Datganiadau i'r Wasg

Amgueddfa Cymru yn Ennill Gwobr Bwysig

Mae Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ac Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru wedi llwyddo yng ngwobrau BECTA (British Educational Communications Agency) ym maes TGCH, am eu gwaith mewn cydweithrediad â Chyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd.

Mae'r adnoddau ar-lein, a gynhyrchwyd drwy rwydwaith datblygu proffesiynol, ac a ran-ariannwyd gan Gyngor Addysgu Cyffredinol Cymru, eisoes yn llwyddiant mawr yn yr amgueddfeydd yn ne ddwyrain Cymru, ac fe fyddan nhw'n cael eu cynnig i ddefnyddwyr ym mhob rhan o Brydain o hyn ymlaen.

Gweithiodd y ddwy amgueddfa – sy'n rhan o deulu Amgueddfa Cymru – ar y cyd â'r awdurdod lleol, a dyma'r unig ddau enillydd o Gymru yn y gwobrau eleni.

Enillodd Big Pit y wobr am eu hadnodd ar-lein, Plant y Chwyldro, sy'n astudiaeth hanesyddol o fywyd gwaith ym Mlaenafon yn ystod y 19eg ganrif. Mae'n galluogi plant i edrych ar sut oedd bywyd yng Nghymru yn ystod y cyfnod diwydiannol cynnar, gan ddefnyddio fideo, ymarferiadau modelu, a mapio rhwydweithiol. Wrth groesawu'r wobr, dywedodd Peter Walker, Rheolwr a Cheidwad Big Pit:

“Rydym yn hynod falch bod ein gwaith addysg a'r hyn a wnaethpwyd gyda Chyngor Casnewydd wedi cael ei gydnabod drwy'r wobr bwysig hon. Buom yn ddigon ffodus i dderbyn Gwobr Sandford am ein gwaith addysg ym maes treftadaeth ym mis Tachwedd, ac mae gwobr BECTA yn cadarnhau y gwaith ardderchog rydym yn ei wneud ym maes addysg.

“Roedd y llynedd yn flwyddyn arbennig i Big Pit. Cawsom bron i 157,000 o ymwelwyr yn ystod y flwyddyn, a bu ein llwyddiant wrth ennill Gwobr Gulbenkian am amgueddfa orau Prydain yn hwb aruthrol i ni yn ystod 2005,” ychwanegodd,

Bu Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion, hefyd yn llwyddiannus gyda'i gwefan rhyngweithiol, Her Caerllion, sy'n gyfle i blant ddysgu am fywyd yng Nghaerllion yn ystod amser y Rhufeiniaid. Meddai'r Rheolwr, Bethan Lewis:

“Mae Her Caerllion wedi bod yn adnodd poblogaidd iawn, ac rydym yn falch iawn i gael ein cydnabod gan BECTA. Mae'r gallu i gynnig adnodd ar-lein rhyngweithiol o safon yn hollbwysig, ac mae'r gwaith gyda Chyngor Casnewydd a CADW wedi ein galluogi i grau adnodd gwych ar gyfer disgyblion ac athrawon.”

Croesawyd llwyddiant Amgueddfa Cymru gan Alun Pugh, Gweinidog Llywodraeth Cynulliad Cymru dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon. Meddai:

“Mae rhaglen addysg gynhwysfawr yn rhan annatod o'r hyn y gall amgueddfa ei gynnig i helpu ymwelwyr i wneud y gorau o'u hymweliad. Mae'r wobr yma yn gydnabyddiaeth bellach o'r rôl sydd gan yr amgueddfa i'w chwarae yn y gwaith o addysgu pobl am ran bwysig o hanes ein cenedl.”

Amgueddfa Cymru yw enw newydd Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru, sy'n gweinyddu saith amgueddfa genedlaethol ar hyd a lled Cymru: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd; Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru; Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion; Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon; Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre; Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Ceir mynediad am ddim i bob un o safleoedd Amgueddfa Cymru, diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Nodiadau i Olygyddion

Plant y Chwyldro

Mae'r adnoddyn cyffrous hwn yn helpu i wella gwybodaeth a dealltwriaeth plant am hanes, ac yn datblygu eu medrau a'u hyder ym meysydd TGCh a Llythrennedd. Mae'r adnoddyn yn cynnwys:

 1. Cyfoeth o ddeunyddiau o ffynonellau gwreiddiol a fydd ar gael i ysgolion am y tro cyntaf
 2. Cronfa o adnoddau gan gynnwys delweddau a gwybodaeth ategol
 3. Taflenni gwaith a gweithgareddau sy'n addas i'w hargraffu a'u hastudio ar-lein
 4. Amrywiaeth o brofiadau aml-gyfrwng i i gyfoethogi dysgu, gan gynnwys:
  Taith rithwir o gwmpas cartref gweithiwr haearn o ganol y 19fed Ganrif
  Map rhyngweithiol
  Cyfle i fynd yn gwmni i Arolygydd sy'n edrych ar amodau gwaith plant o dan y ddaear
  Nifer o fideos arbennig a llawer iawn mwy!!

A: 'Iron Town - Blaenavon and its part in the Industrial Revolution' - fideo sy'n dangos pwysigrwydd Blaenafon wrth ddiwydiannu'r byd i gyd!

Her Caerllion

Dyma adnodd amlgyfrwng cynhyrfus ar gyfer ysgolion. Mae'r adnodd yn canolbwyntio ar Faddonau'r Gaer yng Nghaerllion ac mae wedi'i anelu at blant Blwyddyn 3 fel rhan o'u cwricwlwm hanes. Daw'r adnodd ar ffurf cyflwyniad Microsoft PowerPoint strwythuredig sy'n gofyn i blant i lywio'u ffordd drwy'r tasgau. Mae'r cyflwyniad hefyd yn cysylltu â banc adnoddau amlgyfrwng unigryw a ddarperir gan Amgueddfa Cymru a CADW. Mae'r adnodd hefyd yn cynnwys darluniau, ffotograffau, golygfeydd rhithwir a gweithgareddau rhyngweithiol llusgo a gollwng.

Yn ogystal â'r banc adnoddau, mae gan bob tasg ei gyswllt i wefannau a llyfrau hanes perthynnol fydd o gymorth i'r plant i gwblhau'r tasgau. Mae'r adnodd yn cefnogi ymweliad â Chaerllion Rufeinig ac mae gan Amgueddfa Cymru nifer o blychau benthyg ar gael i ysgolion sy'n cynnwys ailgreadigaethau o eitemau a ganfyddwyd ym Maddonau'r Gaer.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â:

Gwenllïan Carr – Pennaeth y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus, Amgueddfa Cymru – 029 2057 3175 / 07974 205 849
gwenllian.carr@amgueddfacymru.ac.uk

Victoria Le Poidevin – Amgueddfa Lleng Ryfeinig Cymru – 01633 423 134
Victoria.lepoidevin@amgueddfacymru.ac.uk

Kathryn Stowers – Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru – 01495 790 311
Kathryn.stowers@amgueddfacymru.ac.uk