Staff: Mike Wilson

Mae Ynysoedd Ffiji yn cael eu cydnabod fel un o'r 25 lleoliad allweddol ar gyfer cadw bioamrywiaeth y byd gan Conservation International. Mae diffyg gwybodaeth o ran amrywiaeth y pryfed yn llesteirio'r ymdrech gadwraeth strategol yn Ffiji. Mae'r project Menter Darwin hwn, dan nawdd y DG, wedi'i leoli ym Mhrifysgol University of the South Pacific (USP) ac mae'n ceisio adeiladu gallu sylweddol ar gyfer gwaith arolwg bioamrywiaeth pryfed yn Ffiji. Bydd hyn yn cael ei wneud drwy sefydlu a hyfforddi tîm arbenigol o dri uwch guradur, tri technegydd a phum paratacsonomydd. Gyda'i gilydd, byddant yn: (i) cynllunio a chwblhau arolygon bioamrywiaeth pryfed yn Ynysoedd Ffiji; (ii) prosesu samplau a pharatoi sbesimenau; (iii) crynhoi a dosbarthu'r canlyniadau ar ffurf bas data cyfrifiadurol, adroddiadau technegol, tudalennau ar y we, a chanllawiau adnabod hygyrch; (iv) codi ymwybyddiaeth am faterion amgylcheddol a bioamrywiaeth (v) fel rhan o etifeddiaeth y project, sefydlu casgliad pryfed cenedlaethol wedi'i leoli yn USP. Bydd hyfforddiant y tîm o 11 wedi'i ehangu gan y ffaith bod bob un o'r curaduron a'r technegwyr yn dod i'r DG am 6 wythnos o hyfforddiant dwys mewn tacsonomeg ac ecoleg. Bydd arbenigwyr rhyngwladol o'r DG yn cyflawni cyrsiau hyfforddiant dwys ar eu grwpiau pryfed arbenigol yn Ffiji.

Mae Dr Wilson wedi cynnal hyfforddiant ar Hemiptera yn Ffiji yn 2007 ac wedi trefnu ymweliad gan un curadur o Ffiji yng Ngorffennaf 2007. Bydd papurau ymchwil ar rywogaeth newydd o Ffiji yn cael eu paratoi. Mae rhestr o ffawna sboncwyr y dail a sboncwyr planhigion ynysoedd Ffiji eisoes wedi'i gwblhau, a bydd yn cael ei gyhoeddi yn 2008.