Digwyddiadau

Arddangosfa: Arddangosfa Gobaith Amgueddfa Wlân Cymru

Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Orffen
2 Hydref 2021 – 15 Ionawr 2022
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Rhaid archebu tocyn cyffredinol i Amgueddfa Wlân Cymru i ymweld â'r Arddangosfa.
Arddangosfa Amgueddfa Wlân Cymru

Y Cyfnod Clo, Ebrill 2020: roeddem ni am gofnodi’r gobaith a ddangoswyd gan ein gweithwyr allweddol gydol y cyfnod tywyll hwn.

Ein man cychwyn oedd yr enfys, sef y symbol a ddefnyddiwyd i ddathlu’r arwyr hyn. Felly, gwahoddwyd pobl i ymuno â ni i weu, ffeltio neu grosio sgwariau lliwgar 20cm/8 modfedd er mwyn creu blanced enfys.

Aeth y gair ar led, ac ymunodd pobl o bob cwr o Gymru â ni. Flwyddyn yn ddiweddarach, roedd gennym dros 2,000 o sgwariau hardd o bob lliw a llun, wedi’u creu o bob math o wahanol ddefnyddiau. Defnyddiwyd gwlân, cotwm, sidan a mwy – be bynnag oedd wrth law.

Datblygodd un flanced yn lawer, bob un ohonynt yn cynrychioli’r enfys sef symbol heddwch, gobaith a golau wedi tywyllwch — daw eto haul ar fryn.

Fe welwch gyfraniad pawb a gymerodd ran yn yr arddangosfa hon gan gynnwys gwirfoddolwyr ac aelodau ein tîm yn Amgueddfa Cymru. Rhoddodd pob un ohonynt o’u hamser a’u hangerdd er mwyn creu’r cwtsh cynnes a gwlanog hwn — gallwn deimlo’r cariad ym mhob pwyth.

Ar ôl ein harddangosfa, bydd y blancedi yn cael eu rhoi i elusennau ar draws Cymru i ddod â gwen a lliw i fywydau mwy fyth o bobl.

Diolch o galon i’r holl bobl hyn:

Pawb wnaeth ymuno â ni i bwytho, gwau a chrosio’r sgwariau â chariad;
Disgyblion Ysgol Penboyr, Dre-fach Felindre, wnaeth greu’r gwaith celf enfys hardd sy’n cyd-fynd â’r arddangosfa;
The Ashley Family Foundation a Sefydliad Cymunedol Cymru am gefnogi’r project a’r arddangosfa.

Exhibition of hope

As we once lived through darker times
Colours lifted hearts and minds.
Violet, indigo, green and blue;
Red and orange, yellow too.

A vivid arch of seven strands
Gave hope and thanks across the land.
Hung in windows and on doors;
Painted walls and pavement floors.

A symbol for those doing deeds
That helped all those who were in need.
Carrying out essential tasks
In gloves and visors, gowns and masks.

This patchwork quilt that many made
Serves to remind, as memories fade:
That after every horrid storm,
Hopeful rainbows always form.

Stephen Williams, Gofalydd, Amgueddfa Wlân Cymru.

Arddangosfa Gobaith

Yn gyson, drwy’r amseroedd du,
Lliwiau wnaeth ein codi.
Enfys o arlliwiau lu –
Yn fwa yn ein clymu.

Cymuned yn un mewn gwaith
Yn rhoi gobaith drwy glytwaith
Blancedi’n lliwiau hardd di-ri –
Pob sgwâr yn adrodd stori.

Dal i droi mae olwyn bywyd
A chymuned yn galon ein byd.
Unwn i gofio, diolch ac erfyn
Y daw na eto haul ar fryn.

Anhysbys.

Darllenwch fwy am yr Arddangosfa Gobaith yma ...

 

Marie :

Cymerais ran yn y gwau oherwydd roeddwn i’n teimlo y byddai lliwiau hyfryd yr enfys yn codi calon pobl yn ystod y pandemig erchyll hwn, a thu hwnt i hynny. Roedd yn gyfle i ddefnyddio’r edafedd acrylig oeddwn i wedi’i brynu ar gyfer fy ffrind sy’n byw yn y Seychelles. Allwn i ddim mynd yno oherwydd y pandemig, felly defnyddiais yr edafedd at bwrpas da iawn. Efallai y bydd modd i mi fynd dramor y flwyddyn nesaf.

Marie
Marie

Aeres:

Fe wnaeth gwau’r sgwariau ar gyfer y flanced enfys fy helpu yn ystod y cyfnod clo. Gwnaeth i mi deimlo fy mod i’n perthyn, ac yn cyflawni rhywbeth, o wybod fy mod yn rhan o broject pwysig ac yn helpu pobl mewn angen. Fe wnes i fwynhau gwau’r sgwariau gymaint, es ati i wau ail set, tua 130 sgwâr i gyd. Ers hynny, rydw i wedi mynd ymlaen i wau myffiau ar gyfer pobl sydd â dementia – rydw i wedi dal y byg gwau, a’r flanced enfys oedd yn gyfrifol!🌈 Rwy’n edrych ymlaen at ymweld â’r amgueddfa a gweld y darn gorffenedig yn Arddangosfa Gobaith.

Aeres Ingram
Aeres Ingram

Ruth:

Dechreuais grosio cyn y cyfnod clo. Roedd yn help mawr i mi ganolbwyntio ar astudio ar gyfer fy MBA; roedd yn rhywbeth allwn i wneud ar ben fy hun oedd yn fy nhawelu. Roeddwn i eisiau canolbwyntio ar broject er mwyn dangos faint wnaeth crosio fy helpu i yn ystod y cyfnod clo. Roeddwn hefyd yn gweithio yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac roeddwn am brofi fy hun a gweld os gallwn i greu patrwm cwbl wreiddiol – doeddwn i erioed wedi gwneud hynny cyn cymryd rhan yn yr arddangosfa hon.

Mae gweithio gyda thecstilau yn gallu helpu a llonyddu pobl. Roeddwn i am ymuno â’r casgliad o grefftwyr i greu’r arddangosfa hon. Ac rwy’n edrych mlaen yn fawr at weld y gwaith gorffenedig.

Ruth Melton
Ruth Melton
Ruth
Ruth

Diana:

Cefais fy ngeni yn fuan ar ôl yr Ail Ryfel Byd gan fod fy nhad wedi bod dramor trwy gydol y Rhyfel. Cefais yr afiechydon mae pob plentyn yn gael, ond rwyf hefyd yn cofio cael Ffliw Asiaidd, ac roeddwn i a’m rhieni yn sâl iawn ond fe ddaethom ni drwyddi.
Y feirws sydd o gwmpas ar hyn o bryd yw’r gwaethaf alla i gofio achos yn ogystal ag achosi salwch a marwolaethau mae wedi arwain at broblemau iechyd meddwl wrth i bobl ynysu a cholli cysylltiad â ffrindiau a theulu.
Diolch byth am ein gwasanaeth iechyd gwych ac am allu cysylltu trwy alwadau ffôn a thechnoleg fodern.
Rwyf wedi bod yn cadw’n brysur yn helpu i wau a gwnïo rhai o’r sgwariau enfys, gafodd eu gwneud gan wirfoddolwyr yr Amgueddfa Wlân, yn flancedi ar gyfer yr Arddangosfa Gobaith fydd yn digwydd yn ddiweddarach eleni.
Gadewch i ni gyd edrych ymlaen at y diwrnod pan fydd y feirws erchyll hwn wedi’i drechu, pan allwn ddychwelyd i ryw fath o “normal” a chwrdd â’n teulu a’n ffrindiau unwaith eto.

Diana
Diana

Gobeithio eich gweld chi i gyd yn fuan,
Diana.

Digwyddiadau