Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

54 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Antur yn Amgueddfa Wlân Cymru

12 Ebrill 2016

Roedd hi’n ddiwrnod prysur yn Amgueddfa Wlân Cymru ar ddydd Sadwrn 2 Ebrill wrth i ni ddathlu Blwyddyn Antur Cymru.

 

Campwaith Rembrandt i’w arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

5 Ebrill 2016

O heddiw (5 Ebrill 2016), bydd portread Rembrandt van Rijn o Catrina Hooghsaet (1607-1685) i’w weld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd am dair mlynedd.

Campwaith Rembrandt i’w arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

5 Ebrill 2016

O heddiw (5 Ebrill 2016), bydd portread Rembrandt van Rijn o Catrina Hooghsaet (1607-1685) i’w weld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd am dair mlynedd.

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn derbyn cyfran o £11.5 miliwn o dâl gwerthu bagiau plastig

29 Mawrth 2016

Pleser yw cyhoeddi ein bod wedi derbyn £10,000 gan fenter Bags of Help Tesco.

Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas yn ymgartrefu yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

29 Mawrth 2016

Yn ddiweddar mae disgyblion dosbarth derbyn yn Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas, Abertawe wedi bod yn darganfod rhyfeddodau Amgueddfa Genedlaethol y Glannau fel rhan o broject arloesol cenedlaethol gan Goleg y Brenin Llundain.

Treuliodd y disgyblion 4 a 5 oed y tymor diwethaf (ers 22 Chwefror) yn mwynhau gweithgareddau addysgiadol yn yr amgueddfa ger y lli, a bydd ail grŵp yn cymryd rhan o fis Mai.

Fel rhan o My Primary School is at the Museum mae’r disgyblion yn treulio eu diwrnod ysgol yn yr Amgueddfa. Wrth gael gwersi, cinio ac egwyl yn yr adeilad maen nhw’n cael profiad sy’n wahanol i ymweliad achlysurol.

Datganiad i'r Wasg: Gweithredu diwydiannol yn Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru

24 Mawrth 2016

“Yn anffodus, bydd sawl un o Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru yn cael eu heffeithio gan weithredu diwydiannol gan Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) dros benwythnos y Pasg (25 – 28 Mawrth 2016).

 

“Cynhelir y gweithredu diwydiannol ar adeg pan mae Amgueddfa Cymru yn ceisio dod â’r anghydfod dros daliadau ar gyfer gweithio penwythnosau i ben. Wythnos diwethaf, cyhoeddodd y sefydliad y byddai’n dechrau ymgynghori yn unigol â’r rhai gaiff eu heffeithio gan y newidiadau arfaethedig i Daliadau Premiwm. Disgwylir i’r broses hon ddechrau ar 4 Ebrill, oni bai y gellir dod i gytundeb cyn hynny.

 

“Mae’r manylion ynglŷn â’r effaith ar Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru fel a ganlyn:

 

Gwener 25 Mawrth     Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ar agor o 1pm ymlaen ond dim teithiau tanddaearol.

Sadwrn 26 Mawrth     Amgueddfa Wlân Cymru ar gau.

Orielau Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar gau.

Sul 27 Mawrth             Bydd safle, siopau a chaffi Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar agor ond gall fod rhai o’r adeiladau hanesyddol ar gau.

                                    Amgueddfa Lechi Cymru ar gau.

Llun 28 Mawrth           Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor gan gynnwys y siop, bwyty a chaffi. Ni fydd arddangosfa Trysorau: Anturiaethau Archeolegol na’r orielau celf ar agor ar y diwrnod hwn oherwydd gweithredu diwydiannol

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ar agor o 1pm ymlaen ond dim teithiau tanddaearol.

 

Bydd Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ar agor fel arfer dros y penwythnos.

 

“Mae’r Amgueddfa yn annog unrhyw un sydd am ymweld ag un o’r amgueddfeydd i fynd ar y wefan cyn teithio er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf (www.amgueddfacymru.ac.uk).

 

“Mae Amgueddfa Cymru yn wynebu toriad o 4.7% yn ei Chymorth Grant gan Lywodraeth Cymru ar ben lleihad o 25% yn ei chyllideb dros y pum mlynedd ddiwethaf. Oherwydd hynny, ni all Amgueddfa Cymru barhau i dalu Taliadau Premiwm yn eu ffurf bresennol, sy’n costio tua £750k y flwyddyn i’r sefydliad.

 

“Yn 2014, dechreuodd yr Amgueddfa ar y broses o ymgynghori â’i hundebau llafur cydnabyddedig ynghylch Taliadau Premiwm, a blwyddyn yn ddiweddarach cytunodd Undeb Prospect ar gynnig y sefydliad fel y gorau y gellid ei gael yn dilyn trafodaethau. Fodd bynnag, gwrthododd PCS y cynnig, ac mae hyn wedi arwain at ddau rownd o gyfarfodydd cymodi rhwng Amgueddfa Cymru a’r undeb llafur via ACAS. Ym mis Rhagfyr 2015, cyrhaeddwyd a llofnodwyd cytundeb gan PCS ac Amgueddfa Cymru.

 

“Serch hynny, cafodd Amgueddfa Cymru wybod yn gynharach y mis hwn na fyddai PCS yn cynnal pleidlais i’w aelodau ar gynnig y sefydliad ynghylch dyfodol taliadau am weithio ar benwythnosau, er bod hyn yn rhan greiddiol o’r cytundeb. Yn ogystal, rhoddodd yr undeb llafur wybod i Amgueddfa Cymru y byddai aelodau PCS yn Big Pit yn ailgychwyn ar weithredu diwydiannol nad yw’n streic o 21 Mawrth i 30 Ebrill, unwaith eto yn torri amodau’r cytundeb.

 

“Mae datrys yr anghydfod yn fater brys i Amgueddfa Cymru nawr, oherwydd y pwysau sy’n deillio o gyllideb wedi’i lleihau. Felly, nid oes dewis gan y sefydliad ond troi at broses o ymgynghori’n unigol. Cafodd Cynllun Diswyddo Gwirfoddol ei lansio ddoe, ac mae ar agor i staff ar draws y sefydliad.

 

“Mae Amgueddfa Cymru yn gwneud ei gorau i amddiffyn staff ac ymwelwyr rhag effeithiau’r toriadau cyn belled â bod hynny’n bosibl, ond rhaid gwneud penderfyniadau anodd i fantoli’r cyfrifon a sicrhau bod y sefydliad yn parhau’n gynaliadwy yn y dyfodol.”

 

Diwedd

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

 

AMGUEDDFA CYMRU

Catrin Taylor

029 2057 3185

07920 027067

catrin.taylor@amgueddfacymru.ac.uk