Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

53 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Taliadau Premiwm a Chynllun Diswyddo

26 Mawrth 2014

Ym mis Mai 2013, wrth gyhoeddi ei strwythur newydd, dywedodd Amgueddfa Cymru y byddai’n rhaid adolygu Taliadau Premiwm. Dyma un o gyfres o gamau gweithredu gan y sefydliad er mwyn sicrhau £2.25 miliwn o arbedion angenrheidiol (yn ogystal â cheisio cynyddu incwm arall o £0.25m). 

Taliadau ychwanegol i’r gyflog sylfaenol yw Taliadau Premiwm. Cânt eu talu i staff sydd dan gontract i weithio ar sail rota sy’n cynnwys penwythnosau a gwyliau banc.

Ar hyn o bryd, mae tua hanner staff Amgueddfa Cymru yn cael eu talu £54.24 y dydd (yn ychwanegol i’w cyflog sylfaenol) am weithio ar ddydd Sul a gŵyl y banc, a £30.06 y dydd (yn ychwanegol i’w cyflog sylfaenol) am weithio ar ddydd Sadwrn.

Oherwydd lleihad yn y gyllideb, ni all cynllun Taliadau Premiwm Amgueddfa Cymru barhau yn ei ffurf bresennol. Felly, mae’r sefydliad yn ymgynghori â’i staff a’r undebau llafur ynghylch gwahanol opsiynau.

Mae Amgueddfa Cymru hefyd yn adolygu ei Chynllun Diswyddo yn rhan o’r newidiadau.

Nid oes unrhyw ddiswyddiadau gorfodol wedi’u cynllunio o ganlyniad i’r ddau ymgynghoriad hyn.

Trechu Tlodi trwy Ddiwylliant - cyhoeddi adroddiad pwysig yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

13 Mawrth 2014

Ymateb Amgueddfa Cymru i adroddiad ‘Trechu Tlodi trwy Ddiwylliant’ Llywodraeth Cymru

“Mae Cymru bellach o ddifrif am bolisi celfyddydol,” meddai David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru, mewn ymateb i lansiad adroddiad newydd sy’n edrych ar sut y gall y celfyddydau, diwylliant a safleoedd hanesyddol wella cyrhaeddiad a sgiliau, adfywiad a rhoi hwb i gynhwysiant cymdeithasol.

Campwaith Constable o Eglwys Gadeiriol Caersallog yn cyrraedd Caerdydd

6 Mawrth 2014

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn agor taith campwaith celf Prydeinig

Amgueddfa Cymru yn caffael casgliad mawr o waith John Piper

21 Chwefror 2014

Mae cyfres o weithiau gan John Piper – yr artist neo-ramantaidd o ganol yr 20fed ganrif oedd â gweledigaeth unigryw o Gymru – wedi cael eu caffael ar gyfer y casgliad cenedlaethol, a hynny am bris hael. Prynwyd y gweithiau gan gasglwr preifat sydd â chysylltiad â Chymru diolch i gefnogaeth hael Cronfa Dreftadaeth y Loteri (£472,900), Ymddiriedolaeth Derek Williams (£350,000) a’r Gronfa Gelf (£80,000).

HWYL YR HANNER TYMOR YN AMGUEDDFEYDD CAERDYDD

20 Chwefror 2014

Mae drysau’r ysgol dan glo ond mae digonedd o ddigwyddiadau, gweithgareddau ac arddangosfeydd i’ch diddanu chi a’r plant yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru dros yr hanner tymor. Rhwng 22 a 28 Chwefror dewch i fwynhau celf a chrefft, archaeoleg, garddio, hanes natur a llawer mwy – ac mae mynediad AM DDIM!

Cyfle olaf i weld Oriel ‘Gwreiddiau’ archaeoleg yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

17 Chwefror 2014

Mis yma yw'r cyfle olaf sydd i weld trysorau cynhanesyddol, Rhufeinig ac Oesoedd Canol Cymru yn eu cartref presennol cyn i ran o’r casgliad gael ei symud a’i ailarddangos yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Ewch i oriel Gwreiddiau: Canfod y Gymru Gynnar yn Amgueddfa Gendlaethol Caerdydd cyn dydd Llun 3 Mawrth 2014 i weld eich hoff wrthrychau archaeolegol.