siop yn hygyrch i gadeiriau olwyn.
 • Mae tai bach i bobl anabl ar gael gerllaw adeilad y brif dderbynfa ac yn y Ganolfan Adnoddau a Chasgliadau.
 • Mae cyfleusterau newid babanod ar gael yn nhai bach dynion a menywod yn yr Amgueddfa, ac yn y tŷ bach i bobl anabl yn y bloc Addysg.

Cŵn

 • Mae croeso i gŵn cymorth ym mhob rhan o’r safle.
 • Gallwch ofyn am bowlenni dŵr o’r caffi.
 • Cofiwch fynd â’ch ci y tu allan i wneud ei fusnes. Holwch y staff.

Mae’r Canllawiau Mynediad ar gael ymaneu drwy ffonio (029) 2057 3070.

Dillad addas

Bydd y rhan fwyaf o’ch ymweliad dan do. Er hynny, cofiwch ddod â dillad addas ar gyfer pob tywydd os ydych chi’n dilyn Llwybr y Pentref.

Ar ôl cyrraedd

Bydd staff yn barod i’ch croesawu wrth brif fynedfa’r Amgueddfa. Byddant yn cadarnhau manylion eich ymweliad ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Byddwn angen gwybod faint yn union o ymwelwyr sydd yn eich grŵp.

Bwyd a diod

Mae amserlen eich ymweliad yn cynnwys seibiant i ginio. Byddwn yn darparu ystafell addas yn yr Amgueddfa er mwyn i grwpiau fwyta cinio. Gallwch fwyta cinio yn yr ardd os yw’n braf. Ewch â’ch sbwriel adref gyda chi. Dim bwyta nac yfed yn yr Amgueddfa.

Tai bach

Mae tŷ bach â mynediad i bobl anabl yn yr Amgueddfa a’r Ystordy Ymchwil, ein bloc addysg. Mae tai bach ar wahân i ddynion a menywod yn yr Amgueddfa a’r bloc Addysg ac maen nhw’n addas i blant. Mae cyfleusterau newid babanod ar gael yn nhai bach dynion a menywod yr Amgueddfa, ac yn y tŷ bach i bobl anabl yn y bloc Addysg.

Map

Mae map ar gael o ddesg y dderbynfa.

Lle i gadw cotiau a bagiau

Byddwn yn neilltuo lle i gadw bagiau a chotiau ar ôl i’r grŵp gyrraedd.

Ffotograffiaeth

Mae croeso i ymwelwyr dynnu lluniau at ddibenion personol gydol yr ymweliad, ar ôl llofnodi ffurflen yn y dderbynfa.

Ffonau symudol

Peidiwch â defnyddio’ch ffôn symudol yn yr Orielau er cwrteisi i ymwelwyr eraill.

Siop yr Amgueddfa

Mae’r siop yn gwerthu pob math o nwyddau amrywiol fel teganau bach, llyfrau a chardiau post. Helpwch i oruchwylio’ch grŵp drwy sicrhau nad oes mwy na 6 phlentyn yn y siop ar y tro.

Canllawiau’r Amgueddfa

Rhaid i blant a phobl ifanc dan 16 oed fod dan oruchwyliaeth drwy’r amser.

Dim ysmygu yn unrhyw un o’r adeiladau.

Ymweliadau rhagflas

Mae’r rhain ar gael i athrawon neu arweinwyr grwpiau sydd am gynefino â’r Amgueddfa. Ffoniwch i drefnu ymlaen llaw os ydych chi’n dymuno siarad ag aelod o’r tîm Addysg ar ddiwrnod eich ymweliad rhagflas.

Cymorth cyntaf ac anghenion meddygol

Os bydd angen Cymorth Cyntaf, cysylltwch ag un o gynorthwywyr neu hwyluswyr yr Amgueddfa, a fydd yn galw am rywun sydd wedi cael hyfforddiant cymorth cyntaf.

Dylai arweinwyr grŵp gysylltu â’r tîm Addysg os oes gan aelod o’r grŵp unrhyw anghenion meddygol penodol.

Tân

Os bydd tân, bydd larwm yn canu. Dylai’ch grŵp adael yr adeilad drwy ddilyn yr arwyddion i’r allanfa dân agosaf. Cewch gyfarwyddiadau gan aelod o’r staff.

Plant ar goll

Dywedwch wrth blant am roi gwybod i aelod o’r staff os ydyn nhw ar goll.

Polisi amddiffyn plant

Mae polisi amddiffyn plant yr amgueddfa ar gael yma